Konkursi

Javni poziv za dodelu paketa podrške za unapređenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština  - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje javni poziv za dodelu paketa podške za unapređenje primene principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, i to:

  • za unаpređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2024).

Poziv za dodelu paketa podrške raspisuje se u okviru projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.


Pravo na učešće:

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 3 paketa podrške.

Dokumentacija i uputstva za prijavljivanje za paket podrške unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou:

U okviru dokumenta Smernicza podnošenje prijava (linkovano sa smernicama) data su uputstva za gradove i opštine koji se prijavljuju za Pakete podrške za unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Smernice sadrže informacije u vezi sa opštim uslovima za podnošenje prijava, informacije o načinu popunjavanja Prijavnog formulara za paket podrške, kao i informacije o kriterijumima i postupku dodele paketa podrške.

Neophodnu dokumentaciju za podnošenje prijava za dodelu paketa podrške za unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2024) čini:

  • Prijavni formular za paket podrške (popunjen, potpisan i pečatiran od strane gradonačelnika/predsednika opštine) – linkovano „Prijavni formular“


Način i rok za podnošenje prijava:

Dokumentaciju za podnošenje prijava (popunjenu i potpisanu) potrebno je dostaviti u papirnom obliku u tri (3) primerka (jedan original i dve kopije) u A4 formatu u zapečaćenoj koverti sa jasnom naznakom za paket podrške se podnosi prijava (npr. „Prijava za paket podrške za unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou”).


Prijave se dostavljaju preporučenom poštom, kurirskom službom ili lično na sledeću adresu:

Dunja Pavićević

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

Makedonska 22/VIII

11 000 Beograd


Prijave poslate na bilo koji drugi način biće automatski odbačene.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2023. godine do 16 časova.

Prijave se podnose na srpskom jeziku.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije o raspisanom javnom pozivu, možete kontaktirati menadžera projekta, Maju Stojanović Kerić, elektronskim putem na mejl: maja.stojanovic@skgo.org ili putem telefona na broj: 064/870-3341.

1_SMERNICE_Odgovornost i sprecavanje korupcije.docx

2_Prijavni formular_Odgovornost i sprecevanje korupcije.docx