Prikaz podržanih projekata

SOMBOR

Projekat “Iz margine na posao: obuke Roma za postojeća radna mesta”  realizuje Grad Sombor u saradnji sa Školom za osnovno obrazovanje odraslih Sombor i Savezom Romskih NVO Zapadnobačkog okruga. Inicijativa je fokusirana na izgradnju mreže relevantnih zainteresovanih strana za potrebe implementacije inovativnog metoda podrške, motivacije i obuke povratnika, muškaraca i žena Roma i drugih marginalizovanih ljudi iz romskih naselja, za stvarna, postojeća radna mesta, identifikovana u analizi trenutnih potreba za radnom snagom unutar lokalnih preduzeća i malih i srednjih preduzetnika.  Projekat traje 15 meseci.

Očekivani rezultati projekta su:

1.Procenjeni kapaciteti 150 potencijalnih korisnika; 

2. 15 MSP učestvovalo u zahtevima tržišta rada; 

3. Povećani su kapaciteti za 50 osoba novim kvalifikacijama i treninzima (najmanje 40 osoba je uspešno završilo obuku po meri); 

4. 40 lica koja se podržavaju u aktivnim merama zapošljavanja kroz posao i ostvaruju prihod kroz novo zapošljavanje; 5. Jedan kratki dokumentarni film snimljen i distribuiran kao primer dobre prakse.

VRŠAC

Projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu”  je fokusiran na promociju i implementaciju mera aktivne i pasivne  politike  zapošljavanja  nezaposlenih  lica,  posebno marginalizovanih  grupa  stanovništva,  u  konkretnom  slučaju  Roma  i Romkinja  na  teritoriji  grada  Vršca. Partneri na projektu su lokalna  samouprava  (Grad Vršac), stručna javna ustanova (Centar za socijalan rad) i nevladina organizacija (Asocijacija građana Impuls). Pored njih aktivnu ulogu u realizaciji  pojedinih  aktivnosti  ima  i  lokalna  filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Planirano je da projekat traje 15 meseci i očekivani rezultati su sledeći:

1. Broj lica u formalnim i neformalnim merama kvalifikacije i obuke: 50 nezaposlenih Roma, steklo je nova znanja i veštine koje će im pomoći da pronađu posao. 

2. Broj lica u kvalifikacionim merama i stažiranju u preduzećima: N / A 

3. Broj lica koja su podržana u osnivanju preduzeća: 20 pripadnika romske populacije koji su angažovani ili su zainteresovani za prikupljanje sekundarnih sirovina 

4. Broj lica učestvovanje u aktivnim merama na tržištu rada: 80 nezaposlenih romskih populacija informisano o merama aktivne politike zapošljavanja 

5. Broj lica koja su stupila na rad: 35 pripadnika romske populacije je zaposleno kroz programe podrške zapošljavanju i samozapošljavanju, a 20 ljudi je angažovano u neformalno zapošljavanje (prikupljanje sekundarnih sirovina) 

6. Broj lica koja učestvuju u merama psihološke i socijalne ili obrazovne reintegracije: N / A 

7. Broj MSP koji učestvuju u obuci, obrazovanju i savetovanju ili primaju materijalnu ili finansijsku podršku: N / A 

Komentar: 80 Roma i 30 poslodavaca učestvuju u info danima i dobijaju informacije o merama aktivne politike zapošljavanja.

Na ovaj način biće povećana svest svih zainteresovanih strana o mogućnostima i benefitima od zapošljavanja Roma i Romkinja na osnovu postignutog  povoljnijeg  socijalnog i ekonomskog položaja romskog stanovništva.

APATIN

Projekat „Socijalno-ekonomska uključenost Roma i drugih ranjivih grupa kroz (stručno) obrazovanje i zapošljavanje”  je osmišljen tako da doprinese društveno-ekonomskoj uključenosti pripadnika romske nacionalne manjine (i drugih ranjivih grupa) kroz njihovo uključivanje na tržište rada u sektoru socijalne zaštite, poboljšavajući tako postojeće usluge socijalne zaštite, kao i kvalitet život Roma i drugih ranjivih grupa. U vezi s tim, planira se realizacija 3 ključne aktivnosti: 

1. Proces mapiranja negovatelja; 

2. Organizovanje obuka za negovatelje; 

3. Zapošljavanje negovatelja. Ovaj projekat će imati dvostruko pozitivne uticaje - poboljšanje kvaliteta socijalne usluge smeštaja u Apatinu i zapošljavanje socijalno osetljivih (ranjivih) kategorija koje se nalaze u situaciji višestruke uskraćenosti.

