Godišnji kalendar

Februar

Radionica: Podrška lokalnim samoupravama u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2019

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanju organizuje regionalni sastanak na temu: “Podrška lokalnim samoupravama u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2019. godini” u sredu 6. februara 2019. godine u Nišu, u hotelu “New City”,Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 11 časova. Događaj se organizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red - Nis.pdf

Pozivno pismo - Nis.pdf

Sremski Karlovci - Regionalna radionica o stambenoj podršci na lokalnom nivou

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе, organizuje rеgiоnаlnu rаdiоnicu „Izvеštаvаnjе о stаmbеnim pоtrеbаmа i prојеktimа i stаmbеnа pоdrškа nа lоkаlnоm nivоu“, kоја ćе biti оdržаna u petak, 8. februara 2019. gоdinе,  sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u sali Skupštine opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1.

Rаdiоnicа је nаmеnjеnа  zаpоslеnimа u lоkаlnim аdministrаciјаmа  zаdužеnim zа оblаst stаnоvаnjа, оdnоsnо imоvinskо-prаvnim službаmа i plаnirаnо је dа rаdiоnici prisustvuјu nајvišе dvа prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе.

Pоtvrdu učеšća prеdstаvnikа оpštinе/grаdа nа оvоm skupu treba dostaviti nајkаsniје dо 7. februara 2019. gоdinе,  gоspоđi Klаri Dаnilоvić, putеm еlеktrоnskе pоštе klara.danilovic@skgo.org ili nа brој tеlеfоnа 011/7357906.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red radionice

Pozivno pismo

Novi Sad - Trening "Planiranje projekta, razvoja projektnog predloga i upravljanja projektima u oblasti zaštite životne sredine za službenike lokalnih samouprava“

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF), a izvodi Udruženje za upravljanje projektima Srbija (IPMA Srbija) organizuje trening „Planiranje projekta, razvoja projektnog predloga i upravljanja projektima u oblasti zaštite životne sredine za službenike lokalnih samouprava“. Podršku organizaciji treninga pruža Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) kroz program „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU - druga faza“, finansiran od strane Vlade Švedske.

Trening se organizuje u dva ciklusa - prvi ciklus će biti održan u periodu od 20. do 22. februara 2019. godine, a drugi ciklus u periodu od 11. do 12. marta 2019. godine, u hotelu  Prezident, Futoška 109, Novi Sad.

Na obuci će biti predstavljene različite metodologije za upravljanje projektima, predstavljene tehnike za pokretanje, izradu projektnog predloga i plana projekta u oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim fokusom na finansiranje projekata kroz donacije i druge izvore sredstava.

Za više informacija možete kontaktirati gospođu Janu Pavlović, stručnu saradnicu u Odeljenju za komunalna pitanja i pitanja urbanizma i životne sredine SKGO (tel. +381 7357 909, mob. +381 (0)64 870 33 29, e-pošta: jana.pavlovic@skgo.org).

Dnevni red treninga

Prijavni formular

Sednica Predsedništva SKGO

Šesta sednica Predsedništva SKGO biće održana u sredu, 20. februara 2019. godine, u prostorijama SKGO, sa početkom u 11.45 časova.

U uvodnom delu sednice biće potpisan Ugovor o početku nove faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza“, koji finansijski podržavaju Delegacija EU i Savet Evrope.

Ugovor će potpisati Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO. Kroz novu fazu projekta nastaviće se podrška lokalnoj samoupravi u unapređenju funkcije upravljanja ljudskim resursima i sistema stručnog usavršavanja, a u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Srbiji.

U radnom delu sednice Predsedništva predviđeno je obraćanje Branka Ružića, ministra državne uprave i lokalne samouprave, o aktuelnim pitanjima funkcionisanja lokalne samouprave i aktivnostima koje se preduzimaju za njihovo prevazilaženje, a istovremeno razmatraće se i dokumenta koja su važna za delovanje SKGO.

PREDLOG Dnevnog reda VI sednica.docx

Beograd - Dodela nagrada na nacionalnom takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizuju skup povodom svečane dodele nagrada i posebnih priznanja gradovima i opštinama čije kandidature su odabrane u okviru Nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave u 2018. godini koji sprovode MDULS i SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Skup će biti održan u četvrtak, 21. februara 2019. godine u Aero Klubu, Uzun Mirkova 4, Beograd, s početkom u 12 časova.

Svim gradovima i opštinama se zahvaljujemo na učešću, a lokalne samouprave koje nisu odabrane u okviru ovogodišnjeg javnog poziva podstičemo da svoje kandidature sa primerima dobre prakse u oblasti dobre uprave dostave u okviru narednog Nacionalnog godišnjeg takmičenja za 2019. godinu koji će biti raspisan krajem godine.

Prijave za skup sa imenom, prezimenom i funkcijom predstavnika Vašeg grada/opštine dostaviti Andrei Gudurić Janjušević mejlom na adresu andrea.guduric@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 18. februara 2019. godine. Za dodatne informacije, se možete obratiti Andrei Gudurić Janjušević na prethodno navedenu adresu ili pozivom na 064/8703375.

Dnevni red svečanosti


Javna rasprava o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji koja će trajati od 15. februara do 6. marta 2019. godine.

U okviru sprovođenja javne rasprave, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, 28. februara 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u Centru„Sava“, sala 2/0, biće održan Okrugli sto u okviru koga će predstavnici gradova i opština imati priliku da se upoznaju sa sadržajem nacrta zakona, ali i da upute svoje komentare i predloge.

U prilogu Vam dostavljamo Poziv Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za učešće u Okruglom stolu, Zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe o održavanju javne rasprave, kao i Dnevni red okruglog stola. 

Za više informacija o održavanju javne rasprave posetite sledeći link ka stranici na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-komunalnoj-miliciji/ .

Agenda Javna rasprava 2802.pdf