Konkursi

OBUKE - Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – FAZA 2“

Pozivamo zainteresovane da dostave ponudu za nabavku ekspertskih usluga u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi a u cilju realizacije aktivnosti u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – Faza 2“

 

Nabavka ekspertskih usluga je organizovana po partijama:

Partija 1:       Pružanje usluga pripreme i realizacije obuka na temu: „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i obuke „Ocenjivanje službenika u JLS“ 

  •     Ekspert za oblast upravljanja ljudskim resursima u JLS - 2 eksperata


Partija 2:       Pružanje usluga pripreme i realizacije obuke na temu: „Primena sistema plata službenika i nameštenika u JLS“ 

  •      Ekspert za oblast upravljanja ljudskim resursima u JLS - 2 eksperta


Partija 3:       Pružanje usluga pripreme i realizacije obuke na temu: „Sprečavanje zlostavljanja na radu – mobing“

  • Ekspert za oblast sprečavanja zlostavljanja na radu - 2 eksperta


Partija 4:       Pružanje usluga pripreme i realizacije obuke na temu: „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

  •      Ekspert za oblast uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača - 2 eksperta


Partija 5:       Pružanje usluga pripreme i realizacije obuke na temu: „Stručno usavršavanje“ – onlajn obuka

  • Eksperti za oblast upravljanja ljudskim resursima u JLS - 4 eksperta


Partija 6:         Pružanje usluga pripreme i realizacije obuke na temu: „Trening trenera za načelnike uprava i zaposlene u JLS koji se bave upravljanjem ljudskim resursima“ 

  • Eksperti za obuku trenera - 2 eksperta

Svi programi obuka, sa izuzetkom obuke „Trening trenera za načelnike uprava i zaposlene u JLS koji se bave upravljanjem ljudskim resursima“, su definisani u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji je sastavni deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019 [1]. godinu.

  

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - Faza 2“ je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi, projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a SKGO projekat realizuje u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Druga faza projekta biće realizovana u naredne tri godine - do decembra 2021.

 

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - Faza 2 je nastavak pružanja neophodne podrške gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. S toga je, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih ovim programom, SKGO raspisala javni poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje eksperata.

  

Obrazac ponude i opisi poslova za svaku partiju/poziciju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO (http://www.skgo.org/konkursi).

 

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo eksperti kao fizička lica. 

  

Isključena iz učešća u nabavci biće lica zaposlena u javnom sektoru.

  

Ponuđači mogu podneti ponudu za jednu ili više partija.


Ponude uz naznaku „Nabavka usluge eksperta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ - obuke, partija: ______ pozicija______ “ (navesti broj partije i broj ekspertske pozicije) dostaviti putem elektronske pošte na adresu: secretariat@skgo.org   najkasnije do 26. avgusta 2019. godine do 24:00 časa, ili lično, u zapečaćenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI - Nabavka usluge eksperta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ - obuke, partija: ______ pozicija______ “ (navesti broj partije i broj ekspertske pozicije) na adresu Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u radnom vremenu naručioca.

U prilogu ponude dostaviti:

1. CV – na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima (europass format, na primer)

2. Motivaciono pismo (u slobodnoj formi)

3Popunjen obrazac ponude (u prilogu)

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

 

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude nabavke ekspertskih usluga u oblasti ljudskih resursa:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

  • Ponuđena cena                  – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera)
  • CV                                  – ocena komisije – maks. 50 pondera
  • Motivaciono pismo             – ocena Komisije – maks. 30 pondera

Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

 

Kontakt osoba za više informacija: Miloš Mucok (milos.mucok@skgo.org).


[1] Programi obuka koji će se realizovati 2020. godine, baziraće se na sadržaju Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji će biti sastavni deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu

   

Poziv za experte - nabavka eksprata za obuke.pdf

Obrazac ponude - nabavka eksperata za obuke.pdf

Pozicija 1.1. - Ekspert za ULJR obuke planiranje zaposljavanja i ocenjivanje.pdf

Pozicija 2.1. - Ekspert za ULJR obuke SISTEM PLATA.pdf

Pozicija 3.1. - Ekspert za ULJR obuke MOBING.pdf

Pozicija 4.1. - Ekspert za ULJR obuke UZBUNJIVACI.pdf

Pozicija 5.1. - Ekspert za ULJR eObuke STRUCNO USAVRSAVANJE.pdf

Pozicija 6.1. - Ekspert za ULJR obuke ToT.pdf