Projekat traje 9 meseci, a realizuju ga opština  Apatin, Dom za stare i penzionere Apatin i OCD  Interkulturalni Teatar. 

BAČ

Projekat  “Podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih grupa u opštini Bač” realizuje opština Bač u partnerstvu sa Regionalnom razvojnog agencijom Bačka, u trajanju od 15 meseci. Projektom je planirana implementacija mera podrške zapošljavanju i samozapošljavanju Roma i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje koji će biti dopunjen u skladu sa aktivnostima predloženog projekta (obuke/mentoring za nezaposlena lica, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica i samozapošljavanje). Projekat će poseban akcenat staviti na stvaranje uslova za zapošljavanje Roma i drugih marginalizovanih grupa.

Očekivani rezultati su: 

1. 40 osoba povećanih kapaciteta kroz nove kvalifikacije i obuke, 

2. 20 korisnika pomoći u osnivanju preduzeća, 3. 20 lica podržanih u aktivnim merama zapošljavanja kroz posao,

4. 40 ljudi ostvaruju prihod kroz novo zapošljavanje i samozapošljavanje, 

5. Najmanje 10 MSP podržanih u novom zapošljavanju marginalizovanih grupa, 

6. Usvojen novi lokalni akcioni plan zapošljavanja i uveo i sproveo dve mere za zapošljavanje teško zapošljivog stanovništva, 

7. Organizovane dve konferencije (otvaranje i zatvaranje) sa 100 učesnika; 

8. Dizajniran i štampan promotivni materijal (200), mape (200), olovke (200), brošure (50), bilteni (5), 

9. Razvijena i operativna platforma za učenje na mreži za samozaposlene, 

10. Objavljeno / emitovano 5 medijskih izdanja.

RAŠKA

Projekat “Godina inkluzije i zapošljavanja (GIZ)”  bavi pre promocijom inkluzivnog zapošljavanja teže zapošljivih i socijalno isključenih kategorija građana (povratnici, Romi, žene 46+, mladi NEET, seosko stanovništvo, dugoročno nezaposleni) na teritoriji opštine Raška.

Projekat ima 2 stuba intervencije. Prvi stub je jačanje kapaciteta lokalnih institucija i njihovih zaposlenih da osmišljavaju i upravljaju programima i merama koje doprinose radnoj aktivaciji i zapošljavanju lokalnog stanovništva. Drugi stub se odnosi na kreiranje programa i mera podrške i njihovo testiranje u radu sa korisnicima kao i obezbeđivanje direktne podrške novom zapošljavanju kroz obuke, praksu, grantove za započinjanje delatnosti i mentorsku podršku.

Očekivani rezultati projekta su: 

1. Povećan kapacitet lokalnih institucija da planiraju, sprovode i evaluiraju intersektorske programe radne aktivacije i zapošljavanja lica iz teže zapošljivih kategorija; 

2. Ostvarena radna aktivacija 60 lica iz teže zapošljivih kategorija i 20 njihovih porodica; 

3. Registrovano 10 preduzetničkih radnji.

Predviđeno trajanje projekta je 15 meseci. Nosilac projekta je Opština Raška, a partneri su Nacionalna služba za zapošljavanje, CSR Raška i udruženje Western Balkans Institute.

Pokazatelji koji se direktno odnose na zapošljivost i zaposlenost su: Broj osoba informisanih o projektu: 40 predstavnika relevantne institucije iz susednih gradova i 250 građana koji žive u 19 ruralnih područja informisani o programima i mogućnostima zapošljavanja, broj ljudi obučenih u politici zapošljavanja i stvaranju mera i pružanju obuke: 20 predstavnika 7 javnih institucija.  Broj osoba u formalnoj i neformalnoj formi kvalifikacija i obuka: 20 lica obučenih za pružanje socijalnih usluga; 12 osoba obučenih za kompostiranje; 30 osoba obučenih za usluge ruralnog turizma; 30 NEET mladića obučenih za zanimanja koja su veoma tražena. Broj osoba koje su pomogle u osnivanju preduzeća: 2 preduzetničke inicijative osnovane grantovima / opremom i podrškom za mentorstvo. Broj lica koja su se zaposlila: 30 po NEET omladini obučenoj za posao sa visokom potražnjom i zapošljavanju, 2 osobe koje su osnovale preduzetničke radnje; 20 pružalaca socijalnih usluga. Dodatni pokazatelji kao dodatna vrednost: 2 intersektorska programa obuke za kvalifikaciju za zapošljavanje, 1 tim trenera iz javnih institucija i nevladinih organizacija; uspostavljen 1 model programa pasoša kompetencije; razvijene dve usluge socijalne zaštite.

