Modul 4 - Uvod u stratešku procenu uticaja na životnu sredinu

Modul IV – Uvod u stratešku procenu uticaja na životnu sredinu 
Prezentacija 1
Sličnosti i razlike između procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. Koristi sprovođenja procesa SPU
P2
Svrha, značaj i ciljevi strateške procene uticaja na životnu sredinu
P3
Uloga lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa vlasti u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu; Odnos nosioca izrade planskog akta i organa nadležnog za zaštitu životne sredine
P4
Pravni okvir – Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i propisi u oblasti planiranja i izgradnje
P5
Strateška procena uticaja na životnu sredinu u Evropskoj uniji i Energetskoj zajednici – pravni okvir, zahtevi za usklađivanjem i vremenski okviri
P6
Pravila upravnog postupka u strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
Prilog 1
Test