Vesti

Pripremljeni modeli dokumenata u oblasti rodne ravnopravnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pripremili su modele dokumenata u oblasti rodne ravnopravnosti kao deo svojih aktivnosti podrške gradovima i opštinama u cilju usaglašavanja njihovih akata sa novim rešenjima iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Narodna Skupština Republike Srbije u maju 2021. godine usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti i obavezala jedinice lokalne samouprave da sprovode brojne mere iz oblasti rodne ravnopravnosti i formiraju tela za rodnu ravnopravnost.

Ovim aktom, lokalne samouprave su u obavezi da:

  • Donesu plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti i da o njegovom sprovođenju izveste Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,
  • Obrazuju tela za rodnu ravnopravnost (Komisiju za rodnu ravnopravnost i Savet za rodnu ravnopravnost),
  • Odrede zaposlenog zaduženog za rodnu ravnopravnost ukoliko imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica.

U sklopu podrške, SKGO će u periodu april-maj organizovati četiri regionalne radionice za obuku zaposlenih o primeni modela za rodnu ravnopravnost u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Modeli su pripremljeni krajem 2022. godine u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza", koji je podržala Vlada Švajcarske.

Preuzmite modele:

Model plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Izveštaj o sprovođenju plana za upravljanje principima rodne ravnopravnosti

Opis posla lica zaduženog za rodnu ravnopravnost u gradskoj/opštinskoj upravi

Model odluke za komisiju za rodnu ravnopravnost

Model odluke za savet za rodnu ravnopravnost

U sklopu dalje podrške, SKGO će, u periodu april-maj, organizovati četiri regionalne radionice za obuku zaposlenih o primeni modela za rodnu ravnopravnost, i to: u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ove radionice biće realizovane u okviru Programa “Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu”, koji SKGO sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.