Vesti

Zaključak


Na osnovu člana ___ Statuta grada _______ (________________________), a povodom Naredbe u vezi proglašenja vanrednog stanja od 13. marta 2003. godine,

Izvršni odbor grada _____, na sednici od_________ 2003. godine, doneo je sledeći
Z A K Lj U Č A K

I Za vreme trajanja vanrednog stanja mogu da se organizuju manifestacije (koncerti, predstave, seminari, simpozijumi, stručna predavanja i slično) u organizaciji ili pod pokroviteljstvom grada, gradskih opština, gradskih javnih preduzeća i ustanova, koje su planirane programima rada, a za koje nije potrebna prethoda prijava Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Preduzeća i ustanove u obavezi su da, u skladu sa ovim zaključkom, obaveste Štab za praćenje sprovođenja mera za vreme trajanja vanrednog stanja i da preduzmu pojačane mere bezbednosti.
II Zaključak dostaviti: ustanovama, JP i JKP, Štabu, gradskim opštinama i arhivi Izvršnog odbora.

Broj: ____________

U ______, _________ 2003. godine


IZVRŠNI ODBOR GRADA

Predsednik

________________________