Stručno usavršavanje

Usvajanjem Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u martu 2016. godine, stvorene su normativne pretpostavke za uspostavljanje karijernog službeničkog sistema za službenike zaposlene u organima JLS. Normiranjem ove značajne oblasti stvoreni su preduslovi za uspostavljanje depolitizovane, profesionalne, efikasne i efektivne lokalne administracije čiji su zaposleni u stanju da odgovore na izazove sa kojima se JLS susreću u sprovođenju svojih nadležnosti. Modernizacija u pogledu profesionalizacije lokalne uprave teži uspostavljanju sistema koji će omogućiti transparentno zapošljavanje, karijerni razvoj, stručno usavršavanje i napredovanje službenika zasnovanog na zaslugama.

Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je predviđeno da je stručno usavršavanje pravo i dužnost službenika da stiče znanja i veštine, odnosno sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa potrebama poslodavca.


Pod stručnim usavršavanjem podrazumeva se svaki oblik obrazovanja i/ili obuke čiji je cilj održavanje postojećih ili sticanje novih znanja i veština zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, neophodnih za izvršavanje postojećih ili budućih dužnosti i zadataka koji proizlaze iz određenog posla ili zanimanja. U kontekstu savremenog upravljanja ljudskim resursima, zaposleni u JLS imaju pravo na  profesionalni razvoj, kroz stručno usavršavanje, stručno osposobljavanje i dodatno obrazovanje. Istovremeno, zaposleni imaju i obavezu da angažuju svoje veštine, znanja i sposobnosti za dobrobit uprave i razvoja celokupne zajednice, kao i da ih dele sa kolegama.


Jedan od ciljeva Stalne konferencije gradova i opština je podrška uspostavljanju održivog sistema stručnog usavršavanja na lokalnom nivou i pružanje usluga koje doprinose razvoju visoko profesionalne, odgovorne i efikasne lokalne samouprave.

Rešenjem/akreditacijom izdatom od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 151-00-23/2017-13/22 od 22.12.2017. godine Stalna konferencija gradova i opština postaje akreditovani sprovodilac stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS.

Tokom 2019 SKGO je sprovela 70 regionalnih akreditovanih obuka namenjenih predstavnicima lokalnih samouprava.Akreditovani programi obuka koje će SKGO realizovati tokom 2020. godine:

 • Zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka
 • Elektronska uprava
 • Izrada i sprovođenje planova razvoja JLS
 • Uvod u prostorno i urbanističko planiranje
 • Upravljanje normativnim procesom i izrada pravnih akata LS
 • Primena Zakona o turizmu i zakona o ugostiteljstvu
 • Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi
 • Rodno budžetiranje
 • Javne nabavke u LS
 • Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing
 • Primena sistema plata službenika i nameštenika u JLS
 • Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing
 • Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost
 • Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou
 • Zaštita prava pacijenata
 • Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi
 • Upravljanje javnom svojinom u JLS
 • Komunalna inspekcija
 • Civilna zaštita
 • Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja

Pored akreditovanih obuka koje sprovodi iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja, SKGO organizuje i veliki broj radionica za zaposlene u lokalnoj samoupravi, uvek pažljivo birajući aktuelne teme koje su efikasan odgovor na potrebe zaposlenih na lokalu.

Od 2014. godine u okviru SKGO uspostavljena je platforma za onlajn obuke http://elearning.skgo.org/

Od tada je realizovano 15 eObuka na sledeće teme koje je uspešno pohađalo 4500 učesnika:

 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Decentralizacija i sistem lokalne samouprave u Srbiji
 • Dobra uprava i rodna ravnopravnost
 • Finansijsko upravljanje I kontrola na lokalnom nivou
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi
 • Azil i migracije
 • Sistem lokalne samouprave i primena principa dobrog upravljanja
 • Dobro upravljanje u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi
 • Dobro upravljanje na lokalnom nivou
 • Sektorski pristup LER-u, akreditovana onlajn obuka
 • Stručno usavršavanje, akreditovana onlajn obuka
 • Dobro upravljanje na lokalnom nivou,  akreditovana onlajn obuka
 • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Obuke i radionice koje organizujemo mogu biti prilagođene različitim ciljnim grupama ili kombinovane u višednevne obuke, a materijali mogu biti iskorišćeni kao osnova za dalji rad kako bi se odgovorilo na posebne potrebe i zahteve učesnika.

Obuke realizuju treneri/eksperti sa višegodišnjim iskustvom u radu sa lokalnom samoupravom. Bazu trenera i eksperata SKGO trenutno čini preko 150 stručnjaka za različite oblasti funkcionisanja lokalne samouprave.

Pored navedenih obuka u okviru realizacije mnogobrojnih projekata sa lokalnim i međunarodnim partnerima i donatorskim organizacijama SKGO učestvuje u realizaciji obuka i iz drugih oblasti od značaja za uspešno funkcionisanje lokalne samouprave.

Takođe, otvoreni smo za razne druge inicijative i ideje u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u lokalnoj samoupravi.