Vesti

Podrška u realizaciji lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2020. godini

U cilju daljeg unapređenja saradnje sa jedinicama lokalnih samouprava, razmene iskustava između jedinica lokalne samouprave (JLS) i lokalnih saveta za zapošljavanje (LSZ) o postupku pripreme i realizacije lokalnih akcionih planova zapošljavanja (LAPZ), kao i dobijanja informacija o potencijalnim problemima i preprekama sa kojima se suočavaju, u januaru i februaru 2020. godine realizovana su dva regionalna sastanka u Novom Sadu i Kraljevu. Sastanci su organizovani u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP), Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Tokom regionalnih sastanaka učesnicima - predstavnicima lokalnih samouprava, članovima lokalnih saveta za zapošljavanje i filijala NSZ predstavljen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu koji je Vlada Srbije usvojila 26. decembra 2019. godine. Takođe, pružene su dodatne informacije o merama aktivne politike zapošljavanja koje se mogu finansirati u 2020. godini udruživanjem sredstava opredeljenim u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje i sredstava opredeljenih u budžetima jedinica lokalne samouprave, a sa ciljem uspešne zajedničke realizacije mera aktivne politike zapošljavanja koje doprinose unapređenju stanja na lokalnom tržištu rada.

Pored toga, predstavljen je i Analitički servis jedinica lokalnih samouprava koji se nalazi na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), odnosno mogućnosti pretraživanja ove baze i dobijanja relevantnih podataka značajnih za planiranje javnih politika na nivou JLS.

Na dva regionalna sastanka učešće je uzelo 150 predstavnika JLS, filijala i Direkcije NSZ, MRZBSP, drugih institucija i donatora, a prisutni su pokazali interesovanje o merama koje će biti sufinansirane, tako i za mere koje će jedinice lokalne samouprave realizovati samostalno uz Sporazum o tehničkoj saradnji sa NSZ.

Prisutni su upoznati sa novinama koje u postupku pripreme Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu doneo Zakon o planskom sistemu. Postavljeno je pitanje, da li je potrebno sprovoditi javnu raspravu i prilikom pripreme LAPZ, na šta je data informacija da MRZBSP još uvek nije dobilo odgovor od RSJP, ali da imajući u vidu kratke rokove, u ovoj godini to ne bi bilo moguće.

Takođe, postavilo se pitanje realizacije programa pripravnika u javnom sektoru i konstatovan je problem obezbeđivanja mentora u malim sredinama, kao i kod malih poslodavaca koji imaju potrebu za pripravnicima, ali budući da imaju mali broj zaposlenih, ne mogu uvek da obezbede mentore prema uslovima javnog poziva NSZ. Kao odgovor je istaknuto je da će se u narednom periodu uraditi Analiza realizacije programa stručne prakse u javnom i privatnom sektoru, kako bi se uporedila efektivnost programa zavisno od sektora u kom se realizuje, i pristupilo eventualnim izmenama programa.

Na sastancima je najavljeno donošenje Strategije zapošljavanja za period 2021-2026. godine, sa trogodišnjim Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za sprovođenje strategije, a predviđeno je održavanje javnih rasprava koje će biti organizovane po gradovima.

Uz podršku SKGO, u narednom periodu za članove LSZ i zaposlenih u lokalnim administarcijama koji učestvuju u izradi LAPZ predviđena je i realizacija obuka u skladu sa potrebama aktera na lokalnom nivou.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Prezentacija NSZ - Mere aktivne politike zapošljavanja koje će se sufinansirati u 2020. godini.pdf

Prezentacija MRZBSP - Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu.pdf