Vesti

Pripremljen Priručnik za građevinske inspektore u JLS

Krajem 2020. godine SKGO je pripremila Priručnik za građevinske inspektore u jedinicama lokalne samouprave.

Građevinska inspekcija ima odgovoran i složen zadatak da vršenjem nadzora nad sprovođenjem zakona doprinese uspostavljanju reda u uređenosti prostora, građevinskog zemljišta, izgradnju objekata, korišćenju i održavanju zgrada, zajedničkih i posebnih delova zgrade.

Stalna konferencija gradova i opština je u prethodnom periodu sprovodila aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta građevinskih inspektora. Podrška građevinskoj inspekciji počinje 2015. godine  organizacijom regionalnih radionica s ciljem pojašnjenja obaveza građevinskih inspektora u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Usledile su i prezentacije Zakona o ozakonjenju objekata,  pripremljena su uputstva, modeli akata i priručnici, a 2016. godine formirana je i Mreža građevinskih inspektora pri SKGO, sve radi razmene iskustava i unapređivanja rada građevinskih inspektora.

Podrška je nastavljena i nakon usvajanja Zakona o inspekcijskom nadzoru, organizacijom elektronske obuke na ovu temu. Priprema ovog priručnika je još jedan doprinos osnaživanju ove grupacije zaposlenih u lokalnim administracijama, koja obavlja izuzetno odgovoran posao za zajednicu i društvo u celini.

Priručnik se sastoji iz 7 celina, i obuhvata nadležnosti inspektora koje proizilaze iz Zakona inspekcijskom nadzoru, ali i iz sektorskih propisa (Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o ozakonjenju objekata, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada). Priručnik sadrži i modele akata (rešenja, zahtevi, dopisi i dr.) koji se mogu koristiti u svakodnevnom radu inspektora.

Priručnik je pripremljen u okviru programa „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Priručnik za građevinske inspektore u jedinicamam lokalne samouprave

Modeli akata za građevinske inspektore