Vesti

NOVO IZDANJE SKGO – Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora

Demokratski izbori jedan su od najvažnijih oblika ostvarivanja suverenosti građana. Važno je da izborni instituti i procedure budu pravno uređeni i dosledno primenjivani. Iskustva sedam ciklusa višestranačkih izbora za odbornike skupština opština i gradova pokazuju da postoji prostor za unapređivanje primene izbornog prava i potreba za time.

Nastojeći da unapredi kvalitet lokalne demokratije, unapređivanjem kvaliteta lokalnih demokratskih procedura, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) izradila je ovaj priručnik, a njegovo prvo izdanje objavljeno je na proleće 2016. godine, pred lokalne izbore u 156 gradova, opština i gradskih opština u Republici Srbiji. Izrada je poverena grupi stručnjaka sa velikim praktičnim i naučnim poznavanjem izborne problematike, a sadržaj priručnika formulisan je i proveravan u širokoj razmeni mišljenja sa  članicama  SKGO.

Priručnik  sadrži  niz  korisnih  informacija  i  opisuje  tok  izbornog  procesa  –  od  raspisivanja  izbora  do  konstituisanja  gradskih  i  opštinskih  skupština. Objašnjava prava i obaveze pojedinih učesnika tog procesa i upozorava na najčešće greške i propuste uočene u dosadašnjoj izbornoj praksi. Sastavni deo priručnika su i brojni modeli dokumenata, odluka, rešenja, žalbi, koji mogu biti od koristi učesnicima izbornog procesa.

Priručnik je prvenstveno namenjen članovima i sekretarima opštinskih i gradskih izbornih komisija, kao i njihovim zamenicima, ali i političkim strankama, koalicijama i grupama građana kao subjektima koji podnose liste kandidata, samim kandidatima, kao i organizacijama koje se bave posmatranjem.

Iako smo uvereni da je priručnik tokom višemesečnog predanog i savesnog rada sačinjen na najbolji način, moramo istaći da on nije izvor izbornog prava, nego pomoćno  sredstvo. Priručnik je pokušaj da se  na ovakav način pomogne učesnicima lokalnih izbora u doslednoj primeni izbornog prava. Kao i uvek, SKGO je otvorena za sve predloge i primedbe koje će doprineti unapređivanju sadržaja ovog dokumenta, pa očekujemo inicijative opštinskih i gradskih izbornih komisija i svih drugih zainteresovanih činilaca.

Preuzmite priručnik >>>