Vesti

Trinaesti sastanak Mreže za romska pitanja

„Diskriminacija je osnovni faktor isključenosti, zbog toga je potrebno da se zajedno borimo i damo svoj doprinos uključivanju i aktivnoj participaciji Roma i Romkinja“, istakao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO na trinaestom sastanku Mreže za romska pitanja, održanom 9. novembra u Beogradu.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je sastanak Mreže za romska pitanja, u kom je učestvovalo više od 50 predstavnika lokalnih samouprava. Teme sastanka bile su diskriminacija i participacija Roma i Romkinja, kao dva ključna principa u ostvarivanju ljudskih prava. Diskriminacija i participacija Roma i Romkinja su sada i principi sadržani u Strategiji za uključivanje Roma i Romkinja za period od 2022-2030. godine, od suštinske važnosti za ostvarenje vizije same Strategije.

Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ovom prilikom zahvalio je Stalnoj konferenciji gradova i opština na dugogodišnjem i posvećenom radu na uspostavljanju mehanizma koordinatora za romska pitanja.

„Bez lokalnih samouprava, sigurno da bi naši napori sa centralnih organa vlasti, vrlo teško mogli biti efikasno realizovani. Celokupan mehanizam predstavljate vi u lokalnim samoupravama i vaša zalaganja za socijalno uključivanje Roma i Romkinja“, istakao je Žigmanov i dodao da je kroz rad koordinatora za romska pitanja omogućeno praćenje primene propisa, razmenjivanje znanja i iskustva značajnih za unapređenje položaja romske zajednice.

Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine takođe je istakao doprinos SKGO u ostvarenim rezulatatima u oblasti inkluzije Roma.

„Značaj lokalne samouprave za proces inkluzije Roma je nemerljiv, inkluzija Roma počinje i završava se na lokalu. Bez ljudi koji su na lokalu implementacije Strategije nema, i zato nam je ova Mreža za romska pitanja značajna, zbog razmene iskustava među vama, da se primeri dobre prakse u jednoj opštini, primene i u drugim opštinama“, izjavio je Nakić.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO naglasio je da su teme sastanka diskriminacija i participacija Roma i Romkinja – univerzalne teme, a sada i deo Strategije.

„Princip nemojte o nama bez nas kod pitanja socijalne inkluzije Roma i Romkinja još snažnije moramo promovisati. Učešće Roma i Romkinja i njihovo osnaživanje za aktivnu participaciju, omogućava da se oni aktivno uključe u pripremu i implementaciju programa, javnih politika i mera za socijalno uključivanje i unapređivanje položaja romske zajednice“, istakao je Tarbuk i dodao da SKGO posebnu pažnju posvećuje upravo kreiranju uslova i mogućnosti za uključivanje romske zajednice, najugroženije društvene grupe.

Tokom panel diskusija koje su usledile, razgovaralo se o postupcima zaštite od diskriminacije i oblicima participacije Roma i Romkinja – istaknuta je vrednost partnerstva, zajedničkog rada, uključivanje različitih perspektiva u procese konsultacija i donošenja odluka. U tom smislu, rad koordinatora za romska pitanja i organizacija civilnog društva na prikupljanju i razmeni podataka je veoma dragocen za sveobuhvatno identifikovanje potreba romske zajednice, kreiranje politika i strateških dokumenata, a zatim i adekvatno prioritizovanje ciljeva i aktivnosti, kroz različite programe i projekte.

Sastanak Mreže za romska pitanja organizovan je u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020, a koji je usmeren na poboljšanje efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca iz najugroženijih i marginalizovanih grupa. Ovaj Projekat pruža podršku lokalnim samoupravama za prevazilaženje izazova u koordinaciji, planiranju, finansiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji politika socijalne zaštite i inkluzije Roma na lokalnom nivou kroz obuke, mentorstvo, savetodavnu i finansijsku podršku.