Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Članom 23. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju definisana je obaveza jedinica lokalne samouprave i to: ,,Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa, najkasnije do 1. aprila tekuće godine za narednu godinu. Predškolska ustanova, odnosno škola, koja ostvaruje pripremni predškolski program, dužna je da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i jedinicu lokalne samouprave o deci koja se nisu upisala, koja ne pohađaju redovno ili su prestala da pohađaju pripremni predškolski program, najkasnije 15 dana od dana proteka roka za upis, odnosno od dana prestanka redovnog pohađanja pripremnog predškolskog programa. Od kojeg nadležnog organa jedinica lokalne samouprave pribavlja podatke o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa?

Članom 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja o vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 24/20) je propisano da se u predškolsku ustanovu upisuju sva deca u godini pred polazak u školu. Istim članom definisane su obaveze roditelja, odnosno staratelja, kao i predškolske ustanove, odnosno osnovne škole koja ostvaruje pripremni predškolski program da upiše svako dete uzrasta od pet i po do šest i po godina radi pohađanja pripremnog predškolskog programa. Stavom 7. istog člana je propisano da jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu koja ostvaruje pripremni predškolski program o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa, u skladu sa posebnim zakonom.

Članom 23. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 18/10, 101/17, 113/17 – dr. zakon, 10/19) je propisano da jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program i roditelja, odnosno staratelja, o deci koja si stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa, najkasnije do 1. aprila tekuće godine za narednu godinu.

S obzirom na različite prakse, podela poslova na nivou lokalnih samouprava u vezi sa vođenjem evidencije, smatramo da je matična služba relevantna za ovu vrstu informacija, ako lokalnima aktom nije drugačije određeno.

Sistem lokalne samouprave

Imajući u vidu ulogu Opštinske izborne komisije u postupku sprovođenja republičkog referenduma u skladu sa novim Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, da li je potrebno imenovati novu Opštinsku izbornu komisiju čiji će sastav biti usaglašen sa trenutnom strukturom odborničkih grupa u Skupštini?

Nije potrebno imenovati novu izbornu komisiju jedinice lokalne samouprave koja je nadležna za obavljanje poslova na sprovođenju predstojećeg Republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, ukoliko već postoji izborna komisija koja je u mandatu.

S tim u vezi, skrećemo pažnju na to da se Nacrtom zakona o lokalnim izborima, koji je trenutno u javnoj raspravi, u prelaznim odredbama predviđa obaveza obrazovanja novih lokalnih izbornih komisija u skladu sa odredbama budućeg zakona, u određenom roku po stupanju novog zakona na snagu.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li u budžetu opštine indirektne korisnike Centar za kulturu i Biblioteku treba prikazati pod jednom glavom, rashode zbirno u okviru aktivnosti funkcionisanje lokalnih uslova kulture ili mogu ovi korisnici da budu prikazani odvojeno po glavama?

Članom 2. stav 1 tačka 31. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispr., 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20) propisano je da se aproprijacije za indirektne korisnike budžetskih sredstava iskazuju zbirno po vrstama indirektnih korisnika i namenama sredstava u okviru razdela direktnog korisnika koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za te indirektne korisnike budžetskih sredstava. U skladu sa navedenim, ustanove kulture kao što su centar za kulturu i biblioteka treba u odluci o budžetu iskazati zbirno u okviru jedne glave.

Sistem lokalne samouprave

Da li odbornik u skupštini jedinice lokalne samouprave istovremeno može da obavlja i poslove sekretara Mesne zajednice?

Prema članu 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) propisano je da odbornik ne može biti zaposleni u opštinskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno postavlja skupština opštine.

S obzirom da za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe mesne zajedničke ona može da zaposli lice koje zasniva radni odnos u mesnoj zajednici i da odluku o prijemu zaposlenog donosi Savet mesne zajedničke, smatramo da to lice može da bude odbornik u skupštini te jedinice lokalne samouprave.

U slučaju da su poslovi sekretara MZ sistematizovani u upravi i da ih obavljaju zaposleni uprave, u tom slučaju ne bi mogao da ih obavlja odbornik u skupštini te jedinice lokalne samouprave, jer je to u suprotnosti sa odredbama člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li je moguće u toku godine uvećati ukupan budžet zbog dobijenih namenskih sredstava bez rebalansa ili se samo mogu raditi preusmerenja između pozicija i povlačenja iz budžetske rezerve?

Odgovor na pitanje sadržan je u članu 5. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), kojim je propisano da "u slučaju da jedan nivo vlasti svojim aktom opredeli drugom nivou vlasti namenska transferna sredstva, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta, odnosno finansijskog plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje, organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda i izdataka po tom osnovu."

Shodno navedenom članu, dozvoljeno je otvoriti nove aproprijacije u trenutku transfera namenskih sredstava, na osnovu akta kojim su ta sredstva opredeljena korisniku budžetskih sredstava i u definisanom iznosu.