Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Sistem lokalne samouprave

Da li se lica angažovana na poslovima ozakonjenja, a na osnovu dobijene saglasnosti Komisije, uračunavaju u br. od 7 lica (čl. 27k stav 6. Zakona o budžetskom sistemu, a u vezi stava 4. ovog člana)?

Lica na poslovima ozakonjenja za čije angažovanje je dobijena saglasnost Komisije ne računaju se u dozvoljenih 10% na određeno vreme, pa samim tim ni i u broj od sedam lica za korisnike koji imaju manje od 50 zaposlenih. 

Sistem lokalne samouprave

Da li se prilikom popunjavanja PRM obrasca i objavljvanja podataka o broju zaposlenih u ukupan broj uračunavaju i radna mesta pomoćnika predsednika opštine, šefa kabineta i ostalih radnih mesta koja su sistematizovana u kabinetu predsednika opštine, tj. u upravi i popunjavanju se na određeno vreme?

Shodno članu 70. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave radni odnos može se zasnovati i za vreme čije trajanje je unapred određeno (radni odnos na određeno vreme):

1) radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka;

2) zbog privremeno povećanog obima posla, koji postojeći broj zaposlenih ne može da izvrši, najduže na šest meseci u toku jedne kalendarske godine;

3) na radnim mestima u kabinetu izabranog lica u organu autonomne pokrajine, najduže dok traje dužnost tog izabranog lica;

4) na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika grada Beograda, predsednika Skupštine grada Beograda, najduže dok traje dužnost tih lica;

5) na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika, predsednika opštine ili predsednika gradske opštine, najduže dok traje dužnost tih izabranih lica (pomoćnici gradonačelnika, odnosno predsednika opštine kao i druga lica koja zasnivaju radni odnos na radnim mestima u kabinetu);

6) radi učešća u pripremi ili realizaciji određenog projekta, najduže do završetka projekta;

7) radi obuke pripravnika, za vreme trajanja pripravničkog staža;

8) radi zamene službenika koji je postavljen za vršioca dužnosti, dok traje njegova dužnost;

9) radi zamene službenika kome miruje radni odnos zbog obavljanja pripravničkog staža.

Radni odnos na određeno vreme zasniva se bez obaveze sprovođenja internog ili javnog konkursa, izuzev radnog odnosa na određeno vreme radi obuke pripravnika koji se zasniva nakon sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa ovim zakonom i ako je potreba zapošljavanja prikazana u kadrovskom planu.

Radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku, kad položi državni stručni ispit.

Napominjemo da je potrebno praviti razliku između pomoćnika gradonačelnika, predsednika opštine ili prеdsеdnikа gradske opštine i ostalih zaposlenih u Kabinetu tih izabranih lica (npr. šef kabineta, protokol i slično).  Sva lica osim pomoćnika gradonačelnika, predsednika opštine ili prеdsеdnikа gradske opštine, s obzirom na to da je njihov radni odnos unapred određen (najduže dok traje dužnost izabranih lica), ulaze u 10% zaposlenih koji se mogu angažovati na određeno vreme. S druge strane, pomoćnici izabranih lica se ne ubrajaju ni u jednu kategoriju, odnosno ne ulaze u maksimalan broj zaposlenih, odnosno u ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, s obzirom da je reč o funkcionerima.

Sistem lokalne samouprave

Da li se prilikom popunjavanja PRM obrasca i objavljvanja podataka o broju zaposlenih i zamenik načelnika računaju kao radna mesta na određeno ili neodređeno vreme?

Uprkos tome što se načelnik uprave, kao službenik na položaju, shodno članu 56. Zakona o lokalnoj samoupravi postavlja na period od šest godina, članovi 54. i 55. istog zakona propisuju da Opštinskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik odnosno da kad se opštinska uprava organizuje u više uprava, radom uprave rukovodi načelnik. 

S obzirom na navedeno, odnosno činjenicu da je načelnik uprave zakonska kategorija u smislu rukovođenja organom, prilikom popunjavanja PRM obrasca načelnika uprave odnosno zamenika načelnika uprave bi trebalo računati u radna mesta na neodređeno vreme. 

Sistem lokalne samouprave

Da li opštinska uprava može imati zamenika matičara i da li se Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta može sistematizovati radno mesto „poslovi pomoćnika matičara“?

Prema Zakonu o matičnim knjigama („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018) propisano je da se za jedno matično područje određuje se jedan matičar i jedna ili više zamenika matičara (član 10). Matičar odnosno zamenik matičara može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine, položen poseban stručan ispit za matičara i ovlašćenje za obavljanje poslova matičara (član 11). Poseban stručni ispit za matičara se polaže pred komisijom Ministarstva po programu koji donosi Ministar, dok ovlašćenje za obavljanje poslova matičara daje Ministar na predlog funkcionera koji rukovodi gradskom/opštinskom upravom, nakon položenog posebnog stručnog ispita za matičara. 

