Vesti

Model Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pripremila je Model Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine. Dokument je pripremljen u sklopu Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Model Odluke je rezultat analize u okviru koje je SKGO uvidela da veliki broj opština u Srbiji ima odluke iz oblasti javne imovine koje nisu ažurirane dugi niz godina, dok jedan manji broj opština nije imao nikakvu odluku. Neophodnost izrade modela leži u činjenici da su opštine od polovine 2018. godine bile u obavezi da saglasno Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi usklade svoje Statute, gde je poseban deo podrazumevao i izmenu dela nadležnosti kod odlučivanja na polju javne svojine.

Model će pomoći lokalnim samoupravama u Srbiji da na duži vremenski period urede oblast pribavljanja i raspolaganja imovinom u javnoj svojini, kao i da razviju sopstvene modele upravljanja i davanja nepokretnosti na korišćenje javnim preduzećima, ustanovama i društvima kapitala čiji su osnivači. Na ovaj način, olakšava se uređivanje lokalnog pravnog okvira za upravljanje imovinom tako da bude bolje usklađen sa Zakonom o javnoj svojini, Zakonom o lokalnoj samoupravi i podzakonskim aktima koji bliže regulišu pitanja javne imovine

Podrška lokalnoj samoupravi u ovoj oblasti nastaviće se i tokom 2020. godine, imajući u vidu da su u pripremi još neki modeli akata kao što je Odluka o građevinskom zemljištu, kao i kraće uputstvo o koordinaciji rada svih službi na lokalu u svrhu uspostavljanja mehanizma dobrog upravljanja imovinom.

Preuzmite Model Odluke >>>