Međunarodna saradnja

Jedinice lokalne samouprave teže da se međusobno povezuju i kroz razmenu iskustava uče jedne od drugih, prevazilazeći političke i administrativne granice. Multilateralna saradnja se realizuje kroz učešće u radu međunarodnih, evropskih i regionalnih organizacija, mreža i asocijacija i regulisana je međunarodnim sporazumima o članstvu Srbije, odnosno sporazumima koje Stalna konferencija gradova i opština sklapa sa njima u svojstvu člana. Bilateralna saradnja je regulisana Zakonom o lokalnoj samoupravi i  realizuje se kroz bratimljenje, decentralizovanu, projektnu ili prekograničnu saradnju sa jednim međunarodnim partnerom – jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem iz strane države. Na osnovu postignutih sporazuma, delegacije lokalnih samouprava učestvuju u radu ovih organizacija, u kreiranju politika, akata i odluka i zastupaju interese srpskih lokalnih vlasti.

SKGO kao član međunarodnih, evropskih i regionalnih organizacija, učestvuje u procesu imenovanja, pruža stručnu i tehničku podršku delovanju delegacija, povezuje se sa drugim članicama, podržava aktivnosti organizacija u Srbiji i doprinosi izradi političkih dokumenata, analiza i studija. Takođe organizujemo studijske posete lokalnih vlasti u zemlji i inostranstvu, međunarodne skupove u zemlji, kao i predstavljanje naših lokalnih vlasti u inostranstvu uz razmenu eksperata. Ostvarujemo aktivnu bilateralnu saradnju sa velikim brojem asocijacija lokalnih vlasti iz Evrope i šire, kroz projekte, razmenu dobre prakse, posete delegacija i slične aktivnosti. Posebno značajna aktivnost je podrška članicama prilikom uspostavljanja partnerskih odnosa sa opštinama i gradovima drugih država, koja se ogleda u koordiniranju inicijativa za saradnju, obezbeđivanju informacija i modela dokumenata. Kako bi se ove aktivnosti realizovale, SKGO sarađuje sa predstavnicima institucija EU, državnim organima, diplomatskim predstavništvima u Srbiji i inostranstvu, predstavništvima gradova, opština i asocijacija u Briselu, kao i drugim značajnim partnerima.

SKGO planira dodatno unapređenje saradnje sa institucijama, organizacijama i mrežama lokalnih vlasti koje deluju na nivou EU poput Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti SE, Saveta evropskih opština i regiona, Komiteta regiona EU i drugih sektorskih organizacija i mreža u regionu. Pružaćemo aktivnu podršku predstavnicima u evropskim organizacijama i institucijama da aktivno prate i učestvuju u kreiranju politika ovih organizacija i zastupaju interese lokalnih vlasti iz Srbije na međunarodnim i regionalnim forumima. Nastojaćemo da se u što većoj meri umrežimo, povećamo vidljivost lokalnih vlasti i proširimo polje aktivnosti i na druge organizacije na evropskom i regionalnom nivou od značaja za lokalne vlasti. Informisaćemo ih o trendovima/reformama u oblasti lokalne samouprave i najboljim praksama iz drugih zemalja, uz podršku u razvoju partnerskih veza i razmeni iskustava sa partnerima iz inostranstva, uključujući i studijske posete. Posebna pažnja će biti usmerena na kreiranje posebnog elektronskog mehanizma za praćenje inicijativa i uspostavljanje  partnerstava.