Vesti

Izabrani pobednici konkursa za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je donelo Odluku o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini. 

Uz primenu kriterijuma koji su bili sastavni deo Javnog poziva, za primere najbolje prakse izabrane su sledeće lokalne samouprave:

  • Grad Kragujevac u kategoriji Efikasnost i delotvornost 
  • Opština Sokobanja u kategoriji Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave 
  • Grad Vranje u kategoriji Odgovornost i vladavina prava 
  • Opština Vrnjačka Banja u kategoriji Ravnopravnost i anti-diskriminacija 

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je gradu Kragujevcu za primer dobre prakse pod nazivom „Uvođenje sistema prijave problema/upita/predloga građana i pravnih lica putem softverske aplikacije eKGrađanin i veza sa aplikacijom lična karta mesnih zajednica“. Uvođenjem ovog sistema putem kog se evidentiraju primedbe, potrebe i sugestije građana i privrede, lokalna samouprava ima mogućnost da na efikasniji i adekvatniji način odgovori na potrebe svoje lokalne zajednice. 

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Sokobanja  za primer dobre prakse pod nazivom „Plan razvoja opštine Sokobanja 2022-2030”. Izradu i usvajanje ovog planskog dokumenta opština Sokobanja sprovela je na koordinisan, efikasan i transparentan način i uvela sistem odgovornosti za rezultate u merenju efikasnosti rada lokalne samouprave.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je gradu Vranju za primer dobre prakse pod nazivom „Planiranje i budžetiranje u funkciji održivog razvoja grada Vranja“. Primer dobre prakse predstavlja zaokružen institucionalni i metodološko-finansijski okvir za upravljanje razvojem grada Vranja, u skladu sa važećim normativno–pravnim okvirom, kao i potrebom usklađenosti krovnog planskog dokumenta, sektorskih strategija i programskog budžeta.

Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i antidiskriminacija dodeljena je opštini Vrnjačka Banja za primer dobre prakse pod nazivom „Unapređenje i sprovođenje lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama i osobama romske populacije“. Opština Vrnjačka Banja je u okviru Programa Saveta Evrope i Evropske Komisije ROMACTED realizovala aktivnosti u skladu sa programskom metodologijom koja se zasniva na veštini dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou, kao i na političkoj volji lokalnih ustanova i institucija koje indirektno ili direktno mogu da utiču da se život Roma poboljša u svim sferama.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pobednicima konkursa dodeljuje sredstva iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti stiču pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2,5 miliona dinara.

Pored sredstava iz fonda Ministarstva, a u cilju dodatne podrške razvoju i primeni principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava, SKGO pobednicima konkursa donira opremu, dobra i/ili radove na osnovu predložene namene za utrošak sredstava od strane nagrađenih gradova i opština. Ukupan nagradni fond iz SKGO izvora finansiranja iznosi 4,5 miliona dinara koji će u jednakim iznosima od 1.125.000 RSD biti raspodeljen na četiri pobednika konkursa.