Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Šta se dešava kada ugovor bude izvršen koji je sproveden bez primene ZJN, a kasnije bude podnet zahtev za zaštitu prava?

U navedenoj situaciji se sprovodi postupak po podnetom zahtevu za zaštitu prava. U slučaju da postupak nabavke bude poništen, odnosno da Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi da se predmetna nabavka izuzme od primene ZJN, postojao bi osnov za poništenje ugovora u skladu sa odredbama ZJN. Naime, članom 233. stav 1. tačka 6) ZJN je propisano da će Republička komisija da poništi ugovor o javnoj nabavci ukoliko postupajući po podnetom zahtevu za zaštitu prava ili na zahtev lica iz člana 211. ZJN, utvrdi da je naručilac zaključio ugovor bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a koji je naručilac bio dužan da sprovede prema odredbama ovog zakona.

Lokalne finansije i javna svojina

U kom formatu se objavljuju Odluka o dodeli ugovora i Izveštaj o postupku javnih nabavki na Portalu javnih nabavki, da li kao skeniran dokument ili generisan sa Portala?

Ne postoji obaveza objavljivanja potpisanih dokumenata – Izveštaj o postupku javne nabavke i Odluka o dodeli ugovora.

Šta su izmene usled nepredviđenih okolnosti?

Navedeno je propisano članom 158. ZJN. Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni kada su ispunjeni svi sledeći uslovi: 

  1. potreba za izmenom nastala je zbog okolnosti koje savestan naručilac nije mogao da predvidi; 
  2. izmenom se ne menja priroda ugovora.
Lokalne finansije i javna svojina

Lokalna samouprava ima jednu opštinsku upravu sa 5 direktnih budzetskih korisnika, da li svaki od njih mora imati poseban plan javnih nabavki?

U ovom slučaju treba poći od pojma naručioca, konkretno u članu 3. stav 1. tačka 3) ZJN stoji da su javni naručioci, u smislu ovog zakona i organi jedinice lokalne samouprave. U organe JLS spadaju: skupštine opštine/grada, predsednik opštine/gradonačelnik, opštinsko/gradsko veće i Opštinska/Gradska uprava kao stručna služba (član 27. Zakona o lokalnoj samoupravi) koji su istovremeno i direktni korisnici budžeta. Iz navedenog proizilazi da navedeni organi jesu posebni naručioci i da bi trebalo da imaju svoje planove javnih nabavki.

Lokalne finansije i javna svojina

Da li sada kada se donese Plan javnih nabavki, taj Plan podrazumeva izmenu i dopunu Plana za 2020. godinu, s obzirom da se unose samo nabavke koje nisu pokrenute do 1. jula i nove nabavke koje su planirane do kraja 2020. godine?

Da, s obzirom da je Plan javnih nabavki za 2020. godinu ranije donet, usklađivanje Plana javnih nabavki sa novim ZJN se smatra izmenom Plana javnih nabavki u pogledu donošenja. Prilikom unosa na Portal javnih nabavki koristi se opcija „Novi plan“, s obzirom da ranije usvojeni Plan nije objavljen na ovom portalu.