Vesti

Održana poslednja sednica Predsedništva SKGO u mandatu 2018-2019.

Deseta sednica Predsedništva SKGO održana je 22. novembra 2019. godine u SKGO. Sednicom je predsedavala Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora, a pored članova Predsedništva, u radu sednice učestvovao je i Vladica Dimitrov, predsednik Odbora SKGO za zdravlje i socijalnu politiku i predsednik opštine Dimitrovgrad.  

Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara za zastupanje članstva govorio je o ključnim rezultatima rada SKGO u 2019. godini, i posebno se osvrnuo na ključne aktivnosti u oblasti izrade važnih strateških dokumenata i propisa, kao što su: Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u JLS; Polazne osnove za izradu programa za reformu LS koje je usvojio Savet za reformu javne uprave Vlade RS i on će poslužiti kao osnova za izradu Strategije decentralizacije; Zakon o glavnom gradu, Zakon o komunalnoj miliciji i Zakon o sprečavanju korupcije. U oblasti podrške izgradnji lokalnih kapaciteta, kao ključne aktivnosti i rezultate, Tarbuk je istakao da je do sada obučeno oko osam hiljada učesnika obuka i radionica i da je sve to bilo besplatno; sprovedeno je 65 paketa podrške u raznim oblastima, a do kraja godine planirano da bude aktivno 84 paketa podrške. U cilju unapređenja savetodavnih usluga članstvu, SKGO je uspostavila novi online servis ePitanje, kao i Pravne Novosti – Bilten za propise od značaja za lokalnu samoupravu. Prema rečima zamenika generalnog sekretara, realizovan je veliki broj projekata i programa, a u pripremi je jedan broj novih, međunarodna saradnja je bila kontinuirana sa učešćem predstavnika Srbije u svim važnim telima.

Predsedništvo SKGO je imalo priliku da razmatra Inicijativu Odbora SKGO za zdravlje i socijalnu politiku a u vezi pokretanja procesa primene Zakona o zdravstvenoj zaštiti u oblasti hitne medicinske pomoći. Svrha Inicijative je da se od Ministarstva zdravlja zatraži hitno formiranje Međusektorske radne grupe, preko koje bi mogao da se pokrene procesa izrade zakonskog i podzakonskog okvira za regulisanje hitne medicinske pomoći i mapiranje mogućih rešenja. U diskusiji koja je vođena je zaključeno da pravo na život ne sme biti privilegija urbanih i razvijenih sredina, a malim i nerazvijenim opštinama je naročito potrebna podrška kako bi hitna medicinska pomoć na njihovim teritorijama bila efikasna i dostupna svima i u svim uslovima, te je Predsedništvo usvojilo pomenutu Inicijativu.

Povodom održavanja 47. skupštine SKGO, generalni sekretar Đorđe Staničić članovima Predsedništva predstavio je predlog Programa i Dnevnog reda skupštine, sa podsećanjem da će Skupština biti održana 11. decembra 2019. godine u Beogradu, u Sava Centru. Takođe, Predsedništvo je utvrdilo predloge dokumenata i odluka za usvajanje na Skupštini. S obzirom na to, da se u okviru ovogodišnje Skupštine održavaju i redovni izbori za organe SKGO, Sandra Pantelić, predsednica Izborne komisije i načelnica Gradske uprave Grada Beograda informisala je članove Predsedništva o sprovedenom postupku kandidovanja i o Listi kandidata za organe SKGO koji se biraju na 47. skupštini SKGO, a koju je utvrdila Izborna komisija.