Vesti

Izrađena studija – Smernice za implementiranje biciklističke infrastrukture u Šapcu

U okviru projekta „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji“, za potrebe grada Šapca, izrađena je Studija – Smernice za implementiranje biciklističke infrastrukture u ovom gradu. Svrha izrade ove studije je da se pažljivim analiziranjem postojećih planskih dokumenata i sagledavanjem realnih uslova na saobraćajnoj mreži daju smernice za implementaciju biciklističke infrastrukture u Šapcu. Te smernice treba da budu osnova za projektovanje buduće biciklističke infrastrukture, preprojektovanje postojećih površina namenjenih biciklistima i edukaciju biciklista i drugih učesnika u saobraćaju o bezbednosnim rizicima kako bi se oni sveli na minimum.

Cilj izrade studije je da se definiše okvir koji će biciklistima omogućiti ravnopravne uslove korišćenja saobraćajne mreže u odnosu na korisnike motornih vozila, posebno vodeći računa o njihovoj bezbednosti, sa namerom da se učešće bicikla u vidovnoj raspodeli vremenom povećava. Na taj način se iskazuje volja da se biciklisti u planiranju saobraćajne infrastrukture ne tretiraju kao manje važna grupa učesnika u saobraćaju.

Šabac je jedan od retkih gradova u Srbiji u kome je očuvana tradicija korišćenja bicikla. Topografija Šapca pruža odlične uslove za razvoj biciklističkog saobraćaja, ali razvoj biciklističke infrastrukture nije tekao u skladu sa prirodnim i kulturnim predispozicijama Šapca za očuvanje i unapređenje biciklističkog saobraćaja. Prepoznajući značaj korišćenja bicikla za postizanje održive urbane mobilnosti, gradska uprava grada Šapca želi da definiše jasne okvire za implementaciju biciklističke infrastrukture na teritoriji grada, sa posebnim naglaskom na bezbednost biciklista u saobraćaju.

Studija sadrži tehničke smernice za implementiranje biciklističke infrastrukture, ali i smernice za edukaciju i promociju. Posebno važan deo studije su predlozi rešenja za odabrane karakteristične saobraćajnice i raskrsnice. Dokument je izrađivan u participativnom procesu, uz učešće zainteresovanih strana, koje su imale priliku da daju svoje sugestije i komentare koji su većim delom ugrađeni u finalnu verziju dokumenta.

Studija predstavlja doprinos Planu održive urbane mobilnosti Šapca, koji se u ovom gradu izrađuje uz podršku SKGO i GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Energetsku efikasnost.

Smernice za implementiranje biciklističke infrastrukture u Šapcu