Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li je moguća izmena propisa kojim bi se omogućilo u praksi da se dostavljaju elektronskim putem sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude (npr. bankarska garancija)?

Dostavljanje sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude elektronskim putem je dozvoljeno i u skladu sa važećim propisima, pa tako ponuđači mogu dostaviti bankarske garancije i elektronskim putem ukoliko ih poslovna banka izda kao elektronski dokument u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.  

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li je moguće zahtevati kadrovski kapacitet na način da se zahteva da privredni subjekt raspolaže sa minimalnim brojem angažovanih lica sa punim radnim vremenom (a ne po osnovu dopunskog rada)?

Ovakav zahtev u pogledu kriterijuma za izbor je moguće postaviti samo u situaciji u kojoj za to postoji objektivno opravdanje, jer se na navedeni način isključuje mogućnost ispunjavanja kriterijuma putem jednog od Zakonom o radu predviđenih načina, pri čemu je praksa Republičke komisije takva da se načelno ne dozvoljava ograničenje u načinu angažovanja lica u skladu sa Zakonom o radu. Pri tome je neizvesno da li će i lica koja su angažovana u trenutku podnošenja ponuda biti angažovana kod ponuđača i u realizaciji ugovora, kao što i angažovana lica sa nepunim radnim vremenom mogu u slučaja dodele ugovora biti angažovana tokom realizacije ugovora sa punim radnim vremenom.

Preporuka je da se ovakav zahtev odredi u delu obaveza u realizaciji ugovora o javnoj nabavci, na način da dobavljač u svakom trenutku ima određeni broj angažovanih lica sa punim radnim vremenom koji su angažovani u realizaciji predmetnog ugovora.  

Priprema i upravljanje projektima

Da li se projektne aktivnosti mogu preklapati odnosno realizovati u isto vreme?

Broj i struktura projektnih aktivnosti zavisi od složenosti i kompleksnosti predloga projekta. Donatori najčešće ne ograničavaju broj aktivnosti, a mogu predvideti njihovu podelu po radnim paketima. Projektne aktivnosti se mogu realizovati jedna nakon druge ukoliko je završetak jedne uslov za početak sledeće projektne aktivnosti. Ukoliko to nije slučaj, onda se projektne aktivnosti u gantogramu mogu preklapati.

Priprema i upravljanje projektima

Da li kretanje deviznog kursa, kao i održani republički/lokalni izbori predstavljaju opravdane rizike za implementaciju projekta koje je potrebno navesti u aplikacionom formularu?

Kursne razlike ne predstavljaju opravdane troškove u implemntaciji projekta iako su one realne i moguće. Kretanje deviznog kursa može imati uticaj na projekat, ali ga nije neophodno posebno istaći u predlogu projekta. Uticaj izbornog procesa može imati mnogo značajniji efekat na pripremu/sprovođenje projekta i on može biti istaknut kao rizik od visokog uticaja na projekat.

Priprema i upravljanje projektima

Koje aktivnosti treba uključiti u plan aktivnosti projekta?

Sve ono što u procesu realizacije projekta zahteva ili vreme ili sredstva potrebno uključiti kao aktivnost. U pogledu nivoa detalja, poželjno je da ideja vodilja bude ono što je, u svakom konkretnom slučaju, potreban nivo detalja, kada budete upravljali projektom, kada se odobri.