Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Sistem lokalne samouprave

U kom trenutku se konstatuje prestanak mandata članovima privremenog organa, posebno onih koji su i kandidati za odbornike kojima je dodeljen mandat? Da li u trenutku potvrđivanja odborničkih mandata ili u trenutku izbora izvršnih organa opštine?

Članom 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon, 47/18 i 111/21 - dr. zakon) propisano je da „do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana“.

S obzirom na to da lokalna skupština, u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi, ima rok od mesec dana od svog konstituisanja da izabere predsednika opštine i opštinsko veće, jasno je da se konstituisanje lokalne skupštine i izbor izvršnih organa ne mora obaviti na istoj sednici skupštine.

Članom 30. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koje je imenovala, odnosno postavila skupština jedinice lokalne samouprave, prestaje funkcija na koju su imenovani, odnosno postavljeni. Imajući u vidu da su predsednik i članovi privremenog organa, u skladu sa članom 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi imenovani od strane Vlade, a ne lokalne skupštine, potvrđivanjem odborničkog mandata odborniku ne prestaje funkcija u privremenom organu već ona nastavlja da traje sve do isteka mandata privremenog organa usled izbora predsednika opštine i opštinskog veća.

Iz svega navedenog proističe da lokalna skupština ne treba da konstatuje prestanak mandata predsedniku i članovima privremenog organa, niti svima zajedno ni pojedinačno, već da, odmah nakon izbora predsednika skupštine i postavljenja sekretara skupštine konstatuje da je prestao mandat privremenog organa kao takvog (znači, ne mandat članovima privremenog organa) ali samo u delu koji se odnosi na obavljanje tekućih i neodložnih poslova iz nadležnosti skupštine. Privremeni organ nastavlja i dalje da obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti predsednika opštine i članova opštinskog veća, sve do izbora ovih organa, kojom prilikom se konstatuje da je privremenom organu prestao mandat u celosti.

Okolnost da je član ili predsednik privremenog organa postao odbornik pa čak i izabran za predsednika skupštine ne utiče sama po sebi na trajanje njegovog mandata u okviru privremenog organa, s obzirom na to da je Zakon o lokalnoj samoupravi prestanak funkcije usled potvrđivanja mandata odbornika vezao isključivo za funkcije na koje postavlja ili imenuje skupština, a ne i za funkcije na koje postavlja ili imenuje Vlada.

U konkretnoj situaciji na koju referišete u svom pitanju, može se postaviti jedino pitanje primene odredbi člana 56. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 35/19, 88/19, 11/21 - autentično tumačenje, 94/21 i 14/22) koji uređuje kumulaciju javnih funkcija.

Urbanizam, izgradnja i stanovanje

Da li je dovoljno dostaviti izveštaj veštaka geodetske struke da su temelji postavljeni u urađeni u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom ili je potrebno dostaviti i izveštaj veštaka geodetske struke da su temelji postavljeni u urađeni u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom i izveštaj nadležnog građevinskog invpektora da je objekat završten u konstruktivnom smislu?

Član 158. Zakona o planiranju i izgradnji detaljno uređuje postupak za izdavanje upotrebne dozvole. U stavu 5. ovog člana pobrojana je dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Stav 6. ovog člana propisuje da nadležni organ neće izdati upotrebnu dozvolu za objekat za koji u skladu sa zakonom nisu podnete izjave o završetku temelja i završetku objekta u konstruktivnom smislu, do pribavljanja uredne dokumentacije.

Stavom 7. ovog člana je propisano da ukoliko se utvrdi da nedostaje izjava o završetku temelja i/ili završetku objekta u konstruktivnom smislu urednom dokumentacijom, u smislu stava 6. ovog člana smatra se i naknadno dostavljeni izveštaj veštaka geodetske struke da su temelji postavljeni i urađeni u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, odnosno izveštaj nadležnog građevinskog inspektora da je objekat završen u konstruktivnom smislu.

Shodno gore navedenom, mišljenje Stručne službe SKGO je da nadležni organ treba da primeni stav 6. člana 158. i da može izdati upotrebnu dozvolu tek nakon dostavljanja oba dokumenta (izjava veštaka da su temelji postavljeni u skladu sa dozvolom i izveštaj inspektora da je objekat završen u konstruktivnom smislu).

Sistem lokalne samouprave

Da li je Skupština JLS posle konstituisanja nadležna da utvrdi prestanak mandata predsedniku i članovima Privremenog organa?

Članom 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon, 47/18 i 111/21 - dr. zakon) propisano je da „do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana“.

