Modul 6 - Međunarodni propisi i procena uticaja u prekograničnom kontekstu

Modul VI – Međunarodni propisi i procena uticaja u prekograničnom kontekstu
Prezentacija 1
Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO konvencija
P2
Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti i pravnoj zaštiti u pitanjima zaštite životne sredine
P3
I stub – pristup informacijama
P4
II stub – učešće javnosti
P5
III stub – pristup pravdi
P6
Uloga Komiteta za usalglašavanje sa Arhuskom konvencijom i postupak pred Komitetom
Prilog 1
Test