NOVI PAZAR

Projekat “Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere” relizuje se u partnerstvu dve lokalne samouprave – Grada Novog Pazara i Opštine Tutin, Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA I OCD “Merhamet Sandžak” i UG Inicijativa za razvoj i saradnju. Planirano trajanje projekta je 15 meseci.

Realizacija projekta podeljena je u četiri grupe aktivnosti i to: 

1. Izbor korisnika projekta kroz javne pozive koji će pratiti proaktivni pristup ka ciljnim grupama projekta i mapiranje njihovih potreba i potencijala na individualnom nivou; 

2. Organizacija edukacija i obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija, obuka o usvajanju preduzetničkih znanja i veština koje će biti kombinovane u odnosu na individualne procene korisnika; 

3. Dodela grantova za samozapošljavanje, odnosno subvencija za zapošljavanje kod poznatog poslodavca i grantova za razvoj socijalnog preduzetništva; 

4. Mentorska podrška izabranim korisnicima u cilju realizacija planova i podsticaj održivosti sprovedenih aktivnosti. Realizacija projekta će obezbediti povratne informacije za izmenu/dopunu trenutnih strateških okvira i lokalnih akcionih planova koji targetiraju ciljne grupe projekta, i podstaći definisanje novih mera i partnerskih odnosa.

Očekivani rezultati projekta su: 

1. Broj lica koja su prošla poslovnu obuku - 20 

2. Broj lica koja su prošla kvalifikacionu obuku i prekvalifikaciju - 20 

3. Broj lica kojima je dodeljen grant za osnivanje posla - 20 lica; 

4. Broj socijalnog preduzetništva koji su dobili grant podršku- 2;  

5. Broj lica koja su ukupno ušla u proces zapošljavanja - 40 lica (20 samozaposlenih i 20 lica u MSP); 

6. Broj mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) koji primaju finansijsku podršku za zapošljavanje radnika -15.

KRALJEVO

Projekat “Kratki vrednosni lanci, naša šansa za posao” realizuje Grad Kraljevo u saradnji sa UG Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“, u trajanju od 15 meseci.

Projekat predviđa odabir najmanje 50 predstavnika ciljne grupe (u skladu sa definisanim kriterijumima), koji će proći kroz intenzivnu sedmodnevnu obuku o tehnologiji proizvodnje i prerade, poslovnom planiranju i praćenju sopstvenog posla, brendiranju proizvoda i usluga, marketingu i prodaji proizvoda i kratkim vrenosnim lancima kao modelima povezivanja proizvodnje i prodaje, o turističkim uslugama, razvoju usluga u turizmu, marketingu i prodaji usluga i kratkim vrenosnim lancima kao modelima povezivanja poslovnih aktera. Nakon obuke će biti odabrano 30 predstavnika ciljne grupe koji će dobiti podršku za sapozapošljavanje u proizvodnji lekovitog i začinskog bilja i proizvodnji i peradi voća i povrća (na osnovu učešća u obuci, pokazane motivacije, angažovanosti tokom obuke i ocene poslovne ideje) i 5 predstavnika ciljnih koji će dobiti podršku za zapošljavanje u sektoru turizma, kao vodiči u prirodi. Preostalih 25 predstavnika ciljne grupe će biti radno angažovano kroz javne radove za unapeđenje seoskih područja i turističke infrastrukture. U cilju dugoročne podrške samozaposlenim licima, biće formirana tri kratka vrednosna lanca i to na način da će se pored razvoja partnerstva, nabaviti oprema za preradu lekovitog i začinskog bilja, kao i voća i povrća. Na taj način će se omogućiti stvaranje dodate vrednosti preradom sirovine, kao i zajednički nastup na tržištu. Pored podrške teže zapošljivim kategorijama stanovništva, u okviru projekta će se sprovesti i kampanja za senzibilisanje lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju teže zapošljive kategorije nezaposlenih i obezbediti unapređenje postojećih kapaciteta lokalnih aktera za kreiranje, realizaciju, praćenje i procenu mera i programa zapošljavanja.

