Vesti

Održan deveti sastanak SKGO Mreže za GIS

Deveti sastanak mrežeSKGO  za geografski informacioni sistem (GIS) održan je 2. februara 2021. godine putem Zoom aplikacije uz prisustvo 64 učesnika iz 32 lokalne samouprave. Brojne novine iz oblasti geoinformacionih tehnologija kao i zakonodavna aktivnost tokom 2019. i 2020. godine u oblasti upravljanja prostornim informacijama, predstavljali su razlog novog okupljanja članova mreže kao i drugih zainteresovanih aktera i partnerskih organizacija.

Uvodnu reč dao je koordinator mreže Igor Miščević savetnik za urbanizam i prostorno planiranje Stalne konferencije gradova i opština, koji je ukazao na ključne aktivnosti koje su preduzete od strane Republičkog geodetskog zavoda u daljem razvoju Geoportala kao i radu na razvoju katastra investicionih lokacija. Takođe, ukazao je i na finalizaciju projektnih aktivnosti u okviru programa EU PRO koji realizuje UNOPS u kojem je pružena podrška u razvoju 19 Geografskih informacionih sistema u 34 lokalne samouprave.

Prvu prezentaciju pod nazivom ‘’Analiza razvijenosti lokalnih GIS i kapaciteta za upravljanje geoprostornim podacima sa predlozima za unapređenje’’ predstavio je dr Nikola Krunić. Tokom prezentacije ukazano je na ključne promene u domenu razvijenosti lokalnih GIS-eva u periodu od aprila 2017.godine kada je urađena prva analiza stanja u ovoj oblasti od strane SKGO. Prikazani su rezultati dostupnosti lokalnih GIS-eva, napravljen je osvrt na izmene zakonske regulative sa komentarom novih odredbi (posebno u domenu INSPIRE direktive EU) i prikazana je trenutna situacija stanja i ažurnosti Centralnog registra planskih dokumenata. Na kraju prezentacije date su preporuke kako za izmene regulative koja reguliše oblast GISa, tako i za dalje jačanje kapaciteta JLS u oblasti geoinformacionih tehnologija.

Drugu prezentaciju pod nazivom ’’Republički geodetski zavod novine i budući planovi u oblasti geoinformacionih tehnologija’’ predstavili su Darko Vučetić i Nemanja Paunić. Vučetić je prisutnima ukazao na nove funkcionalnosti Geoportala koje su dostupne putem web servisa kao i druge značajne novine kao što su: izrada metakataloga RGZa za INSPIRE tematske setove podataka koji mogu biti editovani ‘’on-line’’ od strane korisnika kao i mogućnost njihove centralne evidencije i verifikacije. Istaknuto je da će u narednom periodu biti javno dostupan katastar podzemnih vodova za one lokalne samouprave koje ga imaju digitalno uspostavljene. Vučetić je naglasio da je RGZ otvorio šifrarnik adresnog registra za sve potencijalne korisnike, kao i da su uspostavljene mobilne aplikacije ‘’GeoSrbija mobi’’ i ‘’GeoSrbija kat’’. U ovom trenutku na Geoportalu RGZa dostupno je 290 setova podataka od kojih je 230 javno dostupno, evidentirano je više od 500.000 korisnika i podneto je više od 10 miliona zahteva  kroz sistem. U nastavku, izlaganje je preuzeo Nemanja Paunić koji je prisutne upoznao sa novostima po pitanju uspostavljanja kataloga investicionih lokacija, koji se kao deo pilot projekta implementira u 10 JLS u Srbiji. Prikazana je demo verzija sajta kao i korisničkih alata koji će biti na raspolaganju registrovanim korisnicima na primeru investicione lokacije u Gradu Vranje.

Treći tematski set, sastojao se od tri prezentacije koje su prikazale rezulate implementacije GIS tehnologija za specifične potrebe lokalnih samouprava u okviru programa EU PRO koji je finansirala EU a tehnički sprovodila projektna kancelarija UN u Beogradu (UNOPS):

Opština Topola (Zora Nedović i Nemanja Kostić), predstavila je GIS rešenje kojim je pokušala da odgovori na izazove u lokalnom upravljanju putevima, vodovodnom mrežom kao i drugim infrastrukturnim sistemima. Između ostalog, prikazani su primeri mapiranja vodovodne mreže, saobraćajne mreže koja je u nadležnosti JLS kao i mapiranje korisnika usluga socijalne pomoći. Posebno je naglašena vrednost ‘’distribuiranog GIS’’ modela koji je uključio više različitih aktera na nivou JLS u prikupljanju, obradi i verifikaciji podataka a koji je i implementiran tokom realizacije projekta. Takođe, kao rezultat sprovedenih aktivnosti izrađen je i priručnik za razvoj GISa koji će u narednom periodu uz Strategiju za razvoj GISa biti osnovni dokument za razvoj prikazanog Sistema.

Grad Kragujevac (Zoran Đorović, Dragan Jevtović i Predrag Dimitrijević), prikazao je rezultate razvoja GISa za Grad Kragujevac i opštine Rekovac i Knić. Grad Kragujevac je postojeći GIS nadogradio dok je u opštinama Knić i Rekovac sistem formiran iz početka.  Osnovna nadogradnja GISa Grada Kragujevca bila je vezana za geodetsko snimanje LIDAR tehnologijom svih saobraćajnica unutar građevinskog područja. Identično snimanje obavljeno je i za opštine Knić i Rekovac. Dodatni tematski lejeri koji su razvijani bili su vezani za upravljanje otpadom u sve tri opštine, dok je promocija turističkih potencijala bila vezana za opštine Knić i Rekovac. Grad Kragujevac razradio je zasebno za svoje potrebe lejer investicionih lokacija. Deo podataka prikupljan je i dronom i termovizijskim snimanjem koje je posebnu primenu našlo u mapiranju deponija i potencijalnoj prevenciji požara koji se sezonski javljaju.

Grad Kraljevo (Aleksandar Avramović i Dejan Sandić), prikazali su rezultate razvoja GISa u funkciji održivog upravljanja i zaštite prirodnih resursa. Za potrebe postojećeg GISa i upotpunjavanje njegove funkcionalnosti, izvršena je dopuna baza podataka sa podacima o: vodnim resursima (hidrografska mreža i prateći objekti i infrastruktura), evidentirana su klizišta, mostovi i propusti na lokalnoj saobraćajnoj mreži koji su ugroženi poplavnim vodama. Pored navedenih podataka, evidentirana su sva seoska domaćinstva koja se bave turizmom i uneti su podaci o njihovim karakteristikama, digitalizovane su geološke karte i formirane su pedološke karte za područje Grada korišćenjem CORINE standarda. Pored navedenog posebno su iskazane zone šumskog pokrivača kao i njegova ugroženost od požara. Na kraju je predstavljen i eksperimentalni model disperzije aero-zagađenja koji će biti verifikovan u narednom periodu.

Nakon iznetih prezentacija, razvijena je diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici SKGO, RGZa i lokalnih samouprava u kojoj je istaknuta dalja potreba međusobne komunikacije i strateškog razvoja servisa za upravljanje prostornim podacima.

Deveti sastanak mreže za GIS realizovan je u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Analiza razvijenosti lokalnih GIS i kapaciteta JLS za upravljanje geoprostornim podacima

GIS - Kragujevac, Rekovac, Knić

GIS - Kraljevo

GIS - Topola

Republički geodetski zavod - prezentacija