Be.CULTOUR - Participativana izrada akcionog plana

PROCES PARTICIPATIVNE IZRADE AKCIONOG PLANA ZA RAZVOJ CIRKULARNOG KULTURNOG TURIZMA BAČA, SREMSKIH KARLOVACA I IRIGA

Tokom ovog inovativnog projekta, koji će se sprovoditi do kraja 2023. godine – ključni rezultat projekta bi bila participativna izrada akcionog plana za razvoj cirkularnog kulturnog turizma opština Bač, Sremski Karlovci i Irig – koji bi definisao konkretne pravce i aktivnosti radi sinergetskog delovanja, te osnažio lokalne aktere da apliciraju sa svojim projektima samostalno ili u partnerstvu sa lokalnim, regionalnim i/ili inostranim partnerima na konkurse raspoloživih fondova.

U novembru 2021. godine smo uputili javni poziv svim zainteresovanima za učešće u zajedničkoj izradi akcionog plana u oblasti kulturnog nasleđa i turizma, koja traje do kraja juna 2022. godine. Nakon prva dva ciklusa radionica održanih u decembru 2021. godine i martu i aprilu ove godine – sa tri jednodnevne i šest dvodnevnih uživo radionica u tri opštine, te devet do sada održanih onlajn sastanaka – napravljena je analiza svih prikupljenih informacija, tj. predloga datih od strane lokalnih aktera, zainteresovanih za kreiranje nacrta akcionog plana za razvoj cirkularnog kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu. Svi predlozi, kako su ih učesnici participativnog procesa imenovali – su kao takvi popisani u „Mapi resursa i lokaliteta“, dok su predlozi ključnih aktivnosti i potencijalnih projekata sistemski sortirani i predstavljeni u „Nacrtu akcionog plana“.

Važno je napomenuti da su ova dva dokumenta i dalje na nivou predloga, kako u formulacijama, tako i u obimu aktivnosti, te da su otvorena i za eventualne nove predloge aktivnosti i projekata koji mogu biti podneti na razmatranje.

U skladu sa principima participativnosti (uključivanja aktera, jednake dostupnosti, transparentnosti i distribucije informacija itd.), svi zainteresovani učesnici se pozivaju da se uključe u finalizaciju akcionog plana sa svojim komentarima, izmenama i dopunama – kako za postojeće pobrojane primere aktivnosti i projekata, tako i za dostavljanje novih predloga o kojima bi se razgovaralo na finalnoj radionici. Samo one aktivnosti i projekti koji budu imali značajnu podršku zainteresovanih će biti uvršteni u sam akcioni plan, čija se finalna verzija očekuje sredinom jula 2022.godine. 

Prijave za učešće na ovoj trećoj, završnoj dvodnevnoj radionici radi razmatranja i usvajanja akcionog plana, koja će se održati u četvrtak i petak, 16. i 17. juna, u hotelu „Novi Sad“, Bulevar Jaše Tomića 1, sa početkom u 10 časova – vrše se preko linka: https://rb.gy/plz2r6

Zainteresovani učesnici mogu podneti svoje komentare i predloge za pridruživanje postojećim projektima ili za uvođenje posebnih projekata u formi specijalno predviđenoj u dole dostupnom „Nacrtu akcionog plana“ – „Predlozi učesnika“ (sheet br. 7):

  • pre radionice – slanjem na e-mail adresu Igora Pucarevića, BeCULTOUR koordinatora projekta – igor.pucarevic@skgo.org, ili
  • na samoj radionici u Novom Sadu, u četvrtak, 16.juna, sa početkom u 10 časova.

Prateća dokumenta:

Poziv na finalnu radionicu u Novi Sad 16-17.06.2022. >>>

AGENDA - Radionica Novi Sad - 16-17.06.2022 >>>

Mapa resursa i lokaliteta >>>

SKGO-BeCULTOUR Nacrt akcionog plana za cirkularni kulturni turizam.xlsx