Vesti

Održana dvodnevna radionica „Lokalna politika zapošljavanja – partnerstva zasnovana na potrebama zajednice“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je sastanak od 28-29. septembra na temu „Lokalna politika zapošljavanja – partnerstva zasnovana na potrebama zajednice“. Dvodnevni sastanak realizovan je u okviru programa „Partnerstvom do dobre lokalne samouprave“ u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i projektom Znanjem do posla – E2E.

Tokom sastanka predstavljeni su rezultati projekta „Pilotiranje inovativnih rešenja za lokalne politike zapošljavanja“ pod okriljem Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, uz tehničku podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Cilj ovog projekta je bolja usklađenost potražnje i ponude posla kroz modernizaciju politika zapošljavanja mladih i razvoj konkretnih kompetencija mlade kvalifikovane radne snage koju zahteva privatni sektor, kroz promociju učenja zasnovanog na radu. Predstavljeni rezultati govore da je preko 70% polaznika nakon uspešno završene obuke na radnom mestu dobilo zaposlenje, a da je kroz usluge karijernog savetovanja prošlo blizu 30.000 mladih. Na sastanku je takođe istaknuto da su direktno osnaženi kapaciteti Ministarstva za upravljanje finansijskim bespovratnim sredstvima, ali i kapaciteti na lokalnom nivou gde je fokus bio na merama aktivne politike zapošljavanja i socijalnog preduzetništva. To je zapravo bio dodatni mehanizam za dalju podrsku JLS u ovoj oblasti, kroz stimulaciju međusektorske saradnje.

Gradovi Kragujevac i Pirot i opština Vrnjačka banja predstavili su svoja inovativna rešenja u oblasti zapošljavanja, ali i ključne izazove sa kojima su se susretali tokom implementacije – kratak vremenski period za realizaciju mera, promene na tržištu rada, ali i dosezanje („outreach“) do potencijalnih korisnika, posebno teže zapošljivih kategorija.

Predstavnici resornog ministarstva su tokom dvodnevne radionice najavili usvajanje Akcionog plana za period od 2024-2026. godine do kraja ove godine. Očekuje se da će Javna rasprava biti održana tokom novembra, te je važno da se u narednom periodu radi na prikupljanju predloga relevatnih aktera i partnera kako bi kreirane mere adekvatno odgovorile na potrebe tržišta rada. Kako je navedeno, 35 JLS nije pristupilo izradi ovog planskog dokumenta te će u narednom periodu fokus biti na motivisanju predstavnika tih lokalnih vlasti da  pristupe kreiranju lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja. Pitanje koje i dalje predstavlja nedoumicu za JLS odnosi se na obavezu usklađivanja lokalne politike u oblasti zapošljavanja sa Zakonom o planskom sistemu, te kreiranje novog planskog dokumenta za period od tri godine, sa odgovarajućim akcionim planom. Sa tim u vezi, regionalne radionice koje resorno ministarstvo planira da realizuje početkom sledeće godine, u saradnji sa SKGO, biće usmerene upravo na podizanje kapaciteta u oblasti izrade lokalnih programa zapošljavanja, pored predstavljanja novog Akcionog plana (2024-2026).