Vesti

Održan sastanak Mreže SKGO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj održan je 5. jula 2019. godine u hotelu M u Beogradu. Sastanak Mreže je održan u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO- faza 3“ uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske. Ukupno je učestvovalo oko 110 predstavnika iz 68 lokalnih samouprava, ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektora za ruralni razvoj i Uprave za poljoprivredno zemljište, lokalnih akcionih grupa kao i SKGO-a. Prisutni predstavnici lokalnih samouprava su uglavnom zaposleni koji se bave pitanjima poljoprivrede i ruralnog razvoja, sprovođenjem postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta kao i lokalnog ekonomskog razvoja.  

Sastanak Mreže je započet ukazivanjem na značaj primene različitih izvora podsticaja u unapređenju ruralnog razvoja uz prezentovanje planiranih aktivnosti koje SKGO preduzima u pogledu unapređenja procedura primene podsticaja na lokalnom nivoou u cilju sticanja novih znanja i informacija i razmene primera dobre prakse. U prvom delu sastanka Mreže učesnici su se upoznali sa procedurom pripreme i sprovođenja lokalnih strategija ruralnog razvoja po LEADER principu. Predstavnica Sektora za ruralni razvoj Ministarstva predstavila je Pravilnik o podsticajima za podršku programa koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u skladu sa LEADER pristupom, koji je usvojen 18. januara 2019. godine, kao i ostvareni napredak u procesu akreditacije mere 7 – diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja sa fokusom na ruralni turizam.

Učesnici sastanka su se takođe upoznali sa procesom ugovaranja i obavezama oko realizacije podsticaja kao i izveštavanju o realizaciji aktivnosti, bodovanju prijava i isplati podstcajnih sredstava u skladu sa Listom prihvatljivih troškova. Podsticaji se isplaćuju po redosledu uredno podnetih zahteva, uz uslov da je lokalne strategije ruralnog razvoja komisija za evaluaciju ocenila sa više od 80 bodova, a do raspoloživih finansijskih sredstava.

Nakon prezentacije LEADER mere, učesnici su upoznati sa procesom akreditacije mere 7 – „Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“ u okviru IPARD II programa, kao i aktivnostima Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u pogledu pripreme programa podsticaja za podršku razvoju nepoljoprivrednih aktivnosti, iz nacionalnog budžeta. Programom je za ovu meru predviđeno oko 1.7 milijardi dinara, a čija realizacija je predviđena početkom 2020. godine. Specifični ciljevi mere su investiciona podrška za razvoj turističkih objekata i usluga za poljoprivredne proizvođače i druge privredne subjekte u ruralnim područjima, a stoga i proširenje ekonomskih aktivnosti u zemlji u oblasti ruralnog turizma, kao i podrška razvoju turističkih i rekreativnih aktivnosti, naročito za porodični i dečji turizam. Mera se primenjuje u ruralnim područjima, u skladu sa  definicijom iz IPARD II programa. 

Trenutno je u pripremi predlog Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, a koji će biti finansirani iz nacionalnog budžeta. U ove namene nacionalnim budžetom je opredeljeno 110 000 000 RSD. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaji će biti usmereni na sektor ruralnog turizma u cilju pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu kao i u sektor starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Drugi deo sastanka započeo je prezentacijom predstavnika Uprave za poljoprivredno zemljište o napretku realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U ovoj godini je od 145 jedinica lokalnih samouprava, saglasnost Uprave na programe dobilo 120 programa. Izmene Pravilnika donete su 22.06.2019.godine i odnose se najviše odnose na sektor živine. Oko 12.ooo hektara poljoprivrednog zemljišta je vraćeno starim vlasnicima procesom restitucije, dok je oko 276.000 hektara poljoprivrednog zemljišta kroz aktivne ugovore dato u zakup. Nakon prezentacije, učesnici su imali priliku da sa predstavnicima Uprave za poljoprivredno zemljište razjasne i nejasnoće koje imaju tokom sprovođenja samih Programa. Dosta pitanja se odnosilo na davanje u zakup zemljišta koje je u procesu komasacije kao i nejasnoću koji broj parcele navoditi u ugovorima, gde je kao prelazno rešenje dato da se u procesu ugovaranja daju stari brojevi parcela, a da se po okončanju procesa Komasacije, izmenom ugovora o zakupu stari brojevi parcela zamene novim. Veliko je interesovanje bilo i za mogućnost i način korišćenja mogućnosti davanja višegodišnjeg zakupa zemljišta.

Na kraju sastanka Mreže, predstavnica radnog tima koji je angažovan od strane SKGO na izradi predloga modela dokumenata i institucionalnih koraka za sprovodjenje Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na lokalnom nivou dala je informacije o modelima dokumenata čija je izrada u toku. S obzirom da postoji veliki broj mera u Šifarniku mera, SKGO se odlučio da uradi modele akata za tri mere koje su najčešće ( investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede i reproduktivni materijal - veštačko osemenjavanje), a koji se, uz male korekcije, može primeniti i na sve ostale mere. Ostala akta prate realizaciju ove tri mere. Očekuje se da će finalne verzije dokumenata biti gotove tokom jula meseca i da će biti prezentovani na narednom sastanku Mreže kao i dostupni na sajtu SKGO. Učesnicima su takođe predstavljeni i institucionalni koraci u pripremi, sprovođenju i praćenju realizacije Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na lokalnom nivou.

Prezentacija - Akreditacija mere M7

Prezentacija - LEADER pristup u Republici Srbiji