Projekti

Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Program IPA 2016 "Podrška Evropske unije inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"  (Program) finansirala je Evropska unija (EU), a sprovodila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Program je imao za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma i Romkinja, kao i podršku tekućem procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenje prioritetnih strateških mera u skladu sa  Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. do 2025. godine.

Budžet: 4.000.000 evra

Finansiranje: EU IPA 2016

Sprovodi: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

O Programu

Programom je upravljala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Operacije I - Razvoj ljudskih resursa, Socijalna inkluzija i manjine, dok je korisničko ministarstvo bilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Stalna konferencija gradova i opština bila je implementacioni partner i korisnik direktnog granta za sprovođenje akcije na osnovu ugovora o dodeli grantova.

U cilju postizanja održivih rezultata, Stalna konferencija gradova i opština je blisko sarađivala sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu,  kao i drugim resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama, Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, organizacijama civilnog društva i romskom zajednicom.  

Program se sastojao od tri komponente:

KOMPONENTA 1: Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama

Cilj komponente 1 bio je pružanje sveobuhvatne podrške JLS u unapređenju/razvoju LAP za inkluziju Roma, uspostavljanju i funkcionisanju multisektorskog radnog tela i mobilnih timova za inkluziju Roma. Pored toga, u okviru ove komponente organizovane su obuke, razmena najboljih praksi, a pružena je i savetodavna podrška svim lokalnim samoupravama sa romskom populacijom.

U 10 gradova i opština (Aranđelovac, Bečej, Vršac, Doljevac, Lebane, Loznica, Mladenovac, Pirot, Smederevska Palanka i Surdulica) formirani su i funkcionišu Mobilni timovi za inkluziju Roma kao i Lokalna multisektorska koordinaciona tela za upravljanje politikom inkluzije Roma i Romkinja (novi mehanizam u vidu političkog tela sastavljenog od najviših predstavnika ključnih institucija u lokalnoj zajednici). U svih 10 gorenavedenih jedinica lokalne samouprave (JLS) završena je izrada Lokalnih akcionih planova (LAP-ova) za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Isto tako, ovih 10 JLS su izradile, usvojile i sprovele Operativne planove za Mobilne timove u vrednosti od oko 150 000 evra. Takođe, još 10 JLS je izradilo LAPove za socijalno uključivanje Roma i Romkinja -Vlasotince, Požarevac, Koceljeva, Niš, Aleksinac, Bor, Bela Palanka, Sombor, Odžaci, Kruševac. Ukupna planirana vrednost izrađenih 20 LAP-ova za inkluziju Roma iznosi preko 13 miliona evra (deo sredstava se finansira iz budžeta lokalnih samouprava).

Pored pomoći u izradi i realizaciji strateških dokumenata, i formiranju tela za inkluziju Roma na lokalnom nivou,  u okviru Programa je 30 gradova i opština dobilo vozilo i računar, u cilju podizanja kapaciteta Mobilnih timova za inkluziju Roma (donaciju je primilo 10 gradova i opština izabranih za podršku u okviru Programa IPA 2016, kao i dodatnih 20 gradova i opština u kojima su Mobilni timovi osnovani kroz IPA 2013 Projekat). Takođe, pružene su obuke, razmena najboljih praksi i savetodavna podrška svim lokalnim samoupravama sa romskom populacijom. Održano je niz radionica, seminara i akreditovanih obuka na kojima je bilo je prisutno 895 učesnika. 

KOMPONENTA 2: Podrška implementaciji lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema)

Cilj komponente 2 bio je pružanje finansijske podrške gradovima/opštinama kroz grant šemu u cilju rešavanja prioritetnih pitanja u lokalnim zajednicama identifikovanih u skladu sa politikama inkluzije Roma, LAP i/ili drugim strateškim/akcionim planskim dokumentima koji osiguravaju delotvorno sprovođenje grant šeme na lokalnom nivou.

Vrednost ugovorenih projekata bila je 1.9  miliona evra, dok su grantovi iznosili od 40 do 60 hiljada evra. Ukupno je realizovano 36 projekata u 35 lokalnih samouprava, koji su trajali od 12 do 18 meseci. Grant šema se sastojala od dve partije,  jedna je bila namenjena aktivnom zapošljavanju romskog stanovništva kroz sprovođenje 24 projekta, a druga borbi protiv diskriminacije i promovisanju ravnopravnosti kroz realizaciju 12 projekata.

