Obuke


Jedan od ciljeva Stalne konferencije gradova i opština je podrška uspostavljanju održivog sistema stručnog usavršavanja na lokalnom nivou i pružanje usluga koje doprinose razvoju visoko profesionalne, odgovorne i efikasne lokalne samouprave.

Rešenjem/akreditacijom izdatom od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 151-00-23/2017-13/22 od 22.12.2017. godine Stalna konferencija gradova i opština postaje akreditovani sprovodilac stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS.


Okvirni plan obuka Stalne konferencije gradova i opština za 2022. godinu:


Sve navedene obuke su planirane kao regionalne obuke - uživo, a u zavisnosti od epidemioloških uslova, SKGO tim će se prilagođavati datim okolnostima.

Lista okvirnog plana SKGO obuka će se po potrebi ažurirati tokom godine, u skladu sa izmenama aktivnosti.

 

Oblast stručnog usavršavanja: Planiranje u lokalnoj samoupravi

Izrada i sprovođenje Plana razvoja JLS (Drugi kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti

Primena Zakona o komunalnim delatnostima i Zakona o javnim preduzećima (Treći/četvrti kvartal)

Upravljanje lokalnim javnim prevozom (Treći/četvrti kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje opštinskom imovinom

Utvrđivanje i određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata (Prvi/drugi kvartal)

Upravljanje građevinskim zemljištem (Drugi kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje finansijama lokalne samouprave

Finansijsko upravljanje i kontrola u lokalnoj samoupravi (Obuka će se realizovati u dogovoru sa Ministarstvom  finansija)

Javne nabavke u lokalnoj samoupravi (Drugi/treći kvartal)

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja (Drugi/treći kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Zaštita životne sredine

Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi (Prvi/drugi kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Bezbednost u lokalnoj zajednici

Civilna zaštita (Treći/četvrti kvartal)

Krizna komunikacija (Prvi/drugi kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje stručnim usavršavanjem u JLS (Prvi/drugi kvartal)

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama (Prvi/drugi kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje projektima

Sprovođenje projekata u skladu sa procedurama EU (Drugi kvartal)

Sprovođenje nabavki u okviru projekata po PRAG procedurama i usklađenost PRAG procedura sa Zakonom o javnim nabavkama (Drugi kvartal)

Povezivanje lokalnih zajednica na nivou evropske unije kroz međunarodne projekte – program građani, ravnopravnost, prava i vrednosti (Treći/četvrti kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Dobra uprava 

Ostvarivanje prava o dostupnosti informacija od javnog značaja (Drugi/treći kvartal)

Elektronska uprava (Drugi kvartal)

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti usluga prema građanima i privredi (Drugi kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi

Instrumenti za podsticanje privrednog razvoja i podršku privredi (Drugi kvartal)

Privlačenje i upravljanje investicijama (Drugi kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Poljoprivreda i ruralni razvoj

Uloga JLS u oblasti IPARD-a (Drugi kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi

Unapređenje rada interresorne komisije u JLS (Drugi kvartal)

Finansiranje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou (Treći kvartal)

Primena nadležnosti u oblasti sporta i fizičke kulture na lokalnom nivou (Drugi kvartal)