Vesti

Modeli Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i nacrt kadrovskog plana u gradskoj i opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama

SKGO je pripremila modele Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj i opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama kao deo svojih aktivnosti podrške gradovima i opštinama u primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Prilikom pripreme Modela pravilnika SKGO je obavila konsultacije sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave - Sektor za lokalnu samoupravu.

Pripremlјena su dva modela Pravilnika, jedan za potrebe gradova i drugi za potrebe opština. Važno je napomenuti da iz razloga podrške gradovima i opštinama u primeni zakona koji stupa na snagu 01. decembra i time potrebe za što bržom izradom ovih modela nakon usvajanja podzakonskih akata koji su usvojeni krajem oktobra meseca a stupili na snagu početkom novembra (Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave), prilikom razvrstavanja radnih mesta po zvanjima/grupama nije u potpunosti sproveden postupak koji predviđaju ovi podzakonski akti (prethodni i konačni opis posla), već je razvrstavanje pripremlјeno praćenjem osnovih principa iz pomenutih uredbi i korišćenjem dosadašnjih iskustava iz lokalnih uprava i rada SKGO. 

Takođe, napominjemo da se sadržaj ovih modela može uz potrebno prilagođavanje iskoristiti i u gradskim opštinama na teritoriji gradova koji su ih formirali. Na žalost usled iste potrebe da se ovi modeli završe što pre, kao i usled različitog položaja gradskih opština u zavisnosti od odredbi statuta svakog od gradova, SKGO nije bila u mogućnosti da izradi posebne modele pravilnika za gradske opštine.

Konačno, posebno ističemo i da su predloženi dokumenti samo modeli čija je svrha da budu od pomoći gradovima i opštinama u izradi njihovih internih akata, u skladu sa njihovim konkretnim potrebama i važećim pravnim okvirom i poslovima koji se obavlјaju u lokalnoj samoupravi. Nadamo se da će predložena dokumenta biti korisna u obavlјanju tog posla.

Pozivamo sve naše članice da se upoznaju sa predloženim tekstom oba modela i da ukoliko primete u njima suštinske nedostatke, dostave o tome informaciju SKGO na elektronsku adresu marko.tomasevic@skgo.org . U skladu sa potrebom i dobijenim informacijama, SKGO će izvršiti dopune predloženih modela, o izvršenim izmenama obavestiti sve članice i objaviti izmenjena dokumenta na vebsajtu SKGO. 

Na kraju ističemo da je SKGO izradila ove modele uz podršku projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

  1. Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama - preuzmi
  2. Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama - preuzmi

Uputstvo za razvrstavanje radnih mesta službenika u odgovarajuća zvanja - preuzmi

U okviru Projekta "Upravljanje ljudskim resursima u jednicama lokalne samouprave", koji zajednički realizuju Savet Evrope, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i SKGO, a koji se finansira sredstvima EU i Saveta Evrope, napravljen je  nacrt kadrovskog plana, koji može da posluži gradovima i opštinama kao model za izradu sopstvenih kadrovskih planova. Nacrt Kadrovskog plana je razvijen u okviru pripreme paketa podrške gradovima i opštinama u Srbiji. Nacrt kadrovskog plana možete preuzeti ovde