Vesti

Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sastanak Mreže SKGO za poljoprivredu i ruralni razvoj održan je 12. februara 2020. godine, u Beogradu uz učešće više od 160 predstavnika iz 82 jedinice lokalne samouprave, predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) – Sektora za ruralni razvoj i Upravljačkog tela IPARD 2 Odbora, lokalnih akcionih grupa, Mreže za ruralni razvoj MPŠV, RRA,  kao i SKGO.

Kako su sada jedinice lokalne samouprave u fazi pripreme lokalnih programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu (u daljem tekstu lokalni programi podrške), sastanak je izazvao veliko interesovanje predstavnika lokalne samouprave. Prisutni su upoznati sa izmenama Pravilnika, kao i o načinom korišćenja Platforme za unošenje i izveštavanje lokalnih programa podrške. Takođe, predstavljen je i izveštaj sa poslednjeg sastanka IPARD 2 Odbora za praćenje realizacije IPARD programa, odnosno pregled postignutih rezultata u pogledu realizovanih konkursa za dodelu sredstava, status procesa akreditacije dve nove mere kao i izazovima sa kojima se suočava Upravljačko telo u procesu implementacije ovog programa.

Slobodan Živanović, rukovodilac Grupe za programiranje mere za unapređenje konkurentnosti i lokalnog razvoja u okviru Sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavio je izmene Pravilnika o Obrascu lokalnih programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Po njegovim rečima, u prethodnom periodu podneto je 22 zahteva za partnerstvo u izradi lokalnih strategija ruralnog razvoja. On je naglasio da je u toku proces potpisivanja ugovora, a nakon toga partneri imaju šest meseci da izrade strategije, o kojima će stručnu ocenu dati Komisija MPŠV nakon koje će strategije moći da se unaprede u skladu sa sugestijama.

Živanović je najavio da će u poslednjem kvartalu 2020. biti raspisan konkurs za realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja putem finansiranja mini projekata i pružena podrška u realizaciji strategija, dok je novi konkurs za kreiranje novih partnerstava najavljen za drugu polovinu 2020. godine. Podrška realizaciji projekata tokom 2020 i 2021 biće realizovana kroz nacionalni Program podrške kroz meru „LEADER Like“, dok će sredstva LEADER mere kroz IPARD III program biti dostupna u programskom periodu 2021-2017.

U delu prezentacije o izmenama Pravilnika o obrascu lokalnih programa, posebno je istakao da će promenom Šifarnika, lokalnim samoupravama biti omogućeno finansiranje aktivnosti odnosno projekata predviđenih strategijama ruralnog razvoja u iznosu do 5000 evra, koliko je ograničenje Evropske komisije.

Analizom odobrenih odobrenih Programa  ukazano je da je u 2019. godini odobreno 119 Programa (120 sa Programom APV), a da je do sada za 2020. odobreno 18. On je izjavio da je Ministarstvo tokom 2019. godine za mere ruralnog razvoja izdvojilo 3.73 milijardi dinara, dok su Autonomna pokrajina (AP) i lokalne samouprave (LS) za istu namenu izdvojile 2.38 milijardi dinara. Takođe, ukazano je na nekoliko izazova tokom odobravanja Programa koji se najčešće odnose na neadekvatan opis veze mera sa NPPP i NPRR, neophodnost postojanja specifičnih kriterijuma za mere kojih ima i u IPARD programu usklađenih sa NPRR, i dr. U cilju unapređenja procesa izrade Programa i izveštaja o realizaciji uočena je potreba za organizovanjem regionalnih obuka koje bi obuhvatile i lokalne samouprave koje do sada nisu pripremale lokalne programe podrške.

