Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

U oblasti upravljanja finansijama lokalne samouprave, SKGO se bavi pitanjima (1) dovoljnosti prihoda lokalnih vlasti za obavljanje izvornih i poverenih poslova lokalne samouprave, (2) upravljanjem javnim finansijama na nivou lokalne samouprave i primenom principa dobrog upravljanja u tom smislu, s posebnim akcentom na (3) unapređenje programskog budžetiranja. Za SKGO, kao i za gradove i opštine, posebno je važna (4) transparentnost lokalnih budžeta, odnosno (4) uključivanje građana u odlučivanje o trošenju javnih sredstava. U okviru upravljanja javnom svojinom SKGO se bavi pitanjima (1) popisa i prenosa javne svojine lokalnoj samoupravi, (2) evidencijom i procenom vrednosti javne svojine.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima i institucijama nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija, Poreskom upravom, Upravom za javni dug, Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije, Državnom revizorskom institucijom, Republičkim geodetskim zavodom i Kancelarijom za javne nabavke.


Zakonodavni okvir

Ključni propisi koji uređuju oblasti javnih finansija i javne svojine su: Zakon o budžetskom sistemu; Zakon o finansiranju lokalne samouprave; Zakon o javnoj svojini; Zakon o budžetu RS; Zakon o javnom dugu; Zakon o porezima na imovinu; Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Kako SKGO doprinosi unapređenju lokalnih finansija i javne svojine

U oblasti lokalnih finansija i upravljanja javnom svojinom, SKGO ulaže napore u pravcu unapređenja sistema finansiranja lokalne samouprave, pružanja podrške reformi upravljanja lokalnim javnim finansijama i uspostavljanju i efikasnom raspolaganju javnom svojinom lokalne samouprave.

Podržavamo gradove i opštine u procesima koji se odnose na efikasno funkcionisanje lokalnog budžetskog sistema odnosno u procesima koji su u vezi sa planiranjem, pripremom, donošenjem i izvršenjem lokalnih budžeta (u okviru toga posebno programskim budžetiranjem i povezivanjem sa opštim planskim procesima i dokumentima).

SKGO pruža pomoć lokalnim samoupravama u svim izazovima koji se tiču upravljanja izvornim prihodima lokalne samouprave (posebno prihodima od poreza na imovinu), razvoja kapaciteta za adekvatno finansijsko upravljanje i kontrolu, a pored toga nastojimo da ojačamo kapacitete gradova i opština u oblasti sprovođenja javnih nabavki. Deo naših redovnih aktivnosti predstavlja i  pružanje podrške gradovima i opštinama za okončanje procesa upisa javne svojine, utvrđivanje njene vrednosti, usklađivanje i ažuriranje evidencija nepokretnosti u javnoj svojini.

U cilju razmene iskustava i praktičnih znanja između gradova i opština i praćenja stanja i podrške definisanju politike organizacije u ovoj oblasti, u okviru SKGO funkcionišu Odbor SKGO za finansije i javnu imovinu i četiri Mreže SKGO: Mreža za lokalne finansije, Mreža načelnika lokalnih poreskih administracija, Mreža za javne nabavke i Mreža za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom. Dodatno, funkcionisanje Mreže SKGO za internu reviziju relevantno je u svetlu opšteg sistema lokalne samouprave, ali i za određene aspekte upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.


Najvažniji prioriteti SKGO u narednom periodu u ovoj oblasti su:

  1. Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave u pravcu daljeg razvoja finansijskih kapaciteta gradova i opština;
  2. Unapređenje pravnog okvira kojim se uređuje upravljanje javnim finansijama i planiranje na lokalnom nivou;
  3. Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za upravljanje lokalnim izvornim prihodima, posebno prihodima od poreza na imovinu i reforma pravnog okvira u ovoj oblasti;
  4. Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za finansijsko upravljanje i kontrolu;
  5. Nastavak i kontinuirano jačanje kapaciteta lokalne samouprave za primenu programskog i kapitalnog budžetiranja i njihovo usklađivanje sa strateškim i srednjoročnim planiranjem;
  6. Razvoj rodno-odgovornog budžeta na lokalnom nivou;
  7. Unapređenje transparentnosti sistema lokalnih finansija i podrška jačanju učešća građana u donošenju budžeta;
  8. Podrška u primeni propisa o javnim nabavkama i koncesijama, njihovom usklađivanju sa važećim propisima EU i jačanju administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou; 
  9. Dalji efikasan prenos javne svojine lokalnoj samoupravi i reforma pravnog okvira u ovoj oblasti, uz jačanje funkcije upravljanja javnom imovinom kao jedne od ključnih javnih politika bitnih za lokalni ekonomski razvoj.