Projekti

Program Exchange 5


Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU u Ministarstvu finansija (MFIN), dok je SKGO implementacioni partner. S obzirom na teme i sadržinu Programa, veoma značajnu ulogu imaju i Sektor za imovinsko-pravne poslove i Sektor budžeta u MFIN i druge resorno nadležne nacionalne institucije kao i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Suštinski korisnici Programa jesu lokalne samouprave u Srbiji, odnosno lokalna administracija i šira lokalna zajednica, civilno društo i privreda. 

Ukupna vrednost donacije EU je 4,45 miliona evra, a predviđeno trajanje Programa je tri godine (april 2017-april 2020).

Aktivnosti su podeljene u dve komponente:

Komponenta 1: Podrška za oblast upravljanja imovinom

U okviru prve komponente Programa Exchange 5, podržava se implementacija grant šeme usmerene na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije. Po realizovanom pozivu, ugovori o donacijama za 18 lokalnih projekata zaključeni su decembra 2018. godine. Projektima je obuhvaćeno 48 jedinica lokalne samouprave (18 koordinatora i 30 partnera) kao i nekolicina drugih korisnika (JKP, razvojne agencije, OCD). SKGO pruža podršku u svim fazama sprovođenja grant šeme, i to na horizontalnom nivou upravljanja u saradnji sa MFIN i MDULS, kao i u neposrednoj saradnji sa lokalnim samoupravama - korisnicima grantova.

Pored projektnih donacija za JLS kroz grant šemu, u okviru Programa planirana je i podrška za unapređenje opštinskih usluga u upravljanju imovinom za najmanje 20 JLS koje pripadaju kategoriji nerazvijenih (i/ili za druge JLS koje inače nisu bile korisnice podrške u okviru Exchange programa u ovoj oblasti). Podrška će biti pružena u formi ekspertske tehničke pomoći koje nazivamo opštinskim paketima i koji će po svom obuhvatu biti posebno prilagođeni kapacitetima JLS koje su slabije razvijene ili u manjoj meri uznapredovale u domenu upravljanja imovinom, budući da je namera da se u okviru Programa učini i iskorak kod ovakvih JLS da uspostave bar osnovne pretpostavke za sistem upravljanja imovinom. Dodeljivanje opštinskih paketa podrške biće organizovano takođe na konkursnom principu, ali uz jednostavnije proceduralne zahteve u drugoj godini sprovođenja Programa.

Kako bi se podigli kapaciteti i svest o važnosti i perspektivama efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije, kroz ovu komponentu će biti realizovane regionalne obuke za upravljanje imovinom namenjene svim JLS u Srbiji.

Komponenta 2: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

U okviru druge komponente Programa, podrška lokalnim samoupravama se pruža u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravljanja javnim finansijama koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Podrška LS u svim fazama budžetskog ciklusa tokom tri godine sprovođenja Programa se realizuje na osnovu metodologija Ministarstva finansija pri čemu SKGO ima i posebna zaduženja za koordiniranje, unapređenje i podršku gradovima i opštinama u Srbiji.

Na godišnjem nivou se priprema pregled i analiza Odluka o budžetu, realizuju se radionice i regionalne obuke I priprema paket dokumenata i modela neophodnih za pravilnu primenu programskog budžetiranja u okviru izrade Odluka o budžetu i izveštaja o učincima budžetskih programa. Kapitalno budžetiranje adresiramo kao sastavni deo planskih procesa na lokalu, a podrška za programsko budžetiranje u okviru Exchange 5 obuhvata i horizontalne teme rodno odgovornog budžetiranja, kao i promocije izrade građanskih vodiča kroz budžet.

Pored ovoga, obezbeđena je i neposredna tehnička podrška za 12 lokalnih samouprava u procesu planiranja i budžetiranja radi testiranja unapređenih paketa dokumenata i pripreme preporuka zasnovanih na konkretnom uzorku.