Programski budžet

U skladu sa uputstvima Ministarstva finansija koja se odnose na programsko budžetiranje i prateći usvajanje novih budžetskih praksi na lokalu, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u tom procesu. Aktuelna podrška uglavnom se obezbeđuje u okviru razvojne pomoći Evropske unije - Program Exchange 5 i Švajcarske konfederacije - SDC projekat Institucionalne podrška SKGO - druga faza.


AKTUELNO – BUDŽETSKI CIKLUS 2019

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) na godišnjem nivou izrađuje različite analize odluka o budžetu lokalnih samouprava sa osnovnim ciljem sagledavanja i unapređenja procesa programskog budžetiranja u gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Pored analiza primene programske klasifikacije i programskih informacija, sagledavamo i primenu drugih klasifikacija rashoda i izdataka (organizacione, funkcionalne i ekonomske). Na osnovu nalaza analize na uzorku odluka o budžetu JLS za 2018. godinu, formulisane su preporuke za dalje unapređenje planiranja budžeta u aktuelnom ciklusu pripreme budžeta za 2019. godinu. Pomenuti dokument možete preuzeti na linku ispod.

Preporuke za unapređenje primene budžetskih klasifikacija u odluci o budžetu JLS >>>

Ministarstvo finansija je u oktobru 2017. godine ažuriralo Aneks 5 Uputstva za izradu programskog budžeta sa listom uniformnih programa I programskih aktivnosti koji su važeći I za budžetsku 2019. godinu. Ažurirano Uputstvo možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za izradu programskog budžeta (ažurirano u oktobru 2017. godine) >>>

U izradi ciljeva i indikatora za sve nivoe programske strukture, ohrabrujemo lokalne samouprave da prilagode programske informacije sopstvenom kontekstu. U formulisanju ciljeva LS treba da nastoje da primene ciljeve iz postojećih opštih i sektorskih planskih dokumenata, a kod formulisanja pripadajućih indikatora da vode računa o njihovoj merljivosti u skladu sa raspoloživim podacima u odgovarajućim oblastima. Kao referentni okvir i opšte usmerenje može poslužiti preporučena lista ciljeva programa i programskih aktivnosti kao i lista indikatora koju je SKGO pripremila u skladu sa Aneksom 5 Uputstva za izradu programskog budžeta, a koju možete preuzeti na linku:

Predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora >>>

SKGO je i ove godine kao i prethodnih pripremila obrasce za izradu programskog budžeta. U obrascima koje možete preuzeti na linku ispod, vremenski okvir prilagođen je potrebama planiranja programa, programskih aktivnosti i projekata za budžetsku 2019. godinu:

Obrasci za planiranje programskog budžeta - blanko >>>

Obrasci za planiranje programskog budžeta - predefinisan >>>

Na linku koji sledi prilažemo radi uvida materijale za pripremu programskog budžeta koji su važili tokom prethodnog budžetskog ciklusa I koje možete po potrebi konsultovati:

Dokumenta za pripremu programskog budžeta za 2018. godinu >>>

RADIONICE O PROGRAMSKOM I KAPITALNOM BUDŽETIRANJU I PRIPREMI ODLUKA O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u periodu od 18. septembra do 25. oktobra 2018. godine organizovala 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2019. godinu. Radionice su organizovane u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Učesnicima radionica je ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija i Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Pored toga predstavljeni su dodatni materijali za unapređenje procesa postepenog  uvođenja rodno odgovornog budžetiranja kao i izrade građanskih vodiča kroz odluku o budžetu LS. Učesnicima radionica predstavljeni su i rezultati prvog ciklusa izveštavanja o učinku programa kao i preporuke za njegovo unapređenje. U okviru radionica predstavljen je i pravni okvir za planiranje javnih investicija kojim su predviđene značajne novine u vezi sa procesom predlaganja kapitalnih projekata, njihove pripreme, ocenjivanja i načina uključivanja u budžet. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike predstavljen je i Zakon o planskom sistemu koji unosi značajne promene u procese planiranja LS.

