Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda i Uputstvo za sačinjavanje ponude za nabavku informatičke i druge tehničke opreme

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje nabavku informatičke i druge tehničke opreme za potrebe programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske, u skladu sa tehničkim specifikacijama istaknutim u obrascima ponude, a koji su sastavni deo ovog Poziva.

Predmet nabavke

Partija
Količina
Partija 1: kancelarijski (desktop) računari
27
Partija 2: foto-kopir
5
Partija 3: multifunkcionalni štampači
6
Partija 4: digitalne samostojeće info-table
3
Partija 5: projektor/video bim
2


a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom koja se nalazi u prilogu poziva za dostavljanje ponuda.

NAPOMENA: Roba koja je predmet ponude mora biti međunarodnog brenda, da je nova (non-renewed/non-refurbished/non-remanufactured/new genuine).

Kriterijum za ocenu ponuda

U skladu sa procedurama koje primenjuje Stalna konferencija gradova i opština, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena.

Sadržaj, rok i način dostavljanja ponude

Ponuda treba da sadrži:

  • popunjen Obrazac ponude,
  • zvaničnu tehničku specifikaciju za svaki od ponuđenih uređaja.

Ponude se dostavljaju putem pošte ili ličnom dostavom, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana i sadrži naznaku „Ne otvarati - PONUDA ZA NABAVKU INFORMATIČKE I DRUGE OPREME i sa naznakom partije/a za koju se ponuda dostavlja“, na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 09.05.2024. do 16.00 časova.

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.                                                                                                       

Dodatne informacije o SKGO

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd. 

Kontakt za dodatne informacije

Kontakt osoba za dodatne informacije je milica.janjic@skgo.org .


1. Obrazac ponude -Partija 1.docx

2. Obrazac ponude - Partija 2.docx

3. Obrazac ponude - Partija 3.docx

4. Obrazac ponude - Partija 4.docx

5. Obrazac ponude - Partija 5.docx