Projekti

Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i UNICEF u okviru partnerskog projekta Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta, kroz trodnevne akreditovane obuke i razmenu najboljih lokalnih praksi radiće na osnaživanju lokalnih samouprava za ostvarivanje svojih nadležnosti u predmetnoj oblasti. Sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji putem javnog poziva i drugih kanala komunikacije imaće priliku da  uzmu učešće na obukama i u razmeni najboljih praksi.

Lokalna samouprava ima ovlašćenja i odgovornost da značajno utiče na kvalitet života dece u lokalnoj zajednici postavljajući preduslove za ostvarivanje njihovih prava. Ovo proizilazi iz njihove opšte odgovornosti da promovišu ljudska prava, kao i iz specifičnih odgovornosti definisanih propisima. Posebna uloga JLS je da pružaju usluge na lokalnom nivou i da se postaraju da su usluge međusobno povezane i javno dostupne. JLS  zajedno sa drugim akterima iz javnog sektora imaju značajnu ulogu u obezbeđivanju i nadzoru uslugama u oblastima kao što su obrazovanja, socijalne zaštita i primarne zdravstvene zaštite.

Neki od preduslova za ostvarivanje prava detata su da lokalne samouprave imaju odgovarajući stepen razumevanja ovih prava kao i kapacitete i resurse za razvoj i sprovođenje lokalnih planova i budžeta koji reaguju na prioritete dece, adolescenata i njihovih porodica na efikasan, detovoran i pravedan način.

Cilj obuka je osposobljavanje polaznika za unapređenje ostvarivanja prava deteta u jedinicama lokalne samouprave kroz upoznavanje sa katalogom prava deteta, normativnom okvirom za ostvarivanje prava deteta, ulogom, odgovornostima i mogućnostima jedinica lokalne samouprave u sprovođenju i unapređenju prava deteta, ciljevima, principima i osnovnim koracima u procesu upravljanja po meri deteta u lokalnoj zajednici i ulogom JLS u obezbeđivanju jednakih šansi za svu decu.

Projekat se realizuje u periodu mart 2023 - april 2024. godine.