Projekti

Program Exchange 5


Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je korisnik u smislu indirektnog upravljanja sredstvima, dok je SKGO implementacioni partner. Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija (MFIN) s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva. Ukupna vrednost donacije EU je 4,45 miliona evra, a predviđeno trajanje Programa je tri godine.

Aktivnosti su podeljene u dve komponente:

Komponenta 1: Podrška za oblast upravljanja imovinom

U okviru prve komponente Programa Exchange 5, biće podržana implementacija grant šeme usmerene na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije. Raspisivanje konkursa za dodelu grantova očekuje se sredinom 2017. godine. Predviđeno je da SKGO pruži podršku u svim fazama sprovođenja grant šeme, i to na horizontalnom nivou upravljanja u saradnji sa MFIN i MDULS, kao i u neposrednoj saradnji sa lokalnim samoupravama - korisnicima grantova.

Pored projektnih donacija kroz grant šemu, u okviru Programa planirana je i podrška za unapređenje opštinskih usluga u upravljanju imovinom za najmanje 20 gradova i opština koje pripadaju kategoriji nerazvijenih. Podrška će biti pružena u formi ekspertske tehničke pomoći koje nazivamo opštinskim paketima i koji će po svom obuhvatu biti posebno prilagođeni kapacitetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, budući da je namera da se u okviru Programa učini i iskorak kod ovakvih JLS da uspostave bar osnovne pretpostavke za sistem upravljanja imovinom. Dodeljivanje opštinskih paketa podrške biće organizovano takođe na konkursnom principu, ali uz jednostavnije proceduralne zahteve u drugoj godini sprovođenja Programa.

Kako bi se podigli kapaciteti i svest o važnosti i perspektivama efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije, kroz ovu komponentu će biti realizovane regionalne obuke za upravljanje imovinom namenjene svim JLS u Srbiji.

Komponenta 2: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

U okviru druge komponente Programa, gradovi i opštine će biti podržani u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravljanja javnim finansijama koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Predviđena podrška lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa tokom tri godine sprovođenja Programa će biti realizovana na osnovu metodologija Ministarstva finansija pri čemu SKGO ima i posebna zaduženja za koordiniranje, unapređenje i podršku gradovima i opštinama u Srbiji.

Na godišnjem nivou biće pripreman pregled i analiza Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu lokalnih samouprava, biće realizovane radionice i regionalne obuke, kao i pripreman paket dokumenata i modela neophodnih za pravilnu primenu programskog budžetiranja u okviru izrade Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu budžeta JLS. Kapitalno budžetiranje biće adresirano kao sastavni deo planskih procesa na lokalu, a podrška za programsko budžetiranje u okviru Exchange 5 obuhvata i horizontalne teme rodno odgovornog budžetiranja, kao i promocije izrade građanskih vodiča kroz budžet.

Pored ovoga, predviđena je i neposredna tehnička podrška za 12 lokalnih samouprava u procesu planiranja i budžetiranja radi testiranja unapređenih paketa dokumenata i pripreme preporuka zasnovanih na konkretnom uzorku.