Vesti

---- 4. ODLUKA

ZAKLjUČAK
O IZVRŠAVANjU RADNIH OBAVEZA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI ______________, JAVNIM PREDUZEĆIMA, USTANOVAMA I SLUŽBAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA _________________


Dana 12.marta 2003.godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije zbog ubistva predsednika Vlade dr Zorana Đinđića.
Imajući u vidu da rad ograna opštinske uprave Opštine _________, javnih preduzeća, ustanova i službi čiji je osnivač Opština ___________bitno utiče na osiguravanje bezbednosti Republike i rad državnih organa, a pogotovu na osiguranje bezbednosti građana neophodno je utvrditi način izvršenja radnih obaveza zaposlenih u Opštinskoj upravi, javnim preduzećima, ustanovama i službama čiji je osnivač Opština ______________.
Javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća, ustanove i službe su u obavezi da obezbede neprekidno vršenje infrastrukturnih komunalnih usluga i obezbeđenje objekata.
U slučaju da zaposleni ne izvršavaju svoje radne obaveze, može doći do bitnog narušavanja bezbednosti Republike, građana i rada državnih i lokalnih organa.

Shodno gore navedenom, Izvršni odbor Skupštine opštine _____________, na osnovu člana _________. Statuta opštine ______________/Odluke o Izvršnom odboru Skupštine opštine ____________donosi

Z A K Lj U Č K E

1. Zaposleni u Opštinskoj upravi opštine _____________ dužni su da u potpunosti izvršavaju poslove i zadatke koje im naloži neposredni rukovodilac i funkcioner koji rukovodi državnim organom, kao i da u postpunosti poštuju radnu disciplinu. Nepostupanje po nalogu predstavlja težu povredu radne obaveze u smislu člana 59. stav 1. tačka 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima i člana 5. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi i za istu se obavezno izriče mera prestanka radnog odnosa.
2. Zaposleni u javnim preduzećima, ustanovama i službama dužni su da u potpunosti izvršavaju poslove i zadatke koje im naloži direktor tog preduzeća, ustanove i službe, odnosno lice koje direktor ovlasti. Nepostupanje po nalogu predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu iz člana 101. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o radu, odnosno predstavlja težu povredu radne obaveze u smislu člana 59. stav 1. tačka 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima. Za nepostupanje po nalogu obavezno se izriče disciplinska mera prestanka radnog odnosa, odnosno ugovor o radu sa tim zaposlenim se obavezno otkazuje.


__________,
Razmatra: Izvršni odbor Skupštine
___.mart 2003.
_________________