Vesti

Upravljanje i građanstvo Horizon Europe - Kako lokalne samouprave mogu da učestvuju u novom programu EU za istraživanje i inovacije vrednom 95 milijardi evra

Horizont jer reč koja označava nade u program Evropske unije za finansiranje nauke i inovacija, koji je najveći na svetu.

Zbog toga su se zvaničnici EU i lokalne i regionalne vlade sastali 29. juna kako bi razgovarali o tome kako lokalne i regionalne vlade mogu bolje iskoristiti novi program Horizon Europe za sprovođenje inovativnih projekata na svojim teritorijama.

Horizon je iznosi 95,5 milijardi evra za period 2021-2027, s tim što su opštine, županije i regioni podobni za mnoge od projekata ili kao ugovarač ili kao entitet koji je fizički domaćin projekata na njihovoj teritoriji. Međutim, postoje prepreke za učešće lokalnih i regionalnih vlasti, posebno nedostatak svesti i lokalnih kapaciteta da se uključe u projekte. Asocijacije lokalnih i regionalnih vlasti mogu igrati presudnu ulogu u prevazilaženju ovih izazova. Opštije, Horizon bi trebalo prilagoditi svakoj nacionalnoj situaciji i raznolikosti lokalnih uslova.

Novi program Horizon: velike mogućnosti za lokalne samouprave 

Magda De Carli, šefica odeljenja u Generalnom direktoratu Evropske komisije za istraživanje i inovacije (DG RTD), pružila je pregled mnogih novih mogućnosti EU za finansiranje lokalnih inovacija. „Uloga regiona i lokalnih vlasti postoji i kao direktni korisnici ili kao entitet u kome se aktivnost odvija“, rekao je De Carli. „Sledeće je iskoristiti ovu priliku i iskoristiti je maksimalno“. Uredba koja predviđa kako će se voditi Horizon uključuje mnoštvo referenci na lokalne i regionalne vlade i izrađena je u skladu sa pravilima kohezione politike, primarnog programa finansiranja EU koji se fokusira na teritorije. Lokalne i regionalne vlade su u velikoj meri uključene u nove „misije“ Horizon Europe, tematske oblasti u kojima će se istraživanja baviti glavnim društvenim izazovima. Opštine i regioni snažno su uključeni u misiju „prilagođavanje klimatskim promenama“ i dobiće podršku za primenu klimatskog zakona EU. Lokalne vlade i zajednice takođe će blisko sarađivati u misiji „zdravo zemljište i hrana“, a opštinske vlasti su prirodno ključne za misiju „Klimatski neutralni i pametni gradovi“. Opštine i regioni takođe imaju istaknuto mesto u drugim oblastima. Regioni su glavni korisnici Evropskih inovacionih ekosistema, programa koji promoviše širenje i međusobno povezivanje lokalnih inovacionih ekosistema. Gradovi i lokalne zajednice takođe su uključeni u istraživački klaster „civilna sigurnost za društvo“, koji se bavi zaštitom od kibernetičkog kriminala i prirodnih katastrofa ili katastrofa izazvanih čovekom.

Dobre prakse iz Norveške: zagovaranje i mentorstvo 

Događaj je bio prilika za razmenu iskustava udruženja lokalnih i regionalnih vlasti o tome kako promovisati angažovanje  u programu Horizont. Iako je Horizont program EU, on takođe ima korisnike u zemljama koje nisu članice EU. Jon Andersa Drøppinga, menadžer za istraživanje i razvoj u Norveškoj asocijaciji lokalnih i regionalnih vlasti (KS), koja pokriva svih norveških 356 lokalnih i 11 regionalnih vlada je to naglasio. EU je glavni izvor finansiranja inovacija u Norveškoj, čineći oko trećinu resursa za istraživanje i inovacije otvorenih za konkurenciju. KS je snažno lobirao i na nacionalnom i na nivou EU kako bi se osiguralo da se lokalne samouprave mogu takmičiti za finansiranje istraživanja. Opštine i regioni su sada sastavni deo nacionalne strategije države za učešće u programu Horizon Europe. Prijavljivanje za Horizon projekte često predstavlja izazov, posebno za manje opštine. Zbog toga KS organizuje program mentorstva, tokom perioda od 18-24 meseca, u kojem lokalne samouprave uče kako da strukturišu prijavu, dobiju administrativnu i političku podršku i učestvuju u konzorcijumu. Program deluje kao šema za razvoj veština i talenata i kao profesionalna mreža za uzajamno učenje. Učesnici u programu članstva KS prijavili su pet prijava za poslednju seriju projekata Horizont 2020 - prethodni istraživački program EU - u okviru Evropskog zelenog sporazuma. Norveške lokalne i regionalne vlade su generalno učestvovale u oko 50 projekata iz programa Horizont 2020.

Nacionalna udruženja: ključ za angažovanje opština i regiona

I druga udruženja su dala svoje viđenje Horizon Europe. Aleksandra Vukmirović iz Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO) primetila je da opštine u njenoj zemlji takođe ispunjavaju uslove za neka sredstva iz programa Horizon. Naglasila je potrebu podsticanja lokalnih samouprava na učešće i pronalaženje partnera, kao i pružanje tehničke pomoći.

Nekoliko učesnika je naglasilo potrebu da se lokalnim i regionalnim vladama pruže praktični primeri vrsta projekata koje je Horizon finansirao. To bi lokalnim zvaničnicima dalo konkretnije ideje o tome šta je moguće i motivisalo njihove administracije da iskoriste mogućnosti. Gledajući u budućnost,

CEMR se nada da će uspostaviti dugoročnu saradnju sa DG RTD Evropske komisije radi organizovanja redovnih razmena sa našim udruženjima članicama kako bi se poboljšao pristup lokalnih i regionalnih vlada finansiranju inovacija.

https://ccre.org/en/actualites/view/4199