Projekti

Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou

Projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR). Predviđeno trajanje Projekta je tri godine, od jula 2022. do juna 2025. godine.

Primarni cilj Projekta je da stvori uslove da gradovi i opštine u Srbiji postanu odgovorniji i efikasniji u pružanju inkluzivnih i kvalitetnijih usluga svim muškarcima, ženama, dečacima i devojčicama u mestima gde žive, na osnovu principa rodne ravnopravnosti, pristupa zasnovanog na ljudskim pravima, analize zasnovane na dokazima i fokusom na održivost u oblastima životne sredine, smanjenja rizika od katastrofa, rodne ravnopravnosti i lokalnog ekonomskog razvoja u skladu sa standardima EU i revidiranim nacionalnim zakonodavstvom i javnim politikama.

Oslanjajući se na rezultate i iskustva iz prethodnih projektnih faza (od 2011. do 2022. godine), Projekat usredsređuje svoje aktivnosti na pružanje direktne podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) u četiri oblasti:

  • Životna sredina
  • Lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo
  • Smanjenje rizika od katastrofa
  • Rodna ravnopravnost

U okviru tih tematskih oblasti, Projekat će sprovoditi tri prateća procesa u cilju postizanja željenih rezultata:

  • Neposredna podrška odabranim JLS kroz uspostavljeni koncept opštinskih paketa podrške (OPP);
  • Razvoj kapaciteta veće grupe JLS na osnovu prethodnih iskustava, kao i novih metoda i alata razvijenih kroz OPP;
  • Razvoj zastupanja i politika zasnovan na iskustvima opština i analizi opštinskih uslova i potreba.

Ukupno, Projekat će realizovati 20 OPP-a u navedenim tematskim oblastima, koji će biti osmišljeni na način da se integrišu principi rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, kao i preduslovi koji proizilaze iz procesa pridruživanja Srbije EU.

Tematska oblast
Broj OPP (po tematskoj oblasti)
Životna sredina (8)
3 OPP Upravljanje otpadom
3 OPP Održivi planovi urbane mobilnosti
1 OPP Zagađenje vazduha
1 OPP Cirkularna ekonomija
Smanjenje rizika od katastrofa (4)
3 OPP Smanjenje rizika
1 OPP (zajednički) Smanjenje rizika – jedan rečni Sliv
Rodna ravnopravnost (4)
4 OPP Rodna ravnopravnost
Lokalni ekonomski razvoj – Žensko preduzetništvo (4)
4 OPP Žensko preduzetništvo
Ukupno OPP
20


Osim direktne podrške odabranim JLS, Projekat će raditi na podizanju svesti i kapaciteta svih gradova i opština. Koristeći iskustva iz direktnog rada sa lokalnim vlastima kroz OPP, SKGO će zadržati svoj položaj relevantnog partnera nacionalnih institucija u pripremi novih propisa i metodologija. Rezultati strateške analize i iskustva iz sprovođenja OPP biće dalje korišćeni kao baza za razvoj prioritetnih politika SKGO u četiri tematska područja. Projekat će koristiti pristup upravljanja zasnovanog na rezultatima (RBM), koji se pokazao kao efektivan i efikasan metod rada tokom prethodnih faza projekta.

Kontakt osoba: Miloš Obradović, saradnik za informisanje i komunikaciju (milos.obradovic@skgo.org)