Vesti

SKGO izradila modele internog akta u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama

Usvajanjem novog Zakona o javnim nabavkama (ZJN) u decembru 2019. godine, nastala je potreba da jedinice lokalne samouprave, kao naručioci usklade svoje postupanje sa novim propisom. ZJN je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine.

Novi Zakon doneo je brojne novine za naručioce i ponuđače, između ostalog, izmenjeni su pragovi za njegovu primenu. Na nabavke ispod propisanih pragova i nabavke iz članova 11-21. ZJN se ne primenjuje, ali su naručioci u obavezi da svojim internim aktima urede način sprovođenja postupka ovih nabavki. Takođe, u obavezi su da internim aktom urede i nabavku društvenih i drugih posebnih usluga.

Sa ciljem da pomogne svojim članicama u primeni novog Zakona, SKGO se opredelila da izradi dva modela internog akta za naručioce u jedinicama lokalne samouprave. Jednim modelom internog akta uređeno je sprovođenje postupaka nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, dok je u drugom modelu velika pažnja posvećena planiranju javnih nabavki, sprovođenju postupaka javnih nabavki, praćenju realizacije ugovora o javnoj nabavci, kao i uređivanju nabavki društvenih i drugih posebnih usluga. Time je odgovoreno svim zahtevima novog Zakona i pratećih podzakonskih akata.

Za detaljne informacije kontakt osoba je Ružica Aranđelović Ilić, e-mail: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org  

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Preuzmite modele >>>