Projekti

Institucionalna podrška SKGO – treća faza

Projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske Konfederacije, predstavlja nastavak prethodne dve faze ovog projekta koje su uspešno sprovedene u periodu od 2010-2018. godine.

Projekat podrazumeva institucionalno jačanje Stalne konferencije gradova i opština kao asocijacije lokalnih vlasti, tj. jačanje mehanizama organizacije za zastupanje interesa i unapređenje kapaciteta članica – gradova i opština - u najvažnijim oblastima njihovih nadležnosti. Trajanje projekta je od 1.oktobra 2018. godine do 1. oktobra 2022. godine.

Osnovni cilj sprovođenja projekta jeste da usvojene nacionalne politike i zakoni u većoj meri odgovaraju na potrebe lokalnih vlasti, a u cilju unapređenja njihove efikasnosti, odgovornosti i spremnosti da odgovore na potrebe građana.  

Ostvarenju ovog osnovnog cilja Projekat doprinosi na dva nivoa:

  • Utvrđivanjem, predstavljanjem i zastupanjem interesa gradova i opština u procesu donošenja nacionalnih politika i zakona koji regulišu pitanja u nadležnosti LS;
  • Pružanjem podrške gradovima i opštinama da adekvatno sprovode u praksi politike i zakone koji regulišu pitanja u nadležnosti LS.

S obzirom na to da je Projekat usmeren na institucionalno jačanje SKGO, aktivnosti projekta predstavljaju podršku sprovođenju Strateškog plana SKGO za period 2018-2021, tj. unapređenju položaja lokalne samouprave u najvažnijim oblastima njenog funkcionisanja, a koje se odvija pod uticajem procesa sveobuhvatne reforme javne uprave i evropskih integracija. SKGO će kroz ranije uspostavljene (odbori, mreže, konsultativni sastanci, radne grupe i dr.), ali i dodatne, nove, mehanizme utvrđivati potrebe i interese svojih članica, raditi na iniciranju i učestvovati u pripremi novih, kao i izmeni postojećih zakona. Primena zakonima utvrđenih obaveza i nadležnosti lokalne samouprave biće podržana kroz sprovođenje radionica, obezbeđivanje modela lokalnih akata, pripremu priručnika i vodiča, kao i kroz neke nove mehanizme, kao što je na primer law alert sistem.