Vesti

Objavljena Analiza o uticaju pandemije COVID-19 na EU fondove u gradovima i opštinama u Srbiji

Tokom 2020. i 2021. godine, Republika Srbija, ali i lokalne samouprave u Srbiji, suočile su se sa globalnom zdravstvenom krizom prouzrokovanom pandemijom virusa COVID-19, čime se stvorila potreba za izradom analize uticaja pandemije na EU fondove namenjene jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Srbiji.

Navedena analiza prikazuje stanje dobijene EU finansijske podrške Srbiji za saniranje posledica pandemije, uticaj krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 na planiranje i sprovođenje projekata jedinica lokalne samouprave u Srbiji finansiranih iz sredstava EU na uzorku od određenog broja JLS, kao i prikaz strateškog i programskog okvira Instrumenta za pretpristupnu pomoć za period 2021-2027 (IPA III) i buduće planove za finansiranje otklanjanja posledica COVID-19 pandemije. Na kraju, analiza prikazuje zaključke i preporuke za JLS, SKGO i nacionalni nivo.

Objavljivanje ove analize omogućiće da ona postane dostupna široj javnosti, a pre svega JLS i državnim organima, odnosno međunarodnim partnerima zainteresovanim za podršku JLS. Očekuje se da se time doprinose povećanom znanju i svesti o efektima COVID-19 na EU fondove za JLS, kao i mogućnostima za podršku u otklanjanju istih.

Analiza uticaja zdravstvene krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19 na EU fondove za jedinice lokalne samouprave u Srbiji