Očekivani rezultati projekta su:

1. 50 osoba u programima obuke; 

2. 20 lica angažovanih kao pripravnici u preduzećima / udruženjima / poljoprivrednim gazdinstvima; 

3. 30 osoba obučenih za uspostavljanje startap kompanija; 

4. 30 lica koja učestvuju u aktivnim mjerama na tržištu rada 

5. 50 zaposlenih i samozaposlenih; 

6. 5 osoba koje su primale (psiho) socijalne usluge i obrazovne podrške; 

7. Najmanje 4 MSP podržanih u stvaranju zaposlenja za teško zapošljiva lica.

VALJEVO

Projekat „Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u Zapadnoj Srbiji”, će povećati i proširiti mogućnosti za (samo) zapošljavanje ciljne grupe kroz direktno zapošljavanje kod poznatih poslodavaca, realizaciju prvog radnog iskustva za mlade Rome i Romkinje, i podršku samozapošljavanju i jačanju zanata, zadrugarstva i poljoprivredne aktivnosti za Rome i Romkinje na teritoriji Valjeva, Lajkovca, Koceljeve i Mionice. Inicijativa predviđa razvoj i primenu modela direktnog zapošljavanja kod poznatih poslodavaca sa posebnim akcentom na podizanje kompetencija kod mladih Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa za konkurentniju poziciju na tržištu rada. Obzirom da su opštine u kojima će se aktivnosti sprovoditi poljoprivredno orijentisane, poseban model ekonomskog osnaživanja u sektoru poljoprivrede će biti primenjen, udruživanjem Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa kroz zadrugarstvo.

Očekivani rezultati projekta koji je predviđeno da traje 15 meseci su:

Najmanje 200 mladih Roma i drugih marginalizovanih grupa biće informisano o aktivnim radnim merama i dobiće uvid u osnovne postulate preduzetništva, informacije o projektnim aktivnostima i ciljevima, povezanosti i informacije o ključnim akterima, obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvu; 20 predstavnika marginalizovanih grupa steći će veštine koje su ključne za zapošljavanje; osiguravanje zapošljivosti za Rome kroz program stažiranja kod poznatog poslodavca i podrška samozapošljavanju.

Pokazatelji koji će osigurati ovaj rezultat su: 

1. 20 nezaposlenih Roma, povratnika, potencijalnih azilanata, korisnika novčane socijalne naknade koji su u stanju da rade i druge marginalizovane grupe stekle su obuku na radnom mestu putem stažiranja; 

2. 20 nezaposlenih Roma i drugih marginalizovanih grupa obučenih za osnivanje preduzeća, od kojih je 20 podržano subvencijama za samozapošljavanje; 

3. Romi imaju mogućnosti da unaprede svoje preduzetničke aktivnosti i udruže se kroz zadruge i samozapošljavanje u poljoprivrednom sektoru.

Grad Valjevo je nosilac projekta koji realizuje u saradnji sa opštinom Koceljeva, UG Udruženje Regionalna prava manjina Lajkovac i UG Centar za integraciju Roma, Valjevo.

POŽAREVAC

Projekat „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“, se oslanja na naučene lekcije iz predhodnog projekta finansiranog od strane GIZ-a na programu „Inicijativa za inkluziju-faza 1“, Grad Požarevac je dizajnirao projekat koji će omogućiti brzo, efikasno i održivo zapošljavanje.

Projekat realizuje Grad Požarevac u saradnji sa UG Udruženje Roma Braničevskog okruga, u trajanju od 15  meseci.

Očekivani rezultati uključuju:

1. Broj lica u formalnoj i neformalnoj kvalifikaciji i obuci 

2. Broj lica u kvalifikacionim merama i stažiranju u preduzećima - Stručno osposobljavanje za 15 lica, od čega: 5 lica na Internet radiju „Srce Roma“ u cilju poboljšanja ličnih kompetencija i veština i povećanja broja slušalaca i 10 osoba prema ličnom izboru potencijalnih korisnika. 

3. Broj lica koja su pomogla u osnivanju preduzeća - Uspostavljanje 10 start-up preduzeća sa obavezom da se zaposli 2 radnika za subvenciju u opremi do 6.000 evra 

4. Broj lica koja učestvuju u aktivnim merama na tržištu rada potencijalni broj od 100 korisnika 

5. Broj lica koja su se zaposlila - 40 lica (od kojih 20 osnivanjem start-up preduzeća i subvencija u opremi i 20 lica koja će biti zaposlena u postojećim preduzećima kroz subvencije u opremi); 15 potencijalno (polaznici stručnog osposobljavanja) 

6. Broj lica koja koriste usluge (psiho) socijalne i obrazovne (re) integracije na zahtev 

7. Broj mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) koji učestvuju u obuci, obrazovanje i konsultacije ili primanje materijalne / finansijske podrške - Dodeljivanje 10 subvencija u opremi do iznosa od 5.000 EUR uz obavezu zapošljavanja najmanje 2 radnika.