S obzirom na to da lokalna skupština, u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi, ima rok od mesec dana od svog konstituisanja da izabere predsednika opštine, odnosno gradonačelnika i opštinsko odnosno gradsko veće, jasno je da se konstituisanje lokalne skupštine i izbor izvršnih organa ne mora obaviti na istoj sednici skupštine, što, dalje, znači da konstituisanjem skupštine ne prestaje mandat privremenog organa u celosti, već samo u pogledu vršenja tekućih i neodložnih poslova iz nadležnosti skupštine, dok privremeni organ nastavlja da obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti predsednika opštine, odnosno gradonačelnika i opštinskog odnosno gradskog veća.

Osim toga, treba imati u vidu da privremeni organ, u skladu sa članom 86. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi, obrazuje Vlada, te bi jedino ona bila nadležna da utvrđuje prestanak mandata organa koji je sama obrazovala.

Međutim, lokalna skupština može, odmah nakon izbora predsednika skupštine i postavljenja sekretara skupštine, da konstatuje da je prestao mandat privremenog organa u delu koji se odnosi na obavljanje tekućih i neodložnih poslova iz nadležnosti skupštine. Naknadno, odnosno nakon izbora izvršnih organa opštine odnosno grada, skupština može da konstatuje da je privremenom organu prestao mandat u celosti. Ta konstatacija bi, dakle, bila isključivo deklaratornog dejstva, a ne utvrđujućeg.

Zakon, inače, ne propisuje obavezu utvrđivanja niti konstatovanja prestanka mandata privremenog organa, što znači da ta radnja nije neophodna u smislu zakonitosti preuzimanja odnosno vraćanja nadležnosti konstituisanoj skupštini i izabranim izvršnim organima, kao što npr. zakon ne propisuje obavezu da se prilikom konstituisanja novog saziva skupštine konstatuje ili utvrdi prestanak mandata prethodnog saziva skupštine. To bi značilo da mandat privremenog organa prestaje po sili zakona, samim nastupanjem okolnosti da je skupština konstituisana odnosno da su izabrani izvršni organi.

Sistem lokalne samouprave

Kada je u opštini obrazovan Privremeni organ, ko treba da sazove konstitutivnu sednicu Skupštine nakon održanih izbora?

U skladu sa članom 65. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), konstitutivnu sednicu skupštine saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva u roku od deset dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata na veb-prezentaciji, tako da se ta sednica održi najkasnije 30 dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata na veb-prezentaciji.

Međutim, raspuštanjem lokalne skupštine, prestaje njen mandat, što uključuje i mandate svih odbornika, pa i predsednika skupštine, usled čega on više ne može da obavlja poslove iz nadležnosti predsednika skupštine.

Zakon o lokalnim izborima ne uređuje pitanja funkcionisanja lokalne skupštine u slučaju njenog raspuštanja, što je materija Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon, 47/18 i 111/21 - dr. zakon).

U skladu članom 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi, u slučaju raspuštanja lokalne skupštine, do konstituisanja novog saziva skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana.

U skladu sa navedenim, konstitutivnu sednicu novog saziva skupštine jedinice lokalne samouprave, nakon izbora održanih usled raspuštanja prethodnog saziva skupštine, treba da sazove predsednik privremenog organa, s obzirom na to da je privremeni organ, u skladu sa zakonom, preuzeo obavljanje neodložnih poslova iz nadležnosti skupštine, u koje svakako spada i sazivanje konstitutivne sednice novog saziva skupštine.

Sistem lokalne samouprave

Pravobranilac koga je postavila Skupština grada stiče uslov za starosnu penziju, a mandat na koji je postavljen traje još oko dva meseca nakon sticanja uslova za penziju. Da li je moguće da pravobranilac ostane na toj funkciji do kraja mandata i kakav bi u tom slučaju bio radno pravni status? Da li je moguće na tu funkciju ponovo postaviti isto lice, dakle penzionera, i kakav bi radno pravni status bio u tom slučaju, odnosno da li bi imao pravo na isplatu i plate i penzije?

Članom 82a stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022 i 76/2023) predviđeno je da se pravo na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju ostvaruje posle prestanka osiguranja.

Dakle, da bi lice ostvarilo pravo na starosnu penziju mora mu se utvrditi prestanak osiguranja, tj. prestanak radnog odnosa. Kada stekne status korisnika starosne penzije lice može ponovo biti birano, imenovano ili postavljeno na neku od funkcija u organima jedinice lokalne samouprave bez ograničenja.

Što se tiče plate funkcionera koji ima status korisnika starosne penzije kao odgovor prilažemo Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 120-01-00105/2020-19 od 21. oktobra 2020. godine.