Vesti

Podrška lokalnim poreskim administracijama kroz saradnju SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“

U okviru saradnje projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“,  koji sprovodi SKGO, i programa „Reforma poreza na imovinu“, koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Vlada Švajcarske, uspostavljena je zajednička podrška svim JLS kroz pripremu i objavljivanje odgovara na pitanja u vezi sa radom lokalnih poreskih administracija. U okviru ove aktivnosti odgovori na pitanja koja budu prikupljena putem SKGO servisa „e-Pitanje“ odnosno kroz aktivnosti programa „Reforma poreza na imovinu“ biće objavljivani u Bazi pitanja i odgovora.

Pozivamo zaposlene u gradovima i opštinama koji rade na poslovima lokalnih poreskih administracija da se upoznaju sa do sada objavljenim odgovorima na pitanja u Bazi pitanja i odgovora (podtema Lokalna poreska administracija) i da koriste SKGO online servis „e-Pitanje“.