Završeni projekti

eObuka za lokalni ekonomski razvoj-sektorski pristup za industrijski oporavak i stvaranje novih radnih mesta

Ovaj projekat obuhvata izradu nastavnog plana i programa za eLearning kurs, korišćenje i prilagođevanje postojećih materiajla i razvoj novih nastavnih programa i materijala za obuku. Novi materijali obuhvataju teme u skaldu sa no...

Pročitaj više

Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u Jadransko-balkanskoj regiji – CAPE-AB

Cilj projekta je unapređenje međukulturalnog razumevanja i saradnje na lokalnom nivou, podrške za demokratsko učešće i unapređenje kapaciteta za međunarodnu saradnju. Pored SKGO, ukupno postoji još 6 partnera na...

Pročitaj više

Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke

Internet obuka o inspekcijskom nadzoru realizovana od aprila do juna 2016. godine ponudila je polaznicima ključne informacije i neophodna znanja za primenu novog Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim se detaljno uređuje sadržina, vrste, obl...

Pročitaj više

Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama

Aktivnosti komponente projekta na kojoj je partner SKGO koncipirane su ka razvoju sistema elektronskog izveštavanja za skupštine opština o lokalnim budžetima - odnosno javnih budžetskih portala (JBP). Razvoj javnih budžetskih portala u bar...

Pročitaj više

SKGO Mreža za romska pitanja – Unapređenje uloge koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji – prva faza

Projekat je doprineo izgradnji kapaciteta koordinatora za romska i promociji značaja njihove uloge kao oficira za vezu između lokalne uprave i lokalne Romske zajednice. Tokom realizacije projekta u 10 pilot lokalnih samouprava (GO Voždovac...

Pročitaj više

Dalja podrška koordinatorima za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji – druga faza

Projekat je doprineo daljoj izgradnji kapaciteta koordinatora za romska pitanja. Organizovana su četiri regionalna stručna skupa (peer reviews) u Beogradu 20.05.2016, Novom Sadu 23.05.2016, Nišu i Kragujevcu 24.05.2016 25.05.2016. u...

Pročitaj više
>