Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li je naručilac dužan da zahteva i dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i u delu obaveznih osnova za isključenje ili samo u delu kriterijuma za izbor?

Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje način dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednih subjekata, pa i osnova za isključenje, te je potrebno da zahteva i dokaze u tom delu.

Ipak, najveći broj privrednih subjekata je upisan u Registar ponuđača, pa naručilac nije dužan da zahteva dokaze za osnove za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) ZJN, ukoliko uvidom u javno dostupan registar može da utvrdi da je privredni subjekt upisan u Registar ponuđača.

Takođe, osnove za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 3-5) ZJN po pravilu naručilac utvrđuje sam, ukoliko o tome ima saznanja, te se ni u ovom delu ne zahtevaju dokazi od privrednih subjekata, osim ukoliko je naručilac drugačije odredio u konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac zahteva dokaze za osnove za isključenje iz člana 112. ZJN ukoliko je tako odredio konkursnom dokumentacijom (zahtevanje dokaza je po pravilu potrebno za osnov propisan članom 112. stav 1. tačka 1) ZJN).    

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

U kojoj meri mora da se proverava da li su istiniti dokazi (npr. ovlašćenje za tonere)?

Naručilac konkursnom dokumentacijom određuje dokaze koje je potrebno da dostave ponuđači. Naručilac nema obavezu da utvrđuje da li su ovi dokazi eventualno ispravljani, falsifikovani i sl, te navedeno čini u slučaju da sumnja u njihovu verodostojnost (u skladu sa članom 142. ZJN).

Ovakvo eventualno postupanje privrednih subjekata predstavlja krivično delo u smislu Krivičnog zakonika i ove okolnosti se dokazuju u posebnom postupku, a ne u postupku javne nabavke.  

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Na koji način postupiti u delu obrazloženja razloga zbog kojih javna nabavka nije podeljena po partijama?

Na Portalu javnih nabavki se na koraku broj 5 u delu sačinjavanja konkursne dokumentacije unose opisno i u slobodnoj formi objektivni razlozi usled kojih nabavka nije podeljena po partijama. Ova obaveza postoji samo ukoliko je procenjena vrednost javnih nabavki jednaka ili veća od vrednosti evropskih pragova.  

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li je pogrešno unositi paran broj članova komisije na Portalu javnih nabavki (tri člana i tri zamenika članova)?

Članom 92. stav 3. Zakona o javnim nabavkama je propisano da komisija mora da ima neparan broj članova, a najmanje tri člana. ZJN dalje ne uređuje, ali ni ne zabranjuje određivanje zamenika članova komisije za javnu nabavku, te smo mišljenja da naručioci mogu najpre svojim posebnim aktom o javnim nabavkama, a zatim i odlukama o sprovođenju postupaka javnih nabavki određivati zamenike članova komisije za javnu nabavku, što je često veoma korisno u postupcima javnih nabavki.

Dalje ukazujemo da nije preporučljivo unositi podatke o zamenicima članova komisije za javnu prilikom sačinjavanja konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki, jer će se u delu obrazloženja odluke o dodeli ugovora (ili druge odgovarajuće odluke koja se donosi u postupku javne nabavke) formirati nazivi praktično šest članova komisije za javnu nabavku. Ipak, i u takvoj situaciji se u kreiranom dokumentu mogu označiti zamenici članova komisije.  

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li se Republičkoj komisiji mora štampati i dostavljati dokumentacija dostupna na Portalu javnih nabavki?

Republička komisija je na svojoj internet stranici objavila uputstvo, u kojem je navedeno da je imajući u vidu načela postupka zaštite prava i obaveze koje su njima uspostavljene za sve učesnike u postupku zaštite prava, kao i odredbe člana 220. stav 1. tačka 2) i stav 5. Zakona o javnim nabavkama, naručilac dužan da Republičkoj komisiji, radi utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja u postupanju po podnetom zahtevu zaštitu prava, dostavi kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke, uključujući i dokumentaciju koja se odnosi na pokrenuti postupak zaštite prava (po pravilu u fotokopiji ili u odštampanoj formi).

 Iz navedenog proizilazi da se Republičkoj komisiji treba štampati i dostavljati dokumentacija dostupna na Portalu javnih nabavki.