Projekti

Zajednički pristup socijalnoj inkluziji

Fokus projekta „Zajednički pristup socijalnoj inkluziji u Srbiji“ usmeren je na saradnju ključnih partnera i razmenu najboljih praksi u lokalnim samoupravama, kao glavnih aktera u planiranju i sprovođenju lokalnih politika i mera socijalnog uključivanja. Cilj je stvaranje inkluzivnijeg i pravednijeg društva koje koristi svim građanima, posebno ugroženim grupama kao što su Romi, osobe sa invaliditetom, a fokus je i na rodno osetljivim temama. Projekat finansira nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Projektne aktivnosti:

  • Aktivnosti socijalnog uključivanja na nacionalnom i lokalnom nivou:

Osnivanje projektne savetodavne grupe (PAG), koja će predstavljati platformu za saradnju i razmenu inicijativa za socijalno uključivanje.

Članovi savetodavne grupe biće predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, Ministarstva za evropske integracije, GIZ projekta „Podrška socijalnoj inkluziji u Srbiji, UNOPS i SKGO.

PAG će obezbediti savete i razmenu informacija korisnih za sprovođenje inicijativa za socijalno uključivanje i redovno pratiti napredak inicijativa za socijalno uključivanje. Platforma će biti iskorišćena za predstavljanje dostignuća različitih projekata, identifikovanje izazova i eventualno davanje preporuka. Kao mehanizam podrške operativnom nivou PAG-a organizovaće se sastanci, koji će uključivati predstavnike SKGO, GIZ i UNOPS.

  • Razmena najboljih praksi:

Analiza socijalne inkluzije, razmena iskustava praktičara i identifikovanje najboljih praksi koje uključuju standardizovane socijalne usluge, integrisane socijalne usluge, inovativne socijalne usluge i socijalne usluge koje se pružaju kroz međuopštinsku saradnju, sa posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost i mere protiv diskriminacije.

Dizajn razmene iskustava uzeće u obzir analize i procene i uključiće teme poput antidiskriminacije i perspektivu rodne ravnopravnosti.

  • Komunikacija i širenje informacija iz naučenih lekcija:

Promovisanje rezultata projekta i širenje informacija o dostignućima kroz forume/sastanke SKGO - Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku i Mrežu za socijalnu zaštitu, internet stranicu i društvene mreže SKGO.

Aktivnosti: Prezentacije, panel diskusije i razmena najboljih praksi.

Kontakt osoba: Aleksandar Popović (aleksandar.popovic@skgo.org)