Biblioteka

Evropske novosti - Broj 5

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 7

Preuzmi

Izveštaj o stanju u oblasti ozakonjenja objekata romske zajednice sa preporukama za unapređenje procesa

Preuzmi

Priručnik dobre prakse u okviru grant šeme Programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize 2021.

Preuzmi

Značaj rodne ravnopravnosti - smernice za argumentaciju

Preuzmi

Priručnik za rodnu analizu u procesu rodno odgovornog budžetiranja za lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Preuzmi