Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga u oblasti analize organizacije i funkcionisanja LS

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU EKSPERTSKIH USLUGA U OBLASTI ANALIZE  ORGANIZACIJE I FUNKCIONISANJA LOKALNE SAMOUPRAVE U OKVIRU PROJEKTA „UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI –  FAZA 2“

 

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku  ekspertskih usluga u oblasti analize organizacije i funkcionisanja lokalne samouprave, a u cilju realizacije aktivnosti u okviru Projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – FAZA 2“.

 

Nabavka ekspertskih usluga se raspisuje za Pružanje usluge sprovođenja organizaciono-funkcionalnih analiza i pripremu preporuka za organizaciono-funkcionalna unapređenja u 15 gradova, opština i gradskih opština, za sledeće pozicije:

 

  • Ekspert za sprovođenje organizaciono-funkcionalnih analiza i pripremu preporuka za organizaciono-funkcionalna unapređenja - 15 eksperata
  • Ekspert za lokalne finansije i analizu budžeta - 1 ekspert
  • Ekspert za poslove koordinacije i podrške ekspertima koji sprovode organizaciono-funkcionalne analize - 2 eksperta

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - FAZA 2“ je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi, projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a SKGO projekat realizuje u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Druga faza projekta biće realizovana u naredne tri godine - do decembra 2021.

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - FAZA 2“ nastavlja da pruža neophodnu podršku gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. S toga, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih ovim programom, SKGO raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje eksperata na navedenim pozicijama.

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo eksperti kao fizička lica. 

Isključena iz učešća u nabavci biće lica zaposlena u javnom sektoru.

Ponuđači mogu podneti ponudu za jednu poziciju.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da nisu ranije otvarane i sadrži naznaku „Ne otvarati“, ponuda - Usluga stručnjaka/saradnika u oblasti analize organizacije i funkcionisanja lokalne uprave u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“  na adresu  Stalna konferencija gradova i opština  – Savez gradova i opština Srbije,  Makedonska 22/VIII, 11000  Beograd, najkasnije do 20.07.2021. godine do 16:00 časova.

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.

U prilogu ponude dostaviti:

  1. CV –  na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima (europass format, na primer)
  2. Motivaciono pismo (u slobodnoj formi)
  3. Obrazac ponude (u prilogu)

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Uskladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude nabavke ekspertskih usluga u oblasti ljudskih resursa:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana x 20 (maks. 20 pondera)
  • CV – ocena komisije –  maks. 50  pondera
  • Motivaciono pismo – ocena komisije –  maks. 30  pondera

Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

SKGO kod izbora ponuđača zadržava pravo da primeni interna pravila i procedure  u pogledu obima angažovanja  eksternih saradnika.

Za više informacija možete  kontaktirati  Miloša  Mucoka  na elektronsku adresu  milos.mucok@skgo.org  ili Edija Majstorovića na elektronsku adresu  edi.majstorovic@skgo.org.

Obrazac ponude - nabavka eksperata za OMSP.pdf

Pozicija 1. - Ekspert za sprovođenje FOA.pdf

Pozicija 2. - Ekspert za lokalne finasije i analizu budzeta.pdf

Pozicija 3. - Ekspert za koordinaciju i podršku sprovođenju FOA.pdf