Vesti

Utvrđen datum održavanja 47. skupštine i raspisani izbori za organe SKGO

Deveta sednica Predsedništva SKGO održana je 26. septembra, u prostorijama SKGO. Sednicom je predsedavala Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora, a pored članova Predsedništva sednici su prisustvovali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu Saša Mogić.  

Članovi Predsedništva su imali priliku da razmatraju izmene i dopune Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, povodom koga je ministar Branko Ružić posebno istakao da su izmene potrebne kako bi nazivi svih naselja u Srbiji bili precizno i tačno određeni. Prema rečima ministra, od velikog je značaja da svi građani imaju svoje adrese stanovanja i zbog toga je u toku intenzivna aktivnost dodeljivanja naziva ulicama i kućnih brojeva kroz već dobro poznat projekat Vlade Srbije – Adresni registar, pa je isto tako važno da i svi građani žive u naseljima koja su precizno i tačno određena. Takođe, ministar je objasnio da je važeći Zakon o teritorijalnoj organizaciji donet na kraju 2017. godine u uslovima hitnosti donošenja seta zakona koji se tiču lokalnih samouprava u skladu sa novim Ustavom RS, i u takvim uslovima, kako je dodao, nije bilo moguće sprovesti pripremu zakona u dovoljnom vremenskom periodu tako da je bio prisutan značajan broj grešaka u nazivima naseljenih mesta ili katastarskih opština. Kako se promene u nazivima naseljenih mesta i katastarskih opština sprovode izmenom ovog zakona, to je, prema rečima ministra, i bio osnovni razlog zbog kojeg je pokrenut ovaj postupak.

„Takođe, izmenom ovog Zakona biće otvoreno kao mogućnost da se preispituju kriterijumi za dobijanje statusa grada za JLS, posebno imajući u vidu da je od prethodnog popisa prošlo 8 godina, a da će novi popis stanovništva biti 2021. godine, tako da kada se bude razmatralo pitanje kriterijuma, najdelotvornije bi bilo da svaki novouvedeni kriterijum počne da važi od sprovedenog popisa 2021. godine“, rekao je ministar Ružić.

S druge strane, Saša Mogić, pomoćnik ministra je istakao da je najznačajnija promena tabelarni prikaz naseljenih mesta i katastarskih opština, tj. izmenama zakona se predlaže da se utvrdi spisak naseljenih mesta i spisak katastarskih opština koje ulaze u sastav JLS, zato što je praksa pokazala da postoje situacije da jedno naseljeno mesto obuhvata područja više katastarskih opština, što ima za posledicu da jedno naseljeno mesto ima naziv jedne katastarske opštine – deo, pa naziv druge katastarske opštine – deo, i tada bi se ovi nazivi katastarskih opština nalazili i u drugim naseljenim mestima isto kao deo.

„Godine rada u JLS i RGZ-u će biti potrebne da se uspostavi da jedno naseljeno mesto obuhvata područje jedne katastarske opštine, tako da je trenutno pronađeno najcelishodnije rešenje da se uradi spisak naseljenih mesta i katastarskih opština, nezavisno od toga da se prikaže veza između jedne katastarske opštine i jednog naseljenog mesta, s tim da to ne bude prikazano kroz tabelu, nego tekstualno“, rekao je Mogić i dodao da pitanje utvrđivanja statusa grada za JLS predviđeno je prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona.

Na početku diskusije, Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara za zastupanje članstva i član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, je istakao da je SKGO zagovarala ideju da se spusti prag za gradove na 50 hiljada stanovnika, kako je i ministarstvo predložilo, sa idejom da gradovi budu motori razvoja određenih funkcija zajednički sa opštinama, kao i da se u Nacrtu zakona nalaze određeni predlozi koje je SKGO zastupala kao član Radne grupe.

U nastavku finalizacije ovog Nacrta zakona, Predsedništvo SKGO je ovlastilo Stručnu službu da zastupa predloge koji su identifikovani na održanoj javnoj raspravi i na samoj sednici.

Imajući u vidu da su gradovi i opštine trenutno suočeni sa problemom u obračunu i naplati naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, Predsedništvo SKGO je raspravljalo o mogućim načinima rešavanja ovog pitanja i zaključilo da se Ministarstvu zaštite životne sredine i Ministarstvu finansija uputi inicijativa za hitno formiranje radne grupe koja bi se bavila ovim problemom i dala predloge za rešenje koje bi usvojila Vlada, a sve u cilju da se što pre počne sa naplatom prihoda u JLS. Takođe, Predsedništvo se složilo da u radnoj grupi, pored SKGO, treba da učestvuju Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Agencija za zaštitu životne sredine, Kancelarija za IT i eUpravu, Institut Mihajlo Pupin, Grad Beograd i još nekoliko JLS.

Članovi Predsedništva su upoznati da je na VI okruglom stolu – Dijalog o izborima 2020. u organizaciji Fonda za otvoreno društvo i Fakulteta političkih nauka, predstavljen izvod iz radnog teksta „Predloga unapređenje lokalnih izbornih procedura“ koji sadrži preporuke za prevazilaženje identifikovanih proceduralnih manjkavosti u 30 oblasti važećeg izbornog zakonodavstva na lokalnom nivou i s tim u vezi saglasni su da Stručna služba nastavi da zagovara da se predlozi za unapređenje lokalnih procedura pretoče u izborno zakonodavstvo u cilju otklanjanja svih postojećih proceduralnih manjkavosti.

U kontekstu priprema za održavanje 47. skupštine SKGO, članovi Predsedništva su upoznati sa Nacrtom Programa i Dnevnog reda skupštine, pri čemu su utvrdili da će se ovogodišnja Skupština SKGO održati 11. decembra 2019. u Beogradu. Imajući u vidu, da je ova skupština i izborna, Predsedništvo je donelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Predsedništva, predsednika SKGO, članove Nadzornog odbora, predsednika Nadzornog odbora i predsednike odbora SKGO, kao i Odluku o imenovanju članova Izborne komisije koja je zadužena da se stara i sprovodi postupak izbora na 47. skupštini SKGO. Takođe, Predsedništvo SKGO je razmatralo i pripremljene nacrte odluka koji će se usvajati na Skupštini, i to, izmene i dopune Odluke o broju, delokrugu i funkcionisanju odbora SKGO i izmene i dopune Pravila za izbor članova Predsedništva, predsednika SKGO, članova Nadzornog odbora i predsednika Nadzornog odbora i predsednike odbora SKGO. Ključne izmene se sastoje u davanju mogućnosti članstvu SKGO da učestvuje u radu svih odbora.

Na kraju, članovi Predsedništva su upoznati i sa najvažnijim aktuelnostima koje su u toku, ali i koje su završene: Javnom pozivu za pakete podrške u oblasti dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi; sprovedenim aktivnostima SKGO i članica u okviru Evropske nedelje mobilnosti 2019; završenom pozivu za finansiranje lokalnih projekata u oblasti socijalne inkluzije Roma (Grant šema u okviru projekta „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“) i uspostavljenom novom servisu SKGO za gradove i opštine – „e-Pitanje“.