U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj/opštinskoj upravi, gradskom/opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada/opštine uređuju se organizacione jedinice i njihov delokrug, rukovođenje organizacionim jedinicama, nazivi i opisi radnih mesta, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj zaposlenih za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja, radno iskustvo i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama. Matičarski poslovi se uglavnom obavljaju u okviru organizacione jedinice – Odeljenje za opštu upravu, u okviru koga su sistematizovana sledeća radna mesta: matičar, zamenik matičara, poslovi mesne kancelarije i mesne zajednice – zamenik matičara, poslovi vezani za građanska stanja. Dakle, i Pravilnik poznaje samo institut matičara i zamenika matičara.

Dakle, shodno gore navedenom, opštinska uprava mora imati matičara i zamenika matičara za određeno matično područje s tim da on mora ispuniti određene uslove propisane Zakonom o matičnim knjigama. Takođe, ukoliko imate zamenika matičara, moguće je njega rasporediti na poslove matičara.

Sistem lokalne samouprave

Odredbom čl. 19. st. 2. Uredbe o državnom stručnom ispitu predviđeno je da su lica iz čl. 7. ove uredbe dužna da podnesu zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, narednog dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs za popunjavanke položaja u JLS, u skladu sa propisima o zaposlenima u AP i JLS. Zakonom o zaposlenima u AP i JLS predviđeno je da je službenik, koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme, dužan da ima položen državni stručni ispit. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, jedan od uslova za položaj-načelnik uprave, je položen državni stručni ispit. Kada kandidat koji je podneo prijavu na javni konkurs, a nema položen državni stručni ispit, dostavlja dokaz da je podneo prijavu ili dokaz da je položio državni stručni ispit? Da li je prijava o podnetom zahtevu za polaganje državnog stručnog ispita dovoljna konkursnoj komisiji?

Članom 50. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 86/2019 - dr. zakon) je predviđeno sledeće:

„Na položaj u autonomnoj pokrajini može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti u odnosu na delokrug organa, službe ili organizacije, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Za načelnika uprave, koja je obrazovana kao jedinstveni organ, može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Za načelnika uprave za pojedine oblasti, kada je prema posebnom zakonu, gradska odnosno opštinska uprava organizovana u više uprava, može biti, pored lica iz stava 1. ovog člana, postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti u odnosu na delokrug uprave, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Na radno mesto službenika na položaju u sekretarijatu Gradske uprave grada Beograda, može biti, pored lica iz stava 2. ovog člana, postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti u odnosu na delokrug sekretarijata, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Zamenik načelnika uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik“.

S obzirom na navedeno, uslovi za postavljenje službenika na položaju su određeni samim zakonskim odredbama, između ostalog, i u pogledu položenog državnog stručnog ispita.

Međutim, za konkretno pitanje je posebno značajno ukazati na odredbe člana 47. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kojim se radna mesta službenika  dele na položaje i izvršilačka radna mesta, u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti. Odredbama istog člana je predviđeno da se kao službenik na izvršilačkom radnom mestu može zaposliti i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužan da ga položi u roku utvrđenom ovim zakonom. Iz ovih odredbi proizilazi da se navedeni izuzetak odnosi samo na službenike na izvršilačkim radnim mestima, ali ne i na službenike na položaju, a što dalje navodi na zaključak da je potrebno da kandidat za službenika na položaju dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu odnosno pravosudnom ispitu.

Radi potpunosti odgovora treba se osvrnuti na odredbe Uredbe o Državnom stručnom ispitu.

Shodno članu 7. Uredbe o Državnom stručnom ispitu ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) državni stručni ispit mogu polagati lica koja nemaju položen državni stručni ispit, a prijavila su se na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu u skladu sa propisima o državnim službenicima, odnosno za popunjavanje položaja u autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave i gradu Beogradu u skladu sa propisima o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Članom 19. Uredbe o Državnom stručnom ispitu je propisano sledeće:

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se najkasnije 60 dana pre dana isteka roka u kome je kandidat, saglasno zakonu ili drugom propisu, dužan da položi ispit.

Izuzetno, lica iz člana 7. ove uredbe dužna su da podnesu zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, narednog dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu u skladu sa propisima o državnim službenicima, odnosno za popunjavanje položaja u organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili grada Beograda u skladu sa propisima o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi organ u kome je kandidat zaposlen, a može ga podneti i kandidat, ako organ ne podnese zahtev za polaganje državnog stručnog ispita u roku utvrđenom stavom 1. ovog člana, kao i lica iz čl 5. i 7. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Navedenim odredbama se propisuje ko može da polaže državni stručni ispit odnosno u kom roku se podnosi zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, što nema uticaja na odredbe člana 47. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koje su u gornjem tekstu obrazložene.