Obrazovanje, kultura, omladina i sport

SKGO aktivno zastupa interese lokalne samouprave u (1) kreiranju i izmenama pravnog i institucionalnog okvira u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i omladine, tako što učestvuje u pripremi nacionalnih propisa i politika. Sa druge strane, SKGO (2) zagovara i podržava efikasnu implementaciju propisa i politika u ovim oblastima u lokalnoj samoupravi, a svojim delovanjem (3) aktivno doprinosi razvoju kapaciteta gradova i opština za obavljanje nadležnosti lokalne samouprave u navedenim oblastima.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima i institucijama nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom kulture i informisanja, pokrajinskim sekretarijatima, Republičkim zavodom za statistiku, Privrednom komorom Srbije i ustanovama kulture.


Zakonodavni okvir

Ključni propisi koji uređuju nadležnosti i poslove jedinica lokalne samouprave u ovim oblastima su: u oblasti obrazovanja - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o učeničkom i studentskom standardu i Zakon o dualnom obrazovanju. U oblasti sporta ključni zakon je Zakon o sportu, zatim u omladinskoj politici Zakon o mladima, a u oblasti kulture Zakon o kulturi, Zakon o kulturnim dobrima, kao i drugi sektorski zakoni i podzakonski akti.


Kako SKGO doprinosi unapređenju obrazovanja, kulture, sporta i položaja i uloge omladine 

SKGO nastoji da svojim delovanjem aktivno doprinosi stvaranju povoljnog regulatornog okvira koji će omogućiti adekvatan razvoj lokalne samouprave u ovim oblastima, vodeći računa da interesi jedinica lokalnih samouprava budu adekvatno predstavljeni u dijalogu sa nacionalnim institucijama. SKGO nastoji da podrži gradove i opštine u izgradnji kapaciteta za planiranje i upravljanje kvalitetnom, dostupnom i inkluzivnom obrazovnom politikom. Takođe, SKGO kontinuirano radi na jačanju kapaciteta gradova i opština za sprovođenje nadležnosti u oblasti sporta, posebno u smislu sistema finansiranja sporta, koji će biti konzistentan i sa jasnim kriterijumima na osnovu kojih se dodeljuju budžetska sredstva i definišu nosioci aktivnosti. SKGO se zalaže za razvoj i sprovođenje lokalne omladinske politike, kroz sistemsku podršku lokalnoj samoupravi u njihovom planiranju i institucionalizaciji kancelarija za mlade. SKGO nastoji i da podrži jačanje lokalnih kapaciteta za prepoznavanje i integraciju potreba mladih u različitim lokalnim javnim politikama, a naročito u politikama čiji je cilj unapređenje zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja i tolerancije. U oblasti kulture, SKGO podržava gradove i opštine u primeni zakonskih propisa i pruža podršku lokalnim samoupravama u strateškom planiranju kulturne politike, sa posebnim osvrtom na poštovanju raznolikosti kulturnih sadržaja.

U cilju razmene iskustava i praktičnih znanja između gradova i opština i praćenja stanja i podrške definisanju politike organizacije u ovoj oblasti, u okviru SKGO funkcionišu Odbor SKGO za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport i dve Mreže SKGO – Mreža za sport i Mreža mlade.


Najvažniji prioriteti SKGO u narednom periodu u ovoj oblasti su:  

  1. Podrška jačanju i izgradnji kapaciteta JLS u pravcu planiranja i upravljanja kvalitetnom, dostupnom i inkluzivnom obrazovnom politikom;
  2. Podrška lokalnim samoupravama na prilagođavanju obrazovanja potrebama tržišta rada;
  3. Unapređenje kapaciteta kancelarija za mlade i drugih aktera na lokalnom nivou, za sprovođenje kvalitetne i svrsishodne omladinske politike;
  4. Podrška lokalnim samoupravama u sprovođenju efikasne, transparentne i pravedne politike i prioriteta u oblasti razvoja sporta i sportske infrastrukture;
  5. Jačanje kapaciteta gradova i opština za konzistentno i jasno sprovođenje sistema finansiranja sporta;
  6. Podrška uvođenju sportske inspekcije na lokalnom nivou;
  7. Zagovaranje za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira, kao i podrška lokalnim samoupravama u planiranju i upravljanju kulturom, a u skladu sa nadležnostima.