Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za zaposlene na poslovima evropskih integracija u lokalnim samoupravama

Preuzmi

Vodič za 4R metodu - Ostvarivanje ravnopravnosti kroz svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave

Preuzmi

Smernice za afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti među članicama SKGO

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 2

Preuzmi

Analiza uticaja evropskih integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji - oblast zaštite osnovnih prava

Preuzmi

Vodič za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća o izjašnjavanju korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga

Preuzmi