Partija 1: Inicijativa za aktivno zapošljavanje romskog stanovništva, ugovorena su sredstava u iznosu od 1,329,142.90  evra za zapošljavanje romskog stanovništva i dodeljena sledećim lokalnim samoupravama: Zemun, Stari grad, Odžaci, Bač, Vranje, Novi Sad, Smederevo, Vladičin Han, Požarevac, Niš, Novi Pazar, Veliko Gradište, Vršac, Opovo, Novi Beograd, Valjevo, Vrnjačka Banja, Apatin, Bela Palanka, Požega, Crveni Krst - Niš, Kraljevo, Zvezdara i Žabalj.

Partija 2: Borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romskog stanovništva, ugovorena su sredstva u iznosu od 660,135.42  evra za projekte koji podržavaju borbu protiv diskriminacije i  unapređuju ravnopravnost romskog stanovništva i dodeljena su sledećim lokalnim samoupravama: Pirot, Kragujevac, Koceljeva, Prokuplje, Šabac, Bor, Doljevac, Bačka Palanka, Novi Sad, Lebane, Smederevska Palanka i Subotica.

KOMPONENTA 3: Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja

Cilj komponente 3 bio je pružanje podrške lokalnim samoupravama u oblastima prostorne regulacije neformalnih naselja i poboljšanju uslova života romske zajednice. U okviru ove komponente pružena je podrška za izradu urbanističkih planova, projektno-tehničke dokumentacije za komunalnu infrastrukturu i sprovođenje regulatornog okvira za ozakonjenje (legalizaciju) i održivo stanovanje romskih zajednica u odabranim JLS.

Izrađeno je 11 urbanističkih planova za romska podstandardna naselja kojim su stvoreni uslovi za unapređenje uslova stanovanja naših romskih sugrađana u  Somboru, Baču, Beočinu, Pećincima, Kučevu, Vrnjačkoj Banji, Leskovcu, Lebanu, Surdulici, Kuršumliji i Bujanovcu. Za potrebe izrade urbanističkih planova posebno je afirmisana participaciju romske zajednice, te je na 44 radionice učestvovalo više od 1100 romskih sugrađana čime je interes romske zajednice u potpunosti ugrađen u navedena planska dokumenta.

Stalna konferencija gradova i opština i Komitet pravnika za ljudska prava (Yukom) pružili su podršku u ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima u 10 jedinica lokalne samouprave. Navedena podrška podrazumevala je pravnu, tehničku i logističku asistenciju nadležnim organima JLS koji se bave procesima ozakonjenja sa jedne strane i romskoj zajednici sa druge, a bila je dostupna u Leskovcu, Pirotu, Aleksincu, Vršcu, Požarevcu, Surdulici, Mladenovcu, Somboru, Paraćinu i Lebanu. Prvi cilj ove aktivnosti bilo je mapiranje problema u oblasti ozakonjenja i uskih grla u sistemu, koja se često javljaju tokom postupka, kao i dobrih praksi koje opštine imaju kako bi se ozakonjenje što efikasnije sprovelo u delo. Drugi  cilj se odnosio na pospešivanje inkluzije Roma u Srbiji, kroz unapređenje uslova stanovanja pružanjem direktne podrške romskoj populaciji u procesu ozakonjenja stambenih objekata.

Isto tako, u okviru komponente 3 Programa, izrađena je i  projektno tehnička dokumentacija za izgradnju komunalne infrastrukture u romskim podstandardnim naseljima za 12 JLS (Sombor, Pećinci, Mladenovac, Kučevo, Aleksinac, Bojnik, Lebane, Leskovac, Surdulica, Bela Palanka, Veliko Gradište i Vranjska Banja). Predmet podrške bila je tehnička dokumentacija za izgradnju vodovoda, kanalizacije, javne rasvete kao i izrada projekata parcelacije i preparcelacije za potrebe formiranja ulične mreže za podstandardna romska naselja.