Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Članom 147. stav 1. ZJN je definisano da naručilac donosi odluku o obustavi postupka ako postoje dokazivi razlozi, koji nisu mogli da se predivide u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da isti okonča. Koji to dokazivi razlozi mogu biti?

Na primer, ako bi se ponovila situacija iz marta ove godine kada je uvedeno vanredno stanje pa se isto uvede ponovo, recimo nakon pokretanja nekog postupka javne nabavke koji onda ne bi mogao da se završi u regularnim uslovima ili zbog čega bi možda ta nabavka postala bespredmetna. Uostalom, ovakva formulacija postojala je i u starom ZJN iz 2012. godine (član 109. stav 2.).

Lokalne finansije i javna svojina

Da li se kod sprovođenja pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda po starom ZJN član 35. stav 1. tačka 1), ako naručilac pozove sve ponuđače koji su učestvovali u obustavljenom otvorenom postupku JN da dopune svoje ponude i učine ih prihvatljivim, pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi ne menjaju, promena vrste sredstava obezbeđenja (bankarska garancija u menicu ili obrnuto) smatra izmenom prvobitno određenih uslova?

Da, u ovom slučaju bi se promena vrste sredstava obezbeđenja mogla smatrati izmenom prvobitno određenih uslova, pošto je moguće da neki privredni subjekt nije učestvovao u postupku (podneo ponudu) zato što nije mogao da obezbedi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude koja je prvobitno tražena, a mogao je menicu koja se traži nakon promene sredstava obezbeđenja.

Lokalne finansije i javna svojina

Da li se Odluka o dodeli ugovora takođe automatski formira na Portalu javnih nabavki? Da li se nakon toga preuzima, štampa, potpisuje se od strane odgovornog lica i skenirana kači na Portal?

Odluka o dodeli ugovora se može kreirati putem Portala javnih nabavki. Da, ona se preuzima i potpisuje za potrebe arhiva i drugih podataka, dok nije obavezna objava potpisanog dokumenta na Portalu javnih nabavki. 

Lokalne finansije i javna svojina

Gde se u izveštaju o postupku javne nabavke unose eventualne primedbe ponuđača?

One su propisane podzakonskim aktom i mogu se navesti u delu izveštaja u kojem se smatra da je to najprikladnije. Dodatno, preporuka je da se o eventualnim primedbama sačini i beleška na samom otvaranju ponuda.

Lokalne finansije i javna svojina

Ako se npr. ima deset partija, a od toga tri su ispod 500.000 dinara odnosno ispod 250.000,00 dinara, da li to znači da se za sve tri sprovodi nabavka ispod limita?

Ako od tih deset partija, tri partije svaka pojedinačno je ispod 500.000 dinara, a u pitanju su radovi, odnosno ako tri partije svaka pojedinačno je ispod 250.000 dinara, a u pitanju su dobra ili usluge, onda je moguće izuzeti od primene ZJN sve tri partije. Ipak, treba imatei u vidu da se ne može koristiti mogućnost propisana članom 35. stav 4. ZJN u svakom postupku javne nabavke, već samo izuzetno.