Vesti

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i JLS

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT” objavio je Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv ima za cilј promociju i jačanje partnerstava između OGD i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka, unapređenje pružanja javnih usluga, te bolјi monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilј pobolјšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve.

Više na: http://mduls.gov.rs/obavestenja/poziv-za-dodelu-grantova-za-inovativne-partnerske-inicijative-izmedju-organizacija-gradjanskog-drustva-i-jedinica-lokalne-samouprave/