Verica Lazić, iz Sektora za praćenje programske podrške MPŠV naglasila je da postoji zakonska obaveza o dostavljanju izveštaja o programskoj podršci do 31. marta 2020. godine. Ovaj vid izveštavanja lokalne samouprave je od izuzetne važnosti u cilju sagledavanja ruralnog razvoja u ukupnom razvoju na teritoriji JLS. Takođe, izveštaj je značajan analitički dokument koji omogućava praćenje realizacije budžeta u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, ali i pomaže u planiranju mera za narednu godinu. Izveštaji se podnose putem Platforme, a po dostavljanju odobrenja, lokalne samouprave su u obavezi i da dostave overen izveštaj pisanim putem.

O izazovima u korišćenju Platforme za unošenje i izveštavanje o lokalnim programima podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, govorio je Dejan Ćosić, IT stručnjak iz MPŠV koji je predstavio izmene u radu Platforme, kao i najčešće probleme koji nastaju prilikom unošenja podataka.

Jasmina Miljković, načelnica Odeljenja za ruralni razvoj – Sektora za ruralni razvoj MPŠV i šef Upravljačkog tela IPARD 2 Odbora govorila je  o poslednjem sastanku IPARD 2 Odbora za praćenje  i istovremeno, pojasnila ulogu Odbora, kao i njegov sastav.

Ona je izjavila da je najveće interesovanje priliko sprovođenja IPARD 2 programa bilo za Meru 1 u okviru koje je raspisano pet poziva, dok je u okviru Mere 3 raspisano tri poziva od koji poslednji traje do 24. februara, a obuhvata sve sektore i sve prihvatljive troškove. Tokom ova dva poziva podneto je 1342 zahteva, od kojih je 90 odsto za Meru 1.

Najavila je raspisivanje konkursa za Meru 7 koja se odnosi na turizam tokom marta 2020. godine, dok je planirano da početkom oktobra bude raspisan poziv za nabavljanje traktora.  

U sklopu prezentacije posebno je istakla da je za Meru 1 posebno veliko interesovanje bilo u regionu Vojvodine, Zapadne Srbije, Beograda i Topličkog okruga, dok je za Meru 3 najviše zahteva stiglo iz Šumadije i Zapadne Srbije. Miljković je izjavila da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena lokalnim samoupravama iz okruga koji su podneli najmanje zahteva.

Ona je izjavila da je počela komunikacija oko IPARD 3 programa, a po njenim rečima, jedan od prioriteta je Mera 6 - ruralna infrastruktura, u okviru koje se kao korisnici javljaju lokalne samouprave, a ne poljoprivrednici. Tokom plenarne diskusije o izazovima u procesu izrade lokalnih programa podrške, realizaciji kao i izveštavanju ukazano je na potrebu za jasnijim utvrđivanjem nadležnosti jedinica lokalne samouprave nad pitanjima ruralnog razvoja. Takođe, jedan od izazova je nedostatak internih kapaciteta za izradu pregleda svih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji kako bi se na efikasan način utvrđivale stvarne potrebe i pratili efekti realizovane podrške. Primeri dobre prakse uključivanja ciljnih grupa u pripremu Programa su identifikovani. Kao jedan od ključnih izazova u definisanju podrške ruralnom razvoju je razvoj lokalne putne infrastrukture kojom bi se omogućio razvoj lokalne ekonomije i time uticalo na smanjenje erozije sela. Identifikovan je izazov da gazdinstva koja dobiju podršku imaju izražen problem distribucije plasmana i ulaz na različita tržišta u Srbiji. Međutim, faktor koji znatno utiče na unapređenje ruralne infrastrukture je dug i složen proces pripreme neophodne dokumentacije.

Sastanak Mreže završen je panel diskusijom o izazovima sa kojima se susreću jedinice lokalne samouprave pri planiranju i realizaciji mera podrške ruralnom razvoju.

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Izmena Pravilnika o Obrascu lokalnih programa podrske poljoprivredi i ruralnom razvoju.pdf

Izvestaj o sprovodjenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.pdf

MPSV platforma.pdf

Izvestaj sa odbora IPARD 2.pdf

Prikaz rezultata Ankete о strukturi poljoprivrednih gazdinstava, 2018.pdf