Tokom obuka korišćeni su materijali koje možete preuzeti na sledećem linku:

Materijali sa regionalnih radionica održanih tokom septembra i oktobra 2018.zip


KAPITALNO PLANIRANJE

U skladu sa članom 54a Zakona o budžetskom sistemu, Vlada Republike Srbije je u junu 2017. godine donela Uredbu o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata (u daljem tekstu: Uredba), a koja je stupila na snagu 1. januara 2018. godine.  Uredbu možete preuzeti na sledećem linku:

Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata >>>

Primenu Uredbe treba da podrži niz Pravilnika koje propisuje Ministar finansija. Prvi u nizu je Pravilnik o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte koji možete preuzeti na sledećem linku:

Pravilnik o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte >>>

Uredbom se za korisnike javnih sredstava na svim nivoima vlasti predviđaju mnoge novine u vezi sa procesom predlaganja kapitalnih projekata, njihove pripreme, ocenjivanja i načina uključivanja u budžet kao i o sprovođenju i izveštavanju o realizaciji.

Pored ostalog, članom 21. stav 2 Uredbe je predviđeno da predlagači projekata „dostavljaju lokalnom organu uprave nadležnom za finansije predloge kapitalnih projekata koji će biti uključeni u plan javnih investicija lokalne vlasti za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, čiji nacrt usvaja nadležni kolektivni izvršni organ lokalne vlasti, do 15. juna tekuće godine“.

Iako svi pravilnici predviđeni Uredbom još uvek nisu usvojeni, SKGO je kao podršku lokalnim samoupravama u prvoj godini primene Uredbe  razvila paket materijala koji se može koristiti za predlaganje kapitalnih projekata. Paket materijala namenjen je za korišćenje od strane organa uprave nadležnog za finansije u koordinaciji celog procesa i sadrži 2 modela pisama predlagačima koji se mogu iskoristiti kao uputstvo ili zahtev za predlaganje projekata (Prilog 1 i Prilog 2). Prilog 1 namenjen je direktnim budžetskim korisnicima kao ovlašćenim predlagačima.  Obzirom da je ovo prva godina primene Uredbe i da korisnike tek treba uvesti u proces, pripremljen je i model pisma (Prilog 2) namenjen ostalim korisnicima javnih sredstava kao predlagačima koji svoje predloge šalju nadležnom direktnom budžetskom korisniku u skladu sa Uredbom. Pored modela pisama, u paketu materijala su i: obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta (Prilog 3), obrazac za finansiranje kapitalnog projekta čija realizacija je u toku (Prilog 4) i obrazac za finansiranje novog kapitalnog projekta (Prilog 5). Kompletan paket materijala za predlaganje kapitalnih projekata možete preuzeti na sledećem linku:

Paket materijala za predlaganje kapitalnih projekata  >>>


UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

U skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu Ministarstvo finansija objavilo je juna 2017. godine Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa sa ciljem da se odredi način praćenja i izveštavanja o učinku programskog budžeta. Uređenje praćenja i izveštavanja predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta koja učesnicima omogućava da informacije o ostvarenim učincima programa koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i kvaliteta javnih usluga. Uputstvo za praćenje I izveštavanje o učinku programa možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

Ministarstvo finansija je krajem februara 2018. godine dostavilo lokalnim samoupravama obrasce za izveštavanje o učinku programa. Imajući u vidu da su pomenuti obrasci namenjeni izradi izveštaja lokalnih samouprava namenjenih Ministarstvu finansija, a da u praksi kod lokalnih samouprava više budžetskih korisnika može biti zaduženo za jedan program istovremeno, SKGO je razvila obrasce namenjene izradi izveštaja budžetskih korisnika organizacionoj jedinici za finansije LS. Razvijeni obrasci mogu se koristiti za polugodišnji i godišnji izveštaj, a dodata im je i tabela sa podelom odgovornosti za programe, programske aktivnosti i projekte, što dodatno olakšava izradu izveštaja o učinku programa.

Obrasce za izveštavanje o učinku programa možete preuzeti na sledećem linku:
Obrasci za izveštavanje o učinku programa >>>


GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU JLS

U skladu sa preporukom iz Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti Ministarstva finansija,  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kroz Program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, izradila model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu za 2018. godinu i prateće pomoćne dokumente.

