Modeli akata u oblasti upravljanja ljudskim resursima

U okviru Projekta "Upravljanje ljudskim resursima u jednicama lokalne samouprave", koji zajednički realizuju Savet Evrope, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i SKGO, a koji se finansira sredstvima EU i Saveta Evrope, razvijen je niz akata u oblasti upravljanja ljudskim resursima, koji može da posluži gradovima i opštinama kao model za izradu sopstvenih akata. Modeli akata razvijeni su u okviru pripreme paketa podrške gradovima i opštinama i treba da posluže lakšoj, bržoj i kvalitetnijoj primeni savremenih principa Upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Posebno ističemo i da su predloženi dokumenti samo modeli čija je svrha da budu od pomoći gradovima i opštinama u izradi njihovih internih akata, u skladu sa njihovim konkretnim potrebama i važećim pravnim okvirom. Nadamo se da će predložena dokumenta biti korisna u obavlјanju tog posla. Modele akata razvijene u okviru pripreme paketa podrške gradovima i opštinama u Srbiji možete preuzeti sa linkova ispod  

Modeli dokumenata

Popunjavanje radnih mesta

Radni odnosi

Stručno usavršavanje

Ocenjivanje službenika

Disciplinski postupak

Žalbeni postupak