U nastavku ovog odeljka možete preuzeti predloženi Model građanskog vodiča kroz odluku o budžetu za 2018. godinu. Materijal se sastoji  od modela Vodiča u Power Point formatu, uputstva za njegovo prilagođavanje u Word formatu i pomoćnog Excel dokumenta za izradu grafičkih prikaza.

Naime, pregledom sajtova/internet prezentacija lokalnih samouprava (LS) konstatujemo da je srazmerno mali broj LS izradio i objavio tzv. građanske budžete, kao i da su to učinile uglavnom one LS koje su u prethodnim godinama već imale neku vrstu direktne projektne podrške za ove namene. Sa druge strane, dobra praksa i principi transparentnosti i otvorenosti budžeta nalažu da bi građanske vodiče kroz odluke o budžetu trebalo da pripremaju sve LS.

Vodič za građane kroz Odluku o budžetu  je dokument koji na jasan i lako razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koriste javna budžetska sredstva i ima za cilj da informiše građane i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. 

Model vodiča koji smo izradili predstavlja samo primer strukture prikazivanja najvažnijih informacija u procesu izrade i usvajanja budžeta kao i raspodele sredstava koje su od interesa za građane i kao takav podložan je promenama i prilagođavanju od strane lokalne samouprave u skladu sa potrebama. U tom smislu, one LS koje su već izradile građanski vodič kroz budžet posebno pohvaljujemo i naglašavamo da se ne očekuje da one vrše prepravke ili izradu novog dokumenta u skladu sa modelom kojim dostavljamo.  

Nadamo se da će Vam predloženi Model biti od koristi, te da ćemo u narednom periodu zajednički postići da sve LS izrađuju ovu vrstu dokumenta, a stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć u njegovoj izradi.

Građanski vodič kroz odluku o budžetu GRADA >>> 
Građanski vodič kroz Odluku o budžetu OPŠTINE >>>


RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE NA LOKALU

Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti. Za zakonito i kvalitetno uvođenje rodne perspektive u proces pripreme i izvršenja budžeta od značaja su i drugi zakonski i strateški tekstovi poput Zakona o ravnopravnosti polova i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2016-2018. godine, ali i planski dokumenti usvojeni na nivou lokalne samouprave. U nastojanju da podržimo članice SKGO u novim zadacima i da doprinesemo integrisanju principa rodne ravnopravnosti u budžetsko poslovanje lokalne samouprave, pratimo proces, objavljujemo modele dokumenata i relevantne informacije i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na pitanja. Za ciklus pripreme bužeta za 2019. godinu, u dokumentima koji slede predstavljamo ažuriranu informaciju o primeni rodno odgovornog budžetiranja kod lokalnih samouprava, kao i model Plana kojim želimo da olakšamo preuzimanje, prilagođavanje i usvajanje ovog dokumenta od strane onih LS koje to još uvek nisu učinile u tekućem ciklusu.

Rodno odgovorno budzetiranje na lokalu - ciklus pripreme budzeta za 2019. godinu.pdf 

Prilog - model Plana za uvodjenje rodno odgovornog budžetiranja.doc


DIREKTNA  PODRŠKA LS U PROCESU LOKALNOG PLANIRANJA I PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

Program Exchange 5 pruža direktnu tehničku podršku u planiranju i programskom budžetiranju sledećim lokalnim samoupravama: Grad Vršac, Grad Šabac, Grad Niš, Grad Beograd, Opština Veliko Gradište, Grad Požarevac, Grad Novi Sad, Grad Sremska Mitrovica.

Tokom trajanja Programa Exchange 5 planiran je još jedan Konkurs za podršku u planiranju i programskom budžetiranju nakon koga će za direktnu tehničku podršku biti izabrane dodatne lokalne samouprave.


PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO je i u procesu pripreme budžeta za 2019. godinu nastojala da pruži odgovore na pitanja i komentare koje smo dobijali od predstavnika lokalnih samouprava. Pitanja I dalje možete postavljati na sledeću adresu: aleksandar.marinkovic@skgo.org

Pitanja i odgovori JLS tokom budzetskog ciklusa za 